Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela entsha esilwa ngayo ucalulo kuAirbnb

  Ukwazisa nge-Project Lighthouse ukuze kubhaqeke, kulinganiswe kuze kupheliswe ucalulo.
  Ngu-Airbnb nge-15 Jun 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-7
  Ihlaziywe nge-13 Dis 2022

  Izinto eziphambili

  • I-Project Lighthouse iza kusinceda siqonde ukuba kucalulwa ngokobuhlanga nini ibe njani kuAirbnb

  • Sisebenzisana namaqela alwela amalungelo abantu ukuqinisekisa ukuba la manyathelo abalulekileyo siwathatha ngendlela ecingisisiweyo

  • Sikwasebenzisana nemibutho ehamba phambili yezinto eziyimfihlo ukuze siqinisekise ukuba wonke umntu uyahlonelwa

  Umyalezo womhleli: Siye sazisa ngezinto ezintsha ezitshintshiweyo ngoDisemba 2022 ezichaza izinto ezifunyenweyo zokuqala kwiProject Lighthouse, nomsebenzi owongezelelekileyo esiwenzayo ukuze sincedise ekulweni nocalucalulo. Fumana iinkcukacha.

  Injongo yethu ibisoloko ikukwenza umhlaba apho nabani na angaziva esekhaya naphi na. Ubuhlanga, inzondo nocalucalulo zichasene nayo yonke into esikholelwa kuyo njengenkampani nanjengentsapho esemhlabeni wonke. Ukususela ngo-2016, siye sasusa abantu abayi-1.3 miliyoni kuAirbnb ngenxa yokungavumi kwabo ukuphatha abanye ngendlela engabagwebiyo nengabakhethiyo—kodwa kusenomsebenzi omninzi ekufuneka wenziwe.

  Inyathelo elibalulekileyo kumlo wethu oqhubekayo wokulwa ucalucalulo kukuqonda ukuba lwenzeka nini kwaye njani. Ngoko ke, singathanda ukukuxelela ngeProject Lighthouse, iphulo elitsha esiliqala eMerika ukuze kubhaqeke, kulinganiswe kuze kupheliswe ucalulo xa kubhukishwa okanye xa kubukwa iindwendwe kuAirbnb.

  Siyazi ukuba kusenokwenzeka ukuba unemibuzo ngeProject Lighthouse nendlela eza kukuchaphazela ngayo, kwaye senze konke okusemandleni ethu ukuze siyiphendule apha.

  I-Project Lighthouse iza kusebenza njani?
  Ucalulo lusekelwe kwindlela umntu abonwa ngayo—kuAirbnb, uhlanga lomntu lubonwa kwizinto ezifana namagama neefoto zeprofayile. Sikunye, nemibutho elwela amalungelo abantu efana neColor Of Change kunye neUpturn, siqala ngophando ukuze siqonde ukuba kucalulwa nini ibe phi kwiwebhusayithi yethu nokuze sibone ukuba zeziphi iipolisi ezinokujongana nako.

  UAirbnb uyenze njani iProject Lighthouse?
  I-Project Lighthouse siyenze ngegalelo esilifumene kumaqela emibutho ephambili elwela amalungelo abantu neyezinto eziyimfihlo , kuquka iAsian Americans Advancing Justice - AAJC, iCenter for Democracy & Technology, iColor Of Change, iThe Leadership Conference on Civil & Human Rights, iLULAC, kuqukaiNAACP, iNational Action Network, kunye neUpturn, ukuqinisekisa ukuba senza lo msebenzi ubalulekileyo ngendlela ecingisisiweyo nezihloniphayo izinto zabantu eziyimfihlo.

  Ngoobani abafanelekela ukuthatha inxaxheba?
  Okwangoku, le projekthi iza kunikwa kuphela ababuki zindwendwe neendwendwe eziseMerika.

  I-Project Lighthouse iza kuqaliswa nini?
  Uphando lucwangciselwe ukuqala ngoSeptemba, ibe bonke ababuki zindwendwe neendwendwe baza kuba nethuba lokuphuma kulo. Ukususela nge-30 kaJuni, sithumele iinkcukacha ngendlela le nkqubo esebenza ngayo nendlela yokuphuma kuyo—kwaye wonke umntu uza kufumana isaziso seentsuku eziyi-30 zokuba aphume kuyo xa ekhetha ukungathathi nxaxheba.

  UAirbnb ufuna ukuyisebenzisa njani inkcazelo yam?
  Eli phulo lilinganisa ucalucalulo olusekelwe kwimbono. Abantu badla ngokusekela izinto abazicingayo ngohlanga lomntu kwigama lakhe nokuba ukhangeleka njani. Ngoko, ukuze sifumane ezi mbono, siza kuthumela iifoto zeprofayile zika-Airbnb namagama anxulumene nazo kumbutho ozimeleyo esisebenzisana nawo ongeyonxalenye ka-Airbnb. Le nkampani esisebenzisana nayo isebenza phantsi kwesivumelwano esingqongqo sezinto eziyimfihlo, ngoko ayivumelekanga ukuba inike omnye umntu le nkcazelo.

  Lo mbutho esisebenzisana nawo uza kujonga ezi foto namagama uze uchaze iimbono zawo—okanye, uchaze ukuba le nkcazelo siyithumele kuwo ibonisa ukuba yeyoluphi uhlanga. Uza kuthumela iimbono zalo kwiqela elikhethekileyo lakwa-Airbnb ukuze zisetyenziselwe umsebenzi wokulwa ucalucalulo kuphela. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba zithunyelwe, yonke inkcazelo ebonakala ngathi ihambelana nohlanga oluthile kwiakhawunti iyasuswa, kuquka ifoto, igama nezinye iinkcukacha ezinokusetyenziselwa ukufumanisa ukuba yeyiphi iakhawunti ka-Airbnb. UAirbnb akazukudibanisa inkcazelo yohlanga olucingelwayo nee-akhawunti ezithile, okanye ijolise kuwe ngokusekelwe kule nkcazelo.

  Siza kusebenzisa iimbono zeenkampani esisebenzisana nazo, ngokomzekelo, ukuze sibone enoba ukubhukisha kwabo babonakala ngathi baluhlanga oluthile akwamkelwa izihlandlo ezingakumbi na kunezabantu abalolunye uhlanga, nto leyo eza kusinceda senze izinto neepolisi ezintsha ukuze silungise nawuphi na umahluko. Sibambisene nemibutho elwela amalungelo abantu neyezinto eziyimfihlo ukuqinisekisa ukuba senza lo msebenzi ngendlela ecingisisiweyo nezigcina ziyimfihlo izinto zomntu wonke.

  Ngaba uAirbnb uza kusebenzisa i-algorithm, iteknoloji yokujonga ubuso, okanye inkqubo yokufunda ngomatshini?
  Hayi. Sikholelwa ukuba eyona ndlela isebenzayo yokufumanisa inkcazelo engobuhlanga kukusebenzisa umbono womntu kungekhona inkqubo yokufunda ngomatshini. Ukusetyenziswa kwee-algorithms, iteknoloji yokufunda ubuso, okanye inkqubo yokufunda ngomatshini kwinto entununtunu enjengobuhlanga kuza kufuna ukuba kuqwalaselwe ngokucokisekileyo ibe phakathi kwezinye izinto, kuza kufuna negalelo lemibutho elwela amalungelo abantu neyezinto eziyimfihlo. Ukuba besinokucinga ngokwenza loo nto, besiza kufuna ukhokelo nenkxaso yayo ukongezelela ekuqinisekiseni ukuba uyachazelwa.

  Iifoto ezikwiprofayile yakho azibonakali de ukubhukisha kuqinisekiswe. Kutheni uceba ukusebenzisa iifoto ezikwiprofayile kuphando?
  Ngoxa iifoto ezikwiprofayile yakho zisusiwe ebudeni benkqubo yokubhukisha yokuqala, sinomdla wokuqonda indlela iifoto ezikwiprofayile ezinokuchaphazela ngayo ezinye iinkalo zokusebenzisana kwabantu kwiwebhusayithi ngokuphathelele izinto ezinjengokurhoxisa okanye izimvo.

  UAirbnb uza kuzigcina njani izinto zam ziyimfihlo?
  Ngaphambi kokuba sihlalutye inkcazelo engobuhlanga, yonke inkcazelo iyahlulwa kwiprofayile yakho—oku kuthetha ukuba ayinxulunyaniswa nayo nayiphi na iakhawunti ka-Airbnb. Asizukuyisebenzisa le nkcazelo ukuze sitshintshe indlela umntu akonwabela ngayo ukuba ngumbuki zindwendwe okanye ukuba lundwendwe kuAirbnb, ibe asizukuyisebenzisa le nkcazelo komnye umsebenzi wokulwa ucalulo okanye siyisebenzise kuyo nayiphi na intengiso. Siza kuhlalutya ngokubanzi indlela izinto ezenzeka ngayo.

  Kutheni uAirbnb esazisa ngeProject Lighthouse ngoku?
  Sisebenze kule projekthi phantse iminyaka emibini kwaye sicebe ukuqalisa eli phulo ngasekupheleni kuka-2020. Kodwa iziganeko zakutshanje eMerika zisinyanzele ukuba sihambele phezulu. N
goxa uAirbnb sele ephanda xa umntu ezixele ngokwakhe, nakwimeko nganye yocalucalulo, okwangoku asinayo indlela yokulinganisa izinto ezenzekayo ezinkulu neendlela izinto ezenzeka ngayo ezinento yokwenza nocalucalulo ekusenokwenzeka ukuba lwenzeka kuyo yonke iAirbnb. Ezo meko zocalucalulo zahlukahlukeneyo zinokuba luphawu lwengxaki enkulu kwinkqubo, kwaye sifuna ukuzilwa zombini.

  Kwenzeka ntoni xa uAirbnb ebhaqa ukungalingani?
  I- Project Lighthouse yinxalenye enye yomsebenzi wethu oqhubekayo wokuthintela nokulwa ucalulo kuAirbnb. Nayiphi na inkcazelo efunyanwayo iza kusetyenziselwa ukunceda ekwenzeni izinto ezintsha neepolisi ezenza abantu bayonwabele ngokulinganayo iwebhusayithi yethu size sifezekise injongo yethu engapheliyo yokwenza abantu bazive besekhaya.

  Zikhona nezinye iintlobo zocalulo. Kutheni uAirbnb egxila kubuhlanga?
  Asizifuni zonke iintlobo zocalulo—kungekuphela nje ukucalula ngokobuhlanga, nokucalulwa kohlanga oluthile. Sizibophelele ekulweni ucalucalulo olusekelwe kubuhlanga, kwibala, kwimvelaphi yobuzwe, ubudala, isini, isini umntu azibona esiso, inkolo, indlela umntu aliqhelisela ngayo isondo, isiphene nesimo sosapho—ngxaki ezo ezichaphazela ababuki zindwendwe neendwendwe emhlabeni wonke. Le yinxalenye yomlo omkhulu.

  Ndingaphuma njani kwiProject Lighthouse?
  Ungatshintsha izinto ozithandayo nangaliphi na ixesha kwiisetingi zakho zezinto eziyimfihlo nezokugqithisa inkcazelo—kwaye ukuba ukhetha ukuphuma, iinkcukacha zakho azizukuqokelelwa ukususela ngoko ukuya phambili, ziqokelelelwa iProject Lighthouse. Kodwa nceda ukhumbule ukuba ngokufaka inkcazelo yakho kule nto siyizamayo, usinceda sibeke umzekelo wokuphanda, wokuhlola nowokulwa ucalulo kuAirbnb. Ngaphambi kokuba sihlalutye inkcazelo engobuhlanga, yonke inkcazelo iyahlulwa kwiprofayile yakho—oku kuthetha ukuba ayinxulunyaniswa neakhawunti yakho ka-Airbnb.

  Yintoni eyenziwa nguAirbnb ukuze ancede ezinye iinkampani zilwe nocalucalulo?
  Iinkampani zeteknoloji zinoxanduva olukhulu zokuqinisekisa ukuba wonke umntu wonwaba ngendlela efanayo. Sifuna iProject Lighthouse ibe nefuthe elingapheleli kuAirbnb kuphela, ngoko sichaza indlela esebenza ngayo kwiphepha lophando elifumaneka kumntu wonke. Siyathemba ukuba eli phepha liza kuba liphepha ezinye iinkampani ezinokukopa kulo, kwaye linokuba sisiqalo sokusungula izinto ezingakumbi zokuphanda ucalucalulo ngoxa kugcinwa izinto zabantu ziyimfihlo.

  Yintoni uAirbnb ayenzileyo ukuza kuthi ga ngoku ukuze alwe nocalucalulo?
  Kwiminyaka embalwa edlulileyo, sitsintshe izinto ezininzi kuAirbnb ukuze sincedise ekulweni nocalucalulo, eziquka ezi:

  • Ipolisi yethu yokungacaluli: Wonke umntu osebenzisa uAirbnb kufuneka avumelane Nokuzibophelela kwethu Kwintsapho kunye nepolisi yokungacaluli. Ukuba uye waphathwa ngendlela ecalulayo, siza kuyiphanda loo nto, sithathe amanyathelo, kwaye ukuba kukho imfuneko, sikuncede ufumane enye indawo yokuhlala.
  • Ukukhuselwa kweefoto zeprofayile: Sonke siyabakhetha abantu. Kodwa iinkampani ezinjengo-Airbnb zinokwenza okungakumbi ukuvelisa izixhobo ezinceda ukuthintela abantu bangenzi izigqibo ezibakhethayo abantu. Yiloo nto iifoto zeprofayile zeendwendwe zingavezwa kumbuki zindwendwe kude ukubhukisha kuqinisekiswe, nto leyo ekhuthaza ukuba ababuki zindwendwe benze izigqibo ezibaphatha ngendlela efanayo abantu.
  • Ukubhukisha okuphatha wonke umntu ngendlela efanayo: Uvel'ubhukishe wenza indlu ibhukishwe ngoko nangoko, nto leyo eyenza le nkqubo ibe lula kubabuki zindwendwe ibe uqinisekisa ukuba le nkqubo iziphatha iindwendwe ngendlela efanayo. Zizigidi ngezigidi izindlu ezinokubhukishwa ngale ndlela, ibe kongezwa ezingakumbi ngalo lonke ixesha.
  • Iqela elizinikeleyo elilwa ukucalucalulwa: UAirbnb uneqela elikhethekileyo elizinikele ekutshintsheni iwebhusayithi yethu elinceda ukuthintela nokulungisa ukucalucalulwa, kuquka ukuphuhliswa kwamaphulo afana neProject Lighthouse nokukhuselwa kweefoto zeprofayile.

  I-Project Lighthouse iyodwa ayizukuluphelisa ucalucalulo kwiwebhusayithi yethu, kodwa linyathelo elibalulekileyo elinokusinceda sibone ucalucalulo obelungenakubonwa. Ibe lelinye lamanyathelo amaninzi esisebenzela kuwo ukuze uAirbnb alungele wonke umntu.

  Enkosi ngokuba lilungu lentsapho yethu nokusebenzisana nathi ukwenza ihlabathi apho nabani na angaziva esekhaya naphi na.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • I-Project Lighthouse iza kusinceda siqonde ukuba kucalulwa ngokobuhlanga nini ibe njani kuAirbnb

  • Sisebenzisana namaqela alwela amalungelo abantu ukuqinisekisa ukuba la manyathelo abalulekileyo siwathatha ngendlela ecingisisiweyo

  • Sikwasebenzisana nemibutho ehamba phambili yezinto eziyimfihlo ukuze siqinisekise ukuba wonke umntu uyahlonelwa

  Airbnb
  15 Jun 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?