Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-23
  ,
  Iividiyo eziyi-4

  Ukubuka iindwendwe

  Funda indlela yokonwabisa iindwendwe, ukuzenza zingaze ziyilibale indlela ezazihleli ngayo, nokwenza ufumane izimvo zeenkwenkwezi eziyi-5.
  Amanqaku ayi-23
  ,
  Iividiyo eziyi-4
  Izihluzi zohlobo lomxholo