Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukuvula amakhaya ngamaxesha obunzima ngoAirbnb.org

  Xhasa intsapho uze ufumane ibheji ngokubuka iindwendwe okanye ngokunikela.
  Ngu-Airbnb nge-7 Dis 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-24 Aga 2023

  Izinto eziphambili

  • UAirbnb.org ngumbutho ongenzi nzuzo ozimeleyo okhuthazwa bububele baBabuki Zindwendwe

  • Ababuki zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala simahla okanye ngesaphulelo okanye umnikelo oqhubekayo bayafanelekela ukufumana ibheji ebonisa ukuba Baxhasa iAirbnb.org

  Ubuchule bakho njengoMbuki Zindwendwe bokwenza abantu bazive bamkelekile kwindawo yakho kuyasikhuthaza yonke imihla. Siyithande kakhulu indlela intsapho yethu Yababuki Zindwendwe exhase ngayo uAirbnb.org, umbutho ongenzi nzuzo omiselwe ngo-2020 ukuze kusetyenzelwe kumsebenzi oqalwe zinkqubo Zamakhaya Oncedo Neendawo Zokuhlala Zabatshotsha Phambili.

  Ukususela ngo-2012, nivule amakhaya enu kubantu abangaphezulu kwe-100 000, kuquka iimbacu, abantu abafuna ukukhuselwa, abasebenzi abatshotsha phambili ekulweni ubhubhane weCOVID-19 nabantu ekuye kwafuneka bafuduke ngenxa yeentlekele zemvelo emhlabeni wonke.

  Umsebenzi ka-Airbnb.org uyenzeka ngenxa yobubele Bababuki Zindwendwe abanikezela ngeendawo nabanikelayo abaxhasa ngemali yokunceda abantu ngamaxesha obunzima.

  Ukufumana ibheji Yokuxhasa uAirbnb.org

  Sibhiyozela ububele bentsapho Yababuki Zindwendwe ngokunikezela ngebheji Yokuxhasa uAirbnb.org. Ababuki Zindwendwe banokuxhasa uAirbnb.org baze bafumane ibheji ngokwenza ezi zinto:

  • Ubhalisele ukubuka iindwendwe ngexesha longxamiseko simahla okanye ngesaphulelo

  • Unikele ngokuqhubekayo

  Ukubuka iindwendwe ngexesha longxamiseko

  Ibheji Yokuxhasa uAirbnb.org ibhiyozela Ababuki Zindwendwe ubuncinane abanendlu enye esebenzayo kuAirbnb.org enikezela ngeendawo zokuhlala zexesha longxamiseko simahla okanye ngesaphulelo. Ukunikela ngendawo ka-Airbnb.org kuthetha ukwamkela abantu ekuye kwafuneka bafuduke, iimbacu nabanye abadinga iindawo zokuhlala zokwexeshana ngamaxesha obunzima.

  Funda okungakumbi ngokubuka iindwendwe ukuze uncede

  Ukunikela ngokuqhubekayo

  Ungafumana ibheji Yokuxhasa uAirbnb.org ngokubhalisela ukunikela ngepesenti ethile yemali oyibhatalwayo kuAirbnb.org ngokuqhubekayo. Okanye, ukuba ungathanda, unganikela kube kanye uze ungafanelekeli ukufumana ibheji.

  Funda okungakumbi ngokunikela kwimali oyibhatalwayo.

  Ukufumana iimpendulo zemibuzo edla ngokubuzwa

  UAirbnb.org udibana njani Namakhaya Oncedo neeNdawo Zokuhlala Abatshotsha Phambili?
  Ngo-2020, iinkqubo zika-Airbnb Zamakhaya Oncedo Neendawo Zokuhlala Abatshotsha Phambili zatshintsha zaba nguAirbnb.org, umbutho ongenzi nzuzo we-501(c)(3). Nangona uAirbnb enamalungu entsapho afana naka-Airbnb.org, lo mbutho ongenzi nzuzo ngumbutho ozimeleyo onebhodi yabaphathi ezimeleyo.

  Ivela phi ibheji Yomxhasi weAirbnb.org?
  Ibheji ivela kwiprofayile yakho Yombuki Zindwendwe lakumaphepha ezindlu zakho. Ukuba ufuna ukuyifihla ibheji yakho, qhakamshelana neqela lethu lokunceda.

  Le bheji iyayichaphazela indlu yam xa kukhangelwa?
  Le bheji ibhiyozela ububele bakho bokuxhasauAirbnb.org. Ayichaphazeli indlela ezivela ngayo izindlu kwiziphumo zokukhangela zika-Airbnb, ibe iindwendwe azikwazi ukuhluza ukukhangela kwazo ukuze ziveze iibheji zeAirbnb.org okwangoku.

  Le bheji iyayichaphazela ibheji okanye imeko yam yokuba yiSuperhost?
  Ibheji Yokuxhasa uAirbnb.org akuyichaphazeli ibheji okanye ukuba yiSuperhost kwakho. Le bheji iza kuvela ecaleni kwebheji yakho yeSuperhost.

  Ndiza kuyeka ukuba nebheji Yokuxhasa uAirbnb.org ukuba ndiyaphuma ekubukeni iindwendwe okanye ekunikeleni kuAirbnb.org ?
  Ewe, kodwa ibheji iza kuphinda ivele kwakhona ukuba uyaphinda ubuke iindwendwe kuAirbnb.org okanye ukunikela kuAirbnb.org. Ungakwazi ukususa indawo yakho kuAirbnb.org okanye unqumamise okanye umise umnikelo wakho oqhubekayo.

  Unceda njani uAirbnb?
  UAirbnb uzibophelele ekubhataleleni iindleko zokusebenza zika-Airbnb.org, ngoko yonke iminikelo iya ngqo kwimibutho engenzi nzuzo okanye abantu abancedwa nguAirbnb.org.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • UAirbnb.org ngumbutho ongenzi nzuzo ozimeleyo okhuthazwa bububele baBabuki Zindwendwe

  • Ababuki zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala simahla okanye ngesaphulelo okanye umnikelo oqhubekayo bayafanelekela ukufumana ibheji ebonisa ukuba Baxhasa iAirbnb.org

  Airbnb
  7 Dis 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?