Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukulungiselela ukwamkela iindwendwe ezizimbacu kuAirbnb.org

  Fumana izikhokelo zokwamkela abantu abaqala ubomi obutsha kwingingqi yakho.
  Ngu-Airbnb nge-29 Aga 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-25 Aga 2023

  Izinto eziphambili

  Xa zifudukela kwilizwe elitsha, iimbacu nabantu abadinga ukukhuselwa kufuneka bamelane nokuqonda inkcubeko entsha ngoxa behoye izinto ezininzi njengokugqiba iimphepha ezifunekayo nokukhangela imisebenzi. Amaxesha amaninzi, abantu abancedayo kwimibutho engenzi nzuzo esebenzisana noAirbnb.org banceda abantu abazimbacu xa besenza izinto ezibalulekileyo baze babancede bafumane iindawo zokuhlala zesigxina. Ngamanye amaxesha, iimbacu nabantu abafuna ukukhuselwa kufuneka benze ezi zinto zinzima ngokwabo.

  Njengombuki Zindwendwe, unokuba yinxalenye yexesha elibalulekileyo ebomini bomntu ngokunikezela ngendawo yokuhlala ekhuselekileyo netofotofo ngoxa ehleli okwexeshana kwindawo entsha ade akwazi ukuceba ikamva lakhe aze aphinde aqhelane nobomi.

  Kweli nqaku, uza kufumana amacebiso ngendlela yokulungiselela ukwamkela iindwendwe eziqalisa ubomi bazo kwakhona. La macebiso asekelwe kumacebiso avela kwabanye Ababuki Zindwendwe abaye bamkela iindwendwe ezizimbacu nakubantu abancedayo bemibutho engenzi nzuzo abanceda abantu abazimbacu.

  1. Zichaze ngendlela ecacileyo iinkcukacha ngendawo yakho

  Ngaphambi kokubhukisha, umntu oncedisayo womnye wemibutho engenzi nzuzo esebenzisana noAirbnb.org—ofana neIRC kunye neHIAS—okanye umntu osenokuba lundwendwe ofumene i-voucher yokubhukisha okubhatalelweyo usenokuqhakamshelana nawe ukuze aqinisekise iinkcukacha ngendawo yakho. Ukuze uncede kule nkqubo, nceda uqinisekise ukuba iinkcukacha zendlu yakho ziphelele ibe zisexesheni uze uyiphendule ngokukhawuleza nayiphi na imibuzo.

  Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngexesha lengxaki yeembacu, njengaleyo ichaphazela abantu baseUkraine ngoku, ukufunwa kweendawo zokuhlala kungxamisekile ibe zifuneka kwangoko. Kwezinye iimeko, izicelo zokubhukisha zika-Airbnb.org zisenokuba zezokuhlala iintsuku eziyi-30 nangaphezulu, zifuna indawo kusuku olunye okanye ezimbini emva kokuba undwendwe luqhakamshelane naye okokuqala.

  Ebudeni benkqubo yokubhukisha, ungabuza undwendwe okanye umntu oncedayo imibuzo, ibe ukuba kuyafuneka, uza kukwazi ukufumana uncedo lweqela eliqeqeshwe ngokukhethekileyo lika-Airbnb.org.

  2. Qonda ukuba iindwendwe ezizimbacu zisenokudinga uncedo olungakumbi

  Imibutho engenzi nzuzo esisebenzisana nayo idla ngokunika abantu ebancedayo izinto ezisisiseko ezifana nokutya nento yokukhwela kunye nendlela yokufikelela kwiinkonzo ezibalulekileyo ezifana nezempilo, ukufumana umsebenzi, noncedo ngendawo yokuhlala ixesha elide.

  Ngenxa yobukhulu bomsebenzi wokufunela iindawo iimbacu zaseUkraine, olu ncedo lufuneka kakhulu. Iindwendwe zikhuthazwa ukuba ziqale zizame ukuzenzela ngokwazo ezi zinto zisisiseko, ukuze uncedo lunikwe abantu abaludinga kakhulu.

  Njengombuki Zindwendwe, usenokukhetha ukunikezela ngezikhokelo ngezinto eziluncedo zasekuhlaleni zokunceda iindwendwe zakho ziqhelane nengingqi yazo entsha nangona kunganyanzelekanga.

  USarah onguMbuki Zindwendwe waseVancouver, eKhanada uthi: “Ndaya ndaqalisa ukwenza izinto njengomama oyaziyo into efunekayo. Badinga iimpahla? Sifanele sifake ukutya efrijini? Baza kufuna ukuncedwa ngokuya kuthenga ukutya? ” Wathumela le mibuzo kumntu onceda iindwendwe zakhe wombutho ongenzi nzuzo, owaphendula ngomyalezo othi le ntsapho aza kuyamkela ingazivuyela iingubo ezingakumbi nezinto zokudlala ezincinci zabantwana.

  Kuba enembali yaseUkraine ibe wayekhe wamkela iimbacu ngoAirbnb.org, Umbuki Zindwendwe uAdam waseOntario, eKhanada, wakhawuleza wanikezela ngendawo kubantu ababaleka umlo eUkraine. Ngaphezu kokubuka iindwendwe kwindawo yakhe nakwizindlu azilawulayo, uAdam uthi uyakuvuyela ukunceda iindwendwe zakhe ubomi bazo ngokuzidibanisa nabantu kunye nenkcubeko yaseUkraine kwingingqi yakhe, njengeevenkile, iicawa neeklasi zokukhulisa izakhono kwiziko loluntu lasekuhlaleni elinceda abantu baseUkraine. “Ndiyazibuza, ‘Ubusenza ntoni kwilizwe lakho?’ ndize ndizichazele ngendawo enokubanceda,” utsho njalo.

  3. Ungalibali ukuba banokufuna ukuba bodwa

  Into yokuba umntu ngamnye okanye intsapho nganye ifuna ukuba yodwa kangakanani iza kwahluka, kanye njengokuba bekuza kuba njalo nakoluphi na undwendwe lakwa-Airbnb. Ukuphawula iindawo kwindlu yakho apho iindwendwe zinokuphola zizodwa okanye zonwabe kunye nosapho—igumbi lokudlala, iyadi engasemva okanye enye indawo—kunokwenza kube lula ukuqhelana nobomi obutsha kuze kuzenze zizive zamkelekile.

  USarah uthi: “Intsapho [esasiyamkele] yayinokuzihlalela okanye ibe kunye nabantu kangangoko ifuna. Sasiba nobubele xa sibabona egadini okanye sifaka ukutya kodwa sasibanika nexesha lokuba bazenzele izinto abazifunayo.”

  4. Landela izikhokelo zempilo nokhuseleko zeCOVID-19

  UAirbnb ukhuphe izikhokelo neenkqubo zokunceda Ababuki Zindwendwe banikezele ngeendawo ezikhuseleke ngakumbi. Nazi ezinye izinto eziphambili:

  • Nxiba imaski uze ungasondeli ebantwini xa kufuneka loo nto ngokomthetho nezikhokelo zasekuhlaleni
  • Landela inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 yakwa-Airbnb emva kokuphuma kondwendwe ngalunye
  • Ungahambi okanye ubuke iindwendwe ukuba ubusandula ukuba okanye uneempawu zeCOVID-19
  Funda okungakumbi ngezinto ezifunekayo zempilo nokhuseleko zeCOVID-19 zakwa-Airbnb

  5. Fumana izinto eziluncedo ezingakumbi

  Iindwendwe ezizimbacu kusenokwenzeka ziye zadibana nobunzima obuninzi kuhambo lwazo. Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi ngezinto ezidibene nazo iimbacu, funda ezi zinto ziluncedo zicetyiswa yimibutho engenzi nzuzo esisebenzisana nayo:

  Imibuzo Edla Ngokubuzwa

  Abantu ababaleke eUkraine bazibhukisha njani iindawo zokuhlala ixeshana?
  Xa umntu okanye intsapho kufunyaniswe ukuba idinga indawo yokuhlala yokwexeshana, umntu osebenza kumbutho ongenzi nzuzo unokumnceda ekubhukisheni indawo, okanye undwendwe lunokufumana i-voucher yokubhukisha, eza kuluvumela ukuba luzibhukishele indawo yokuhlala yokwexeshana.

  Ababuki zindwendwe basenokuchazelwa ebudeni benkqubo yokubhukisha xa isicelo sokubhukisha isesomntu odinga indawo yokuhlala yongxamiseko ngoAirbnb.org.

  Ndifanele ndilindele ukuzinika indawo yokuhlala ixesha elingakanani iindwendwe ezizimbacu?
  Iindawo zika-Airbnb.org ziqhele ukubhukishelwa ukuhlala iintsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezimbalwa. Kodwa ke, njengoko iimiliyoni zabantu zibaleka eUkraine, imibutho engenzi nzuzo nekarhulumente ijongene nezicelo ezininzi zokunceda, into ebangela ukuba kufuneke ezinye iindwendwe zihlale iintsuku eziyi-30 nangaphezulu.

  Ezinye izixeko ziye zawurhoxisa umda wexesha elinokuhlalwa xa kusamkelwa iimbacu—ukuze wazi ukuba yeyiphi imiqathango esebenzayo kwingingqi yakho, nceda uqhakamshelane namagunya asekuhlaleni anokunceda.

  Kwenzeka ntoni emva kokugqiba kondwendwe ukuhlala?
  Ngoxa lusahleli okwexeshana undwendwe oluyimbacu, kusenokwenzeka luceba amanyathelo afunekayo ukuze luqale ubomi balo kwindawo entsha, kuquka ukufuna indawo yokuhlala ixesha elide.

  Iindwendwe ziyakwazi ukuncedwa ngqo liqela elikhethekileyo lika-Airbnb.org lokunceda, elisebenza kakhulu nemibutho engenzi nzuzo ukuze lifumane uncedo olungakumbi.

  Ngenxa yobukhulu obungazange babonwa bengxaki yaseUkraine, imibutho engenzi nzuzo kufuneka xa inikezela ngoncedo olungakumbi iqale ngabantu ababahlole baza bafumanisa ukuba ngabona badingayo. Okwangoku, asinakukwazi ukuqinisekisa ukuba undwendwe ngalunye luza kukwazi ukufumana uncedo lwexesha elide.

  Kwimeko apho undwendwe lufuna indawo yokuhlala yokwexeshana ekupheleni kokuhlala kwalo, lunokuqhakamshelana noAirbnb.org ukuze lucele ukuya kutsho kwiiveki ezimbini ezongezelelekileyo olunokuzihlala.

  Abantu bafaneleka njani ukufumana iindawo zongxamiseko?
  UAirbnb.org udla ngokusebenzisana nemibutho engenzi nzuzo nemibutho ejongene ngokukhethekileyo nokunceda xa kukho iingxaki nokufunelwa kweembacu iindawo ukuze incede abantu ngqo, kuquka ukuhlola izinto abazidingayