Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukutshintsha ipolisi yethu yokurhoxa okunokuphepheka Kwababuki Zindwendwe

  Nasi isizathu sokuba sizihlaziye ezi zinto.
  Ngu-Airbnb nge-20 Jul 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-5
  Ihlaziywe nge-18 Aga 2022

  Izinto eziphambili

  • Ukurhoxa okunokuphephwa kukhathaza iindwendwe, Ababuki Zindwendwe noAirbnb ngoko siyayitshintsha ipolisi yethu

  • Ukuba urhoxa ngenxa yezizathu ezinokuphephwa, kuza kutsalwa imali emele ibhatalwe xa ubhatalwa kwixesha elizayo

  • Ukurhoxa ngenxa yezizathu ezivakalayo ezingapha kwamandla akho akuzukubangela ukuba ubhataliswe

  Njengoko sisebenzisana kuAirbnb, Ababuki Zindwendwe benza umsebenzi omhle kakhulu wokubuka iindwendwe ezibhukishileyo nokwenza konke okusemandleni abo ukuze bancede iindwendwe suku ngalunye. Yiloo nto iindwendwe ezisemhlabeni wonke zithemba abantu ezingabaziyo ngezona ntsuku zibalulekileyo ebomini bazo—ukususela kwiiholide zasehlotyeni nezomsebenzi ukuya kwixesha lokuzonwabisa emva komtshato nokubhiyozela usuku lokutshata.

  Kodwa xa Ababuki Zindwendwe berhoxisa ukubhukisha kweendwendwe ngenxa yezizathu ezingenokuphepheka—njengokubhukisha kabini ngempazamo okanye ukufuna ukwamkela abahlobo nosapho—iindwendwe ziyayeka ukuqiniseka ngokubhukisha kwazo kuAirbnb, loo nto ichaphazela bonke Ababuki Zindwendwe ibe kuphazamisa intsapho yethu yonke.

  Ngenxa yezi zizathu, siyayihlaziya Ipolisi yethu Yokurhoxa Yababuki Zindwendwe. Ukuhlaziywa kwepolisi kuza kusebenza kuko konke ukurhoxa kwange-22 ka-Agasti 2022 nasemva koko. Le polisi ineminyaka emininzi isebenza ibe ibiquka iimali ezincinci ezimele zibhatalwe ukuba kuye kwafuneka urhoxise ukubhukisha. Imali ibixhomekeka ekubeni urhoxise kufuphi kangakanani kwixesha lokubhalisa xa kufikwa. Ngaphambili, besibiza i$50 yeedola zaseMerika xa kurhoxiswa ukubhukisha kwiintsuku ezingaphezulu kwezisixhenxe ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa ne$100 yeedola zaseMerika xa kurhoxiswe ukubhukisha kwiintsuku ezingaphantsi kwezisixhenxe ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa.

  Sifumanise ukuba le ndlela yokubhatala ayizivezi kakuhle iindleko zokufunela iindwendwe indawo efanayo okanye engcono, amaxesha amaninzi ngomzuzu wokugqibela, emva kokuba Umbuki Zindwendwe erhoxe ngenxa yesizathu esiphephekayo. Ayiyivezi kakuhle nendlela ukurhoxa okuphephekayo okuchaphazela ngayo iindwendwe, Ababuki Zindwendwe noAirbnb—kuquka ukungathenjwa zindwendwe xa Umbuki Zindwendwe erhoxisa.

  Izinto ezitshintshileyo kwimali emele ibhatalwe yepolisi yokurhoxa

  Ukususela ngoku, ukuba Umbuki Zindwendwe urhoxisa ukubhukisha ngenxa yesizathu esinokuphepheka, imali emele ibhatalwe ehlaziyiweyo iza kutsalwa xa ubhatalwa kwixesha elizayo. Imali emele ibhatalwe ixhomekeka ekubeni kubhukishwe ngamalini nokuba lisondele kangakanani ixesha lokubhalisa xa kufikwa xa ukubhukishwa kurhoxiswa.

