Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-17
  ,
  Iividiyo eziyi-2

  Ukubuka iindwendwe

  Funda indlela yokonwabisa iindwendwe, ukuzenza zingaze ziyilibale indlela ezazihleli ngayo, nokwenza ufumane izimvo zeenkwenkwezi eziyi-5.
  Amanqaku ayi-17
  ,
  Iividiyo eziyi-2
  Izihluzi zohlobo lomxholo