Izinto ezicetyiswayo ziza kubonakala emva kokubhala kwindawo yokukhangela. Sebenzisa iaro enyukayo nehlayo ukuze uwahlole. Sebenzisa iqhosha elingu-enter ukuze uyikhethe. Ukuba ukhethe amabinzana, loo mabinzana ngawo aza kukhangelwa. Ukuba ucetyiswa ngelinki, ibhrawza iza kuya kwelo phepha.
Ipolisi yentsapho

Ipolisi Yeziganeko Ezikhulu Eziphazamisayo

Le Polisi iyalungiswa. Le Polisi intsha iboniswa phezulu kweli phepha ibe iza kusebenza kuzo zonke iindweo ezibhukishiweyo ukuqala nge-6 kaJuni, 2024 okanye emva koko, ngaphandle kwaxa uAirbnb echazele abantu abayisebenzisayo ngenye indlela. Ipolisi ekhoyo ivela emazantsi ephepha ibe isebenza kwiindwo ezibhukishwe kwangaphambili.

Usuku eza kuqala ngalo ukusebenza: yi-6 kaJuni, 2024

Ushwankathelo

Ngokuqhelekileyo, ukurhoxa nokubuyiselwa kwemali yokubhukisha uAirbnb kulawulwa yimithetho engokurhoxa yendlu. Kwiimeko ezinqabileyo apho iziganeko ezikhulu zithintela okanye zalela ngokusemthethweni ukugqitywa kokubhukisha, kusenokusebenza Ipolisi Yeziganeko Ezikhulu Eziphazamisayo (“Ipolisi”). Xa le Polisi isebenza, iindwendwe zingarhoxisa ukubhukisha kwazo zize zibuyiselwe imali yazo ezinokuyisebenzisa kuhambo okanye kwenye into eziyicingayo kungakhathaliseki ukuba ithini ipolisi yokurhoxa, ibe Nombuki Zindwendwe angarhoxisa ngaphandle kokubhataliswa iimali ezimele zibhatalwe okanye afumane ezinye iziphumo ezimbi, nangona ikhalenda yendlu yakhe iza kuvalwa ngezo ntsuku zokubhukisha okurhoxisiweyo.

Le Polisi isebenza kwiindawo zokuhlala ezibhukishiweyo Nakwizinto Ezinokonwatyelwa, ibe isebenza kwiindawo ezisele zibhukishiwe okanye ekuza kubhaliswa kuzo xa kufikwa ngosuku lokuqala eza kusebenza ngayo okanye emva koko, ngaphandle kwaxa uAirbnb echazele abantu abayisebenzisayo ngenye indlela. Ipolisi Yeziganeko Ezikhulu Eziphazamisayo asiyopolisi yeinshorensi.

Zeziphi iimeko eziqukiweyo

Ezi ziganeko zilandelayo ziqukiwe phantsi kwale Polisi ukuba zichaphazela indawo ekuyo indawo ebhukishiweyo, zenzeka emva kokuba kubhukishiwe ibe zivalela okanye zalela ngokusemthethweni ukuhoywa kokubhukisha kwexesha elizayo okanye okuqhubekayo (zibizwa ngokuba “Ziziganeko” kule polisi):

Iimeko zempilo zoluntu zongxamiseko nezifo zasekuhlaleni ezichaziweyo. Ezi meko ziquka oobhubhane, izifo zasekuhlaleni neemeko zempilo zoluntu ezingxamisekileyo ezichazwe ngurhulumente. Ezi meko aziziquki izigulo eziqhelekileyo (ngokomzekelo, umkhuhlane) okanye ezidla ngokubakho kwingingqi ethile (ngokomzekelo, imaleriya eThailand). I-COVID-19 ayiqukwanga Kwipolisi Yeziganeko Ezikhulu Eziphazamisayo.

Imiqathango yohambo karhulumente. Imiqathango yohambo enyanzelekileyo ebekwe liziko likarhulumente, njengomyalelo wokufuduka. Le miqathango ayiwaquki amacebiso ohambo anganyanzeliswayo okanye izikhokelo zikarhulumente ezifana nawo.

Ukuhlasela komkhosi neminye imilo. Iimfazwe, imilo, ukuvingcelwa, imfazwe yasekuhlaleni, ubugrogrisi, ugqabhuko-dubulo, ukubhombhishwa, iimvukelo, izidubedube, nemvukelo.

