Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukukhuselwa okuphuculiweyo Kwababuki Zindwendwe neendwendwe

  Songeza izinto ezingakumbi zokukhusela zeAirCover zentsapho yethu yonke.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-11 Mey 2022

  Izinto eziphambili

  • IAirCover enezinto ezintsha ezine zokukhusela iindwendwe

  • Iindwendwe ziza kuchazelwa ukuba kusenokutsalwa imali kwindlela yazo yokubhatala egciniweyo ukuba zonakalisa indawo okanye izinto zakho*

  • Siqalisa i-inshorensi yohambo yeendwendwe kwiinyanga ezizayo

  Amandla ka-Airbnb asekuzibopheleleni kwakho ekuqinisekiseni ukuba iindwendwe zihlala kamnandi. Kwimeko engafane yenzeke yokuba kubekho into engaphaya kwamandla akho, uze ungakwazi ukuyilungisa loo ngxaki, sifuna iindwendwe zakho zazi ukuba uAirbnb ukhona ukuze ancede.

  NgoNovemba odlulileyo

  , sazise ngeAirCover Yababuki Zindwendwe.** Ngoku songeza iAirCover yeendwendwe, ukhuselelo oluhamba phambili kweli shishini lwentsapho yethu yonke lwasimahla. Le nto iza kuqinisekisa ukuba wonke umntu uyazithemba xa ebuka iindwendwe naxa ehlala kwindawo ka-Airbnb.

  Sikwanayo nenkcazelo entsha ngeAirCover Yababuki Zindwendwe eza kwenza ukwazi ukuthumela isicelo sokubuyiselwa imali ngokukhawuleza, nenkcazelo ehlaziyiweyo ngediphozithi, i-inshorensi yokuhamba yeendwendwe, nokususa iCOVID-19 njengemeko ongenakuyinceda kwiindwendwe.

  Iinkcukacha zezinto ezintsha zokukhusela iindwendwe phantsi kweAirCover

  Umbuki Zindwendwe usoloko engoyena mntu ufanelekileyo ukuba alungise iingxaki zondwendwe. Kodwa ukuba kuvela ingxaki enkulu (imizekelo ingezantsi) ngexesha oluhleli ngalo undwendwe ibe awukwazi ukuyilungisa, ngoku iindwendwe zikhuselwe ngeendlela ezine zokukhusela qho xa zihlala kuAirbnb:

  1. Igaranti Yokubhukisha: Kwimeko engafane yenzeke yokuba kufuneke ukuba urhoxise ukubhukisha kondwendwe kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, siza kulukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele kubhatale uAirbnb, okanye silubuyisele imali yalo.
  2. Igaranti Yokungena: Ukuba undwendwe alukwazi ukubhalisela ukufika ibe nawe awukwazi ukuyilungisa loo ngxaki—ngokomzekelo, ukuba undwendwe alukwazi ukungena kwindawo yakho ibe alukwazi ukuqhakamshelana nawe—siza kukhangelela undwendwe lwakho indawo efanayo okanye ebhetele yexesha elilingana nelo beluza kulihlala kwindawo yokuqala kubhatale uAirbnb, okanye silubuyisele imali yalo.
  3. Igaranti Yento Oyibhukishileyo: Ukuba nanini na lusahleli undwendwe lufumanisa ukuba indlu yakho ayifani nale ibiveziwe—ngokomzekelo, ifriji ayisebenzi ibe awukwazi ukuyilungisa ngokukhawuleza okanye inamagumbi okulala ambalwa kunalawo ebeveziwe—undwendwe luneentsuku ezintathu zokusixelela ibe siza kulukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele kubhatale uAirbnb, okanye silubuyisele imali yalo.
  4. Inombolo yoncedo esebenza oko: Ukuba nanini na undwendwe luziva lungakhuselekanga, luza kufumana uncedo olukhawulezileyo kubantu abaqeqeshwelwe ukhuseleko ngokukhethekileyo, imini nobusuku.

  Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover ekhusela ukubhukisha kwazo zonke iindwendwe nayo nayiphi na into engaqukwanga.

  Iimpendulo zemibuzo yakho ngezinto ezintsha zokukhusela iindwendwe

  Yintoni eyenza iindwendwe zifanelekele ukuphinda zibhukishe okanye zibuyiselwe imali?
  Nangona iAirCover ikhusela iindwendwe kwiingxaki ezinkulu ezinokuvela ngexesha ezihleli ngalo, ayiziquki iingxaki ezininzi ezincinci.

  Nantsi eminye imizekelo yeengxaki ezingankulwanga kangako, ezidla ngokungafaneleki ukuba kubhukishwe kwakhona okanye kubuyiswe imali:

  • Isitya esimdaka esishiywe esinkini
  • Izinambuzane eziqhelekileyo ezibonwe kwiveranda engaphandle (ezifana neembovane)
  • Into enokusetyenziswa engabalulekanga kangako (njengethowusta engasebenziyo)

  Nantsi eminye imizekelo yeengxaki ezinkulu, apho kungafuneka kubhukishwe kwakhona okanye kubuyiswe imali:

  • Into enkulu engafaniyo ngayo indlu nenkcazelo engendlu (njengokuba lungabonakali ulwandle ngendlela ebekuchazwe ngayo)
  • Ukungabikho kwento ebalulekileyo okanye efunekayo (efana nehitha, i-wifi okanye amanzi)
  • Ukungabikho kwemiyalelo yokubhalisa xa kufikwa okanye isitshixo esingasebenziyo, abe Nombuki Zindwendwe engafumaneki (nto leyo enokubeka ubomi beendwendwe esichengeni)

  Niza kufuna ukuba iindwendwe ziqhakamshelane nam ukuba kukho ingxaki?
  Ukuba kuvela ingxaki ngexesha oluhleli ngalo undwendwe, iqela lethu Elinceda Intsapho lisoloko likhuthaza iindwendwe ukuba ziqhakamshelane Nombuki Zindwendwe wazo kuqala ukuze ziyilungise. Ababuki Zindwendwe ngabona bantu bafanelekileyo abanokucombulula iingaki zondwendwe.

  Ukuba undwendwe alukwazi ukuyisombulula Nombuki Zindwendwe walo ngqo ingxaki, luneeyure eziyi-72 ukususela ekuyifumaniseni ukuba luqhakamshelane noAirbnb ukuze luncedwe. Iqela lethu Elinceda Intsapho elikhethekileyo lijonga ubukhulu bengxaki kuhambo qho linceda Ababuki Zindwendwe neendwendwe ukuze kulungiswe lo ngxaki.

  Ukuba Iqela Elinceda Intsapho liyaqinisekisa ukuba undwendwe lujongene nengxaki enkulu kuhambo, undwendwe lusenokukhuselwa yiAirCover.

  Ngaba iindwendwe ziza kukufanelekela ukubuyiselwa imali xa ziqhubeka zihlala kulo ndawo?
  Amaxesha amaninzi, iindwendwe ziza ukufanelekela kuphela ukubuyiselwa imali epheleleyo yeentsuku ezingahlalwanga kwindawo Yombuki Zindwendwe. Xa iindwendwe zikhetha ukuhlala kwindawo, ngokuqhelekileyo ziza kufanelekela ukubuyiselwa kuphela inxalenye ethile yemali yeentsuku ezichaphazelwe yingxaki enkulu yohambo. Ngokomzekelo, undwendwe lunokufanelekela ukubuyiselwa inxalenye ethile yemali ukuba luyahlala kwindawo kodwa isixhobo sokufudumeza amanzi sibe saphukile iintsuku ezimbini oluzihleliyo.

  Kuzo zonke iimeko, ukuba undwendwe luqhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho, into esiqhele ukuyenza kukulukhumbuza ukuba luqhakamshelane ngqo Nombuki Zindwendwe ukuba alukayenzi loo nto. Iqela lethu Elinceda Intsapho nalo liza kuqhakamshelana Nombuki Zindwendwe ngaphandle kokuba kukho ingxaki yokhuseleko ebalulekileyo engazukwazi ukulinda.

  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngendlela esebenza ngayo ipolisi yokubhukisha kwakhona neyokubuyiswa kwemali

  Ukukhuselwa Kwababuki Zindwendwe okuphuculiweyo

  Uncedo olukhawulezayo lokuthumela izicelo zokubuyiselwa imali
  Ngokusekelwe kwizimvo zenu, siye sayitshintsha iAirCover Yababuki Zindwendwe yokukhusela umonakalo ukususela ekuyaziseni ngoNovemba odlulileyo. Xa sasiqalisa iAirCover Yababuki Zindwendwe, bekufuneka ulinde iiyure eziyi-72 ukuze ufumane impendulo yondwendwe ngazo naziphi na izicelo zokubuyiselwa imali ngaphambi kokuba uqhakamshelane Neqela Elinceda Intsapho.

  Siyihlaziyile le nkqubo ngokusekelwe kwizimvo zakho—ibe ngoku, ungaqhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho ukuze uncedwe ukuba khange luphendule undwendwe zingekapheli iiyure eziyi-24. Siyitshintshile le polisi ukuze sihoye ngqo izinto eziye zathethwa Ngababuki Zindwendwe.

  Ukuphendulisa iindwendwe ngomonakalo
  Ukuze siyixhase ngcono intsapho yethu Yababuki Zindwendwe, ukuqala ekupheleni kukaMeyi, ukuba undwendwe okanye umntu olumemileyo, okanye isilwanyana sasekhaya siso esibangele umonakalo ngoxa bekuhleliwe, kuza kubhataliswa undwendwe kusetyenziswa indlela yokubhatala ekwifayile yondwendwe.*

  Ukuba kunokwenzeka umonakalo, umele ufake isicelo sokubuyiselwa imali yomonakalo Yombuki Zindwendwe Kwiziko lethu Lezemali, njengenxalenye yeAirCover Yababuki Zindwendwe.

  Ukuba undwendwe lwakho aluphenduli zingekapheli iiyure eziyi-24, ungasithumela isicelo sakho Kwiqela Elinceda Intsapho. Siza kuhlola nabuphi na ubungqina ibe sinokutsala imali kwindlela yokubhatala yondwendwe lwakho ukuba sifumanisa ukuba lulo unobangela.

  Njengenxalenye yezi zinto zitshintshiweyo, iidiphozithi ziza kususwa kwiphepha leesetingi zendlu. Ukuba ubuyifakile idiphozithi, ayisazukuphinda ibe khona kwiakhawunti yakho yokubuka iindwendwe. Funda okungakumbi

  Ukususa iCOVID-19 njengemeko ongenakuyinceda yeendwendwe
  Ekubeni ngoku iCOVID-19 iyinxalenye yobomi bethu, amazwe amaninzi aye afikelela kwelinye inqanaba lokumelana nayo, ibe siye sayihlaziya indlela yethu yokurhoxa ngenxa yeCOVID-19 emva kokuthetha nabantu abacebisa kwezonyango.

  Xa kubhukishwe nge-31 kaMeyi 2022 okanye emva koko, ukuba neCOVID-19 akuzukuthathwa njengemeko ongenakuyinceda (ngaphandle kwaxa kubhukishe abahlali eMzantsi Korea nakwimimandla yaseTshayina). Ukuba undwendwe lurhoxisa ukubhukisha kwalo kuba lugula yiCOVID-19, kuza kusebenza ipolisi yokurhoxa Yombuki Zindwendwe.

  Siyathemba ukuba le nto itshintshileyo iza kukwenza ukuba uzive ukhuseleke ngakumbi njengoko ugcwalisa iikhalenda zakho, ingakumbi ngaphambi kwamaxesha onyaka axakekileyo.

  Iindaba ngeinshorensi yohambo yeendwendwe

  Siyavuyiswa kukwazisa ukuba kwiinyanga ezizayo, siza kuqalisa imveliso yeinshorensi yohambo yeendwendwe eyenziwe ngokukhethekileyo sisebenzisana nenkampani yeinshorensi enokuthenjwa eyenzelwe iindwendwe zika-Airbnb kwiingingqi ezithile.

  Ide le mveliso intsha ifumaneke, iindwendwe zinokucinga ngokuthenga i-inshorensi yohambo ngaphandle kuka-Airbnb. Sikhangele phambili ekuchazeni iinkcukacha ezingakumbi ngeinshorensi yohambo kungekudala.

  *Ukutsala imali kwindlela yokubhatala yondwendwe ekwifayile akusebenzi kwiindawo zokuhlala eziseTshayina, eJapan okanye eIndiya.

  **I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayiyo ipolisi yeinshorensi. Ayibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikuAirbnb Travel, LLC, okanye Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikwimimandla yaseTshayina okanye eJapan. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Ukhumbule ukuba yonke imida yokukhuselwa ichazwe ngokweedola zaseMerika ibe kukho eminye imimiselo, imiqathango nezinto ezingaqukwanga.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • IAirCover enezinto ezintsha ezine zokukhusela iindwendwe

  • Iindwendwe ziza kuchazelwa ukuba kusenokutsalwa imali kwindlela yazo yokubhatala egciniweyo ukuba zonakalisa indawo okanye izinto zakho*

  • Siqalisa i-inshorensi yohambo yeendwendwe kwiinyanga ezizayo

  Airbnb
  11 Mey 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?