Amanqaku ayi-9

Amashishini okubuka iindwendwe

Fumana izixhobo namacebiso obulumko awenzelwe abaphathi bezindlu noosomashishini.
Amanqaku ayi-9