Ukuphela kweenkonzo ezibalulekileyo kwiindawo ezininzi. Ukuphela kweenkonzo ezibalulekileyo ixesha elide, njengezinto zokwenza shushu, amanzi nombane, okuchaphazela iindawo ezininzi ezikwindawo ethile.

Iimeko zemozulu ezimbi kakhulu. Iintlekele zemvelo nezinye iimeko zemozulu ezimbi. Iimeko zemozulu nezemvelo eziqheleke kangangokuba zinokulindelwa kwindawo ethile—ngokomzekelo, iinkanyamba ezenzeka ngexesha leenkanyamba eFlorida—ziqukwa kuphela xa ziphumela kwesinye Isiganeko esiqukiweyo kule Polisi esenza ukuba ukubhukisha kungagqitywa, njengomyalelo onyanzelisa ukuba kufudukwe okanye ukunqongophala kweenkonzo ezibalulekileyo.

Kwenzeka ntoni xa ukubhukisha kuchaphazeleka ngenxa Yesiganeko esiqukiweyo

Xa kwenzeka isiganeko esikhulu, siyayihlola imeko ukuze sibone enoba Ipolisi Yeziganeko Ezikhulu Eziphazamisayo iyasebenza na. Ukuba iyasebenza, siyenza isebenze Ipolisi kwindawo echaphazelekayo size sifake nexesha esilindele ukuba Isiganeko siza kwalela okanyes ivalele ngokusemthethweni ukugqitywa kokubhukisha. Ukubhukisha okungaphaya kwendawo nexesha elichaziweyo kusenokungafaneleki, nangona Ababuki Zindwendwe basenokukwazi ukurhoxa ngaphandle kokufumana iphumo emibi ukuba abakwazi ukubuka iindwendwe. Siyaqhubeka sizijonga ezi meko ibe sizitshintsha izinto ezikhuselwayo njengoko kufuneka ukuze sihambelane nokutshintsha kweemeko. Ukuba ucinga ukuba le Polisi iyasebenza ekubhukisheni kwakho, nceda uqhakamshelane nathi ukuze ubuze ngokufanelekela kwayo.

Izinto ezingaqukwanga

Siyaqonda ukuba ezinye iimeko ezingaphezu kwamandla akho zinokuziphazamisa indlela ubucebe ngayo. Kuzo naziphi na iimeko ezingaqukwanga ngasentla, ukubhukisha kwakho kuza kuxhomekeka kwipolisi yokurhoxa yendlu.

Imizekelo yeziganeko eziqhelekileyo ezingaqukwanga kule polisi ziquka:

  • Iziganeko ezichaphazela undwendwe okanye ukukwazi kwalo ukuhamba, kodwa ezingayichaphazeliyo indawo ebhukishiweyo
  • Ukwenzakala okanye ukugula okungalindelekanga
  • Imisebenzi karhulumente ofanele uyenze efana nomsebenzi wokugweba okanye ukuvela enkundleni
  • Amacebiso ngezohambo angabopheleliyo okanye ezinye izikhokelo zikarhulumente ezingaleli uhambo okanye ezingathi akunakuhanjwa
  • Ukurhoxisa okanye ukutshintsha ixesha lomcimbi ebekubhukishelwe wona
  • Ukuphazamiseka kwezothutho okungenanto yakwenza Nesiganeko esiqukiweyo, njengokutshona kweshishini leenqwelo-moya, ukuqhankqalaza kwabantu bezithuthi, nokuvalwa kweendlela ngenxa yokulungiswa kwazo

Xa ukubhukisha kungaqukwanga kule Polisi, sikhuthaza iindwendwe Nababuki Zindwendwe ukuba bavumelane ngamanye amalungiselelo, njengokubuyiselwa yonke imali okanye inxalenye yayo okanye ukutshintsha iintsuku zokubhukisha. Qaphela ukuba nayiphi na imali ebuyiswayo engakuqwanga kwipolisi yokurhoxa ixhomekeke Kumbuki Zindwendwe. UAirbnb akathathi nxaxheba okanye akaqinisekisi ukubuyiselwa imali enjalo.

Indlela le polisi ebachaphazela ngayo Ababuki Zindwendwe

Ukuba ukubhukisha kuqukiwe Kwipolisi Yeziganeko Ezikhulu Eziphazamisayo, Ababuki Zindwendwe banokurhoxisa ngaphandle kokubhataliswa iimali ezimele zibhatalwe okanye bafumane eminye imiphumo emibi. Ukuba Umbuki Zindwendwe uyarhoxisa phantsi kwale polisi, ikhalenda yendlu yakhe iza kuvalwa ngezo ntsuku zokubhukisha okurhoxisiweyo. Ukuba ukubhukisha kuyarhoxisiwa phantsi kwale Polisi, Umbuki Zindwendwe akabhatalwa ngeentsuku ezirhoxisiweyo zokubhukisha, okanye, ukuba sele ebhatelwe, imali ayibuyiselweyo iza kubanjwa kwimali (kwiimali) elandelayo ayibhatalwayo.

Enoba ukubhukisha kuqukiwe kule Polisi, Ababuki Zindwendwe banokurhoxisa ngenxa yezizathu ezithile ezivakalayo, njengomonakalo omkhulu kwindlu, ngaphandle kokubhataliswa iimali ezimele zibhatalwe okanye kokufumana eminye imiphumo emibi. Ababuki zindwendwe banyanzelekile ukuba barhoxise ukubhukisha ukuba indlu yabo ayihlaleki okanye ayihambelani nendawo ebhukishwe lundwendwe; ukungayenzi loo nto kusenokuphumela ekubeni isuswe indlu, kurhoxiswe ukubhukisha okukhoyo, kuze kubuyiselwe imali kwiindwendwe de ihlaleke indlu ize ihambelane nengcaciso yendlu. Ukungayenzi loo nto kukwaphula imithetho yethu Ebekiweyo Yababuki Zindwendwe, ibe kunokukhokelela kwiziphumo eziya kutsho kweziquka ukususwa kweakhawunti.

Ezinye izinto ekufuneka uzazi

Le Polisi ayithatheli indawo amalungelo akho phantsi kwemimiselo yasekuhlaleni, kwaye naziphi na izigqibo ezenziwa nguAirbnb phantsi kwale Polisi aziwachaphazeli amalungelo akho asemthethweni.

Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda

Usuku eza kuqalisa ukusebenza ngalo: yi-20 kaJanuwari 2021

Ushwankathelo

Le Polisi Yemeko Ongenakuyinceda icacisa indlela ekurhoxiswa ngayo xa kuvela iimeko ezingalindelekanga ezingapha kwamandla akho emva kokubhukisha zibe zisenza kungakwazeki okanye ibe kukophula umthetho ukugqiba ukubhukisha kwakho. Le Polisi isebenza xa kubhukishwe indawo okanye Into Enokonwatyelwa.

Xa le Polisi ikuvumela ukurhoxisa, ilawula ize isebenze endaweni yepolisi yokurhoxa yoko kubhukisha. Iindwendwe ezichaphazelwe yimeko equkiweyo kule Polisi zinokurhoxisa ukubhukisha kwazo zize, kuxhomekeka kwimeko, zibuyiselwe imali, zifumane isaphulelo ezinokusisebenzisa kuhambo okanye enye into. Ababuki zindwendwe abachaphazelwe yimeko equkiweyo kule Polisi banokurhoxisa ngaphandle kwezohlwayo eziqatha, kodwa kuxhomekeka kwiimeko, iikhalenda zabo zisenokuvalwa ngezo ntsuku zokubhukisha okurhoxisiweyo.

Zeziphi iimeko eziqukiweyo

Le Polisi isebenzisa igama elithi “Isiganeko” xa ibhekisela kwezi meko zilandelayo ezenzeka emva kokubhukisha, ebezingalindelekanga ngoku bekubhukishwa nezenza ungakwazi ukuhamba okanye kungabikho semthethweni ukuhamba.

Izinto ezitshintshileyo kwizinto ezifunwa ngurhulumente kuhambo. Ukutshintshwa ngesiquphe kwezinto ezifunekayo ukuze ube ne-visa okanye ipaspoti okwenziwe liziko likarhulumente okunqanda ukuba kuyiwe kwindawo ebekuza kuyiwa kuyo. Le nto ayiquki amaxwebhu okuhamba alahlekileyo okanye aphelelweyo okanye ezinye iimeko zobuqu ezinento yokwenza nokuvumeleka kondwendwe ukuba luhambe.

Iimeko zongxamiseko okanye izifo ezigqugqisileyo ekuhlaleni ezichaziweyo. Iimeko zongxamiseko zasekuhlaleni okanye zelizwe, izifo ezigqugqisileyo ekuhlaleni, oobhubhane, neemeko zempilo yoluntu ezingxamisekileyo ezichazwe ngurhulumente. Le nto ayiziquki izigulo eziqhele ukubakho okanye ngokuqhelekileyo ezidityaniswa nengingqi ethile—ngokomzekelo, imalariya eThailand okanye i-dengue fever eHawaii.

Imiqathango yohambo karhulumente. Imiqathango yohambo emiselwe liziko likarhulumente enqanda ukuya, ukuhlala okanye ukubuya kwindawo ekuyo Indlu. Le miqathango ayiwaquki amacebiso ohambo anganyanzeliswayo okanye izikhokelo zikarhulumente ezifana nawo.

Ukulwa komkhosi okanye olunye uhlobo lokulwa. Iimfazwe, ukulwa, ukuvingcelwa, imfazwe yasekuhlaleni, ubugrogrisi, ukudubula, iibhombhu, ukuvukela, iitoyi-toyi, ukubhukuqwa, nokungalawuleki kwabantu.

Iintlekele zemvelo. Iintlekele zemvelo, izenzo zikaThixo, ukungabikho kweenkonzo ezibalulekileyo okungacetywanga okuphazamisa abantu abaninzi kangangexesha elide, ukudubula kwentaba-mlilo, ii-tsunami nezinye iimeko zemozulu egqithiseleyo nengaqhelekanga. Le nto ayiquki iimeko zemozulu nezemvelo eziqhelekileyo kangangokuba zinokulindelwa kuloo ndawo—ngokomzekelo, iinkanyamba ezenzeka ngexesha leenkanyamba eFlorida.

Izinto ezingaqukwanga

Zonke ezinye. Le Polisi ivumela kuphela ukurhoxisa Kwiimeko ezichazwe ngasentla. Zonke ezinye aziqukwanga. Imizekelo yeemeko le Polisi engavumeli ukurhoxisa phantsi kwazo iquka: isigulo, ukugula okanye ukwenzakala ebezingalindelekanga; izinto ezigunyaziswe ngurhulumente ezifana nomsebenzi wokugweba, ukuvela enkundleni okanye ukuthunyelwa emkhosini; amacebiso ngohambo okanye ezinye izikhokelo zikarhulumente (ezingezizo ukuphelisa okanye ukubeka imiqathango kuhambo); ukurhoxiswa okanye ukutshintshwa kosuku lomcimbi ububhukishelwe; kunye nokuphazamiseka kwezothutho okungenanto yakwenza Nemeko equkiweyo njengokuvalwa kweendlela kunye nokurhoxiswa kweenqwelo-moya, iitreyini, iibhasi okanye iinqanawa. Ukuba urhoxisa ukubhukisha kwezi meko, imali oza kuyibuyiselwa iza kuxhomekeka kwipolisi yokurhoxa esebenzayo koko kubhukisha.

Into elandelayo ekufuneka uyenze

Ukuba siye sakwazisa okanye sakhupha inkcazelo eqinisekisa ukuba le Polisi iyasebenza ekubhukisheni kwakho, nceda ulandele imiyalelo yokurhoxisa esikunika yona. Xa siye sakwazisa okanye sakhupha inkcazelo ngendlela le Polisi esebenza ngayo, ufanele ukwazi ukukhetha ukurhoxisa phantsi kwale Polisi ngokuya kwiphepha Lohambo uze urhoxise ukubhukisha okuchaphazelekileyo. Ukuba ucinga ukuba le Polisi iyasebenza ekubhukisheni kwakho, kodwa sibe singakwazisanga okanye singakhuphanga nkcazelo ngesi Siganeko, nceda uqhakamshelane nathi ukuze urhoxise ukubhukisha kwakho. Kuzo zonke iimeko, ufanele ukulungele ukunikezela ngamaxwebhu abonisa indlela Isiganeko esikuchaphazele ngayo okanye esichaphazele ngayo ukubhukisha kwakho.

Ukuba unemibuzo, nceda uqhakamshelane nathi.

Ezinye izinto ekufuneka uzazi

Le Polisi isebenza kuko konke ukubhukisha okunosuku lokungena olungosuku lokuqalisa ukusebenza kwayo okanye emva koko.

Eli nqaku likuncedile?

Amanqaku asondele kweli

Fumana uncedo ngokubhukisha kwakho, ngeakhawunti yakho, nangokunye.
Ngena kwiakhawunti okanye uvule iakhawunti