Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-19
  ,
  Iividiyo eziyi-5

  Ukubuka iindwendwe

  Funda indlela yokonwabisa iindwendwe, ukuzenza zingaze ziyilibale indlela ezazihleli ngayo, nokwenza ufumane izimvo zeenkwenkwezi eziyi-5.
  Amanqaku ayi-19
  ,
  Iividiyo eziyi-5
  Izihluzi zohlobo lomxholo