  Kuza kubakho imali ebhatalwayo ukuba undwendwe alukwazi ukuhlala kwindawo kuba kukho into engumngcipheko kakhulu empilweni, njengokungunda okuninzi okanye kuba indawo yahluke kakhulu kuleyo ikwingcaciso yendlu, njengokuba Umbuki Zindwendwe afake indlu enendawo yokuphola enamagumbi amathathu kanti yiflethi enegumbi elinye. Oku kubhukisha (neminye imizekelo engezantsi kwicandelo elithi “Iimpendulo zemibuzo edla ngokubuzwa”) kuza kujongwa njengokurhoxa komzuzu wokugqibela.

  Eyona mali incinci yokurhoxa yi$50 yeedola zaseMerika ibe eyona ininzi yi$1 000 yeedola zaseMerika kwipolisi ehlaziyiweyo. Imali epheleleyo ekubhukishwe ngayo esetyenziswayo ukuze kubalwe imali emele ibhatalwe iquka imali yosuku, imali yokucoca nayo nayiphi imali yesilwanyana sasekhaya kodwa ayiquki irhafu nemali emele ibhatalwe zindwendwe. Xa kuza kuhlalwa iintsuku eziyi-28 nangaphezulu, kusetyenziswa imali ekubhukishwe ngayo ukuya kutsho kweyeentsuku eziyi-30 zokuqala ukuze kubalwe imali emele ibhatalwe.

  • Ukuba ukubhukisha kurhoxisiwe ngaphezu kweentsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, imali emele ibhatalwe yi-10% yemali ekubhukishwe ngayo.
  • Ukuba ukubhukisha kurhoxiswe ngaphezu kweeyure eziyi-48 nangaphantsi kweentsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, imali emele ibhatalwe yi-25% yemali ekubhukishwe ngayo.
  • Ukuba ukubhukisha kurhoxiswe kwiiyure eziyi-48 nangaphantsi ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa okanye emva kokubhalisa xa kufikwa, imali emele ibhatalwe yi-50% yemali ekubhukishwe ngayo yeentsuku ezingekahlalwa.

  Le miphumo yepolisi yokurhoxa ayizukutshintsha:

  Ukuncedwa xa kusehla iimeko ezingalindelekanga

  Ukuba kufuneka urhoxe ngenxa yezizathu ezingenakuphepheka, siza kusebenzisana nawe size sincede iindwendwe zakho zifumane enye indawo yokuhlala, ngaphandle kokubhataliswa. Ezi meko ziquka:

  • Isizathu esivakalayo esingapha kwamandla akho, njengezinto ezifuna ukulungiswa ezingxamisekileyo (njengokuvuza kwegesi okanye umbhobho ogqabhukileyo) okanye isigulo sakho esikhulu esikwenza ungakwazi ukubuka iindwendwe.
  • Ubungqina bokuba undwendwe luzimisele ukuba nepati okanye lwaphule imithetho yekhaya.
  • Imeko ongenakuyinceda, njengeemeko zongxamiseko ezichaziweyo nezifo zasekuhlaleni ezibulalayo, iintlekele zemvelo ezithile okanye imiqathango yohambo karhulumente.

  Ukuba ubuka iindwendwe usebenzisa Uvel' Ubhukishe, usenokukwazi ukurhoxa ngenxa yezizathu ezongezelelekileyo ezifanelekayo.

  Ukuba awuqinisekanga ukuba imeko yakho iyafaneleka apha, qhakamshelana nathi ngaphambi kokuba urhoxe. Ungalibali ukuba awufanele urhoxe ngenxa yaso nasiphi na isizathu esaphula Ipolisi yethu Yokungacaluli, ibe ukungathethi nyani kwizizathu zakho zokurhoxa kunokukhokelela kwimiphumo engakumbi.

  Iimpendulo zemibuzo edla ngokubuzwa

  Loluphi uhlobo lobungqina endinokunikela ngabo ukuba ndifuna ukurhoxa?
  Ukuba kufuneka urhoxe ngenxa yesizathu esivakalayo esingapha kwamandla akho, uza kucelwa ukuba ufake ubungqina Kwiqela Elinceda Intsapho. Ngokomzekelo, usenokufaka iifoto, iividiyo namanye amaxwebhu kwiimeko zokulungisa ezingxamisekileyo, okanye ileta evela kwagqirha xa ugula kakhulu.

  Ukuba urhoxisa kuba ukholelwa ukuba undwendwe luza kuba nepati okanye lwaphule imithetho yekhaya, uza kucelwa ukuba uthumele ubungqina Kwiziko Elinceda Intsapho. Le nto isenokuquka imiyalezo oyifumeneyo noyithumeleyo kundwendwe lwakho okanye amanye amaxwebhu.

  Ukuba awuqinisekanga ukuba unesizathu esivakalayo sokurhoxa, qhakamshelana nathi kuqala. Siza kusebenza kunye nawe ukuze sihlole ubungqina bakho kunye.

  Ungalibali ukuba ukurhanela ukuba iindwendwe ziba nepati akusoloko kuchanile ibe akufunekanga urhoxe ngenxa yaso nasiphi na isizathu esaphula Ipolisi yethu Yokungacaluli. Ukuba unexahala lokuba iindwendwe zakho zisenokwaphula Ipolisi yethu Yeepati Namatheko okanye imithetho yekhaya lakho, zama ukuthumelela iindwendwe umyalezo uze ubuze le mibuzo:

  • Ngubani omnye oza kuhlala nawe?
  • Yintoni injongo yohambo lwakho?
  • Ungaqinisekisa ukuba uyifundile imithetho yekhaya?

  Kuza kwenzeka ntoni ukuba undwendwe lufumana into enokusetyenziswa engekhoyo okanye enye ingxaki efanayo kwindawo yam?
  UAirbnb uza kuhlola imali emele ibhatalwe yokurhoxa ngokwepolisi kwimeko enqabileyo apho indawo inomgcipheko kwimpilo okanye yahluke kakhulu kwindlela echazwe ngayo kwindlu luze undwendwe luchazele Iqela Elinceda Intsapho ngokukhawuleza emva kokubhalisa xa kufikwa. Kwezinye iimeko, indlu yakho isenokumiswa okwexeshana ade uAirbnb afumane isiqinisekiso sokuba izinto ezaphula ipolisi zilungisiwe.

  Ezi meko zisenokufaneleka njengokurhoxa Kombuki Zindwendwe emva kokuba undwendwe lubhalise xa kufikwa kuze kuphumele ekubhataleni imali yokurhoxa eyi-50% yemali ekubhukishwe ngayo yazo naziphi na iintsuku ezingahlalwanga.

  Ezi meko ziquka:

  • Iimeko kwindawo zinomngcipheko wempilo: Ngokomzekelo, kukho ukungunda okubonakalayo kwindawo elawulwa Ngumbuki Zindwendwe.
  • Kufakwe indlu okanye igumbi elingachananga: Indawo ekuyo indlu okanye uhlobo lwegumbi lwahluke kakhulu kunelo lifakiweyo, njengaxa Umbuki Zindwendwe efake indlu enendawo yokuphola enamagumbi amathathu kanti yiflethi enegumbi elinye.
  • Kufakwe indawo ekuyo indlu engachananga: Indawo ekuyo indlu okanye idilesi ayichananga ibe khange kuthethwe inyani, njengokuba Umbuki Zindwendwe athi indlu yakhe iseLos Angeles kodwa ibe ikwisixeko esikufuphi esiyiBurbank.
  • Into enokusetyenziswa ebalulekileyo ayikho: Indlu ayinayo into enokusetyenziswa ebalulekileyo ebichaziwe kwintengiso, njengokuba Umbuki Zindwendwe athi indawo yakhe inepuli kodwa ingenayo.
  • Umbuki Zindwendwe utshintsha into enkulu ekubhukisheni xa kubhaliswa xa kufikwa: Le nto inokuquka ukutshintsha indawo efakiweyo kuAirbnb ibe yenye.

  Kuza kwenzeka ntoni ukuba mna nondwendwe lwam sivumelene ngokurhoxa?
  Ukuba undwendwe lwakho luqhakamshelana nawe luze lucele ukurhoxisa ukubhukisha kwalo ibe awunangxaki noko kurhoxa, awuzukubhataliswa imali okanye ufumane imiphumo ekule polisi. Undwendwe lwakho kuza kufuneka lufake isicelo sokurhoxa Kwiqela Elinceda Intsapho.

  Ukusuka apho, uza kuba nethuba lokuqinisekisa isicelo sondwendwe lwakho. Ukuba uyaqinisekisa, wena okanye undwendwe lwakho anizubhataliswa okanye nifumane imiphumo. Ukuba awufuni ukwamkela ukurhoxa kwalo ipolisi yakho yokurhoxa eqhelekileyo iza kusebenza ekubhukisheni kwalo.

  Ungalibali ukuba kwaphula Ipolisi Yokurhoxa Yababuki Zindwendwe ukukhuthaza undwendwe ukuba lurhoxise ukubhukisha ongazukwazi ukuluhoya.

  Kuza kwenzeka ntoni ukuba undwendwe lurhoxisa ukubhukisha?
  Ipolisi yakho yokurhoxa iyasebenza njengesiqhelo xa kurhoxe undwendwe.

  Ukuba Umntu Okuncedisayo urhoxise ukubhukisha, loo nto iza kusebenza kwiakhawunti Yomntu Oncedisayo?
  Ukurhoxa kusoloko kuhambisana neakhawunti yoyena Mbuki Zindwendwe. Xa Umntu Oncedisayo erhoxisa ukubhukisha ngenxa yesizathu esinokuphepheka, oko kurhoxa kuza kuchaphazela iakhawunti yoyena Mbuki Zindwendwe walo ndlu.

  Ezi mali kufuneka zibhatalwe nezohlwayo zisebenza kwindlu okanye Kumbuki Zindwendwe?
  Iimali ekufuneka zibhatalwe nezohlwayo ezinento yokwenza nepolisi yokurhoxa ehlaziyiweyo zisebenza Kubabuki Zindwendwe. Ngokomzekelo, ukuba unezindlu ezintlanu ibe kufuneka urhoxise ukubhukisha ngenxa yesizathu esinokuphepheka kwizindlu ezimbini ezahlukeneyo, oko kurhoxa kokubini kuza kusebenza kwiakhawunti yakho yoyena Mbuki Zindwendwe.

  Kuza kwenzeka ntoni xa kufuneka ndirhoxise ngenxa yengxaki ye-software ebangele kwabhukishwa kabini?
  Kwimeko apho kukho ingxaki kwinkonzo yethu, uAirbnb akazukuzitsala iimali ezimele zibhatalwe okanye izohlwayo. Ukuba ingxaki ibangelwe yenye inkampani ye-software ibe Umbuki Zindwendwe kufuneka arhoxise ukubhukisha ngenxa yaloo nto, Umbuki Zindwendwe kuza kufuneka aze nobungqina bokuba ingxaki ibikwenye inkampani ukuze kucingwe ngabo xa ecela ukungatsalelwa iimali ezimele zibhatalwe okanye izohlwayo.

  Ubungqina bunokuquka (kodwa abuphelelanga) ii-imeyile ebezithunyelwa kwenye inkampani malunga nengxaki okanye ubungqina bokufowunela enye inkampani kunye noshwankathelo lwaloo nto ithethwe efowunini.

  Fumana amacebiso okuphepha ukurhoxa

  Siyayihlaziya le polisi ngethemba lokunciphisa ukurhoxa okunokuphephwa ukuze kuthenjwane ngakumbi zindwendwe Nababuki Zindwendwe kuAirbnb. Ukuba unemibuzo okanye izimvo, nceda usichazele

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ukurhoxa okunokuphephwa kukhathaza iindwendwe, Ababuki Zindwendwe noAirbnb ngoko siyayitshintsha ipolisi yethu

  • Ukuba urhoxa ngenxa yezizathu ezinokuphephwa, kuza kutsalwa imali emele ibhatalwe xa ubhatalwa kwixesha elizayo

  • Ukurhoxa ngenxa yezizathu ezivakalayo ezingapha kwamandla akho akuzukubangela ukuba ubhataliswe

  Airbnb
  20 Jul 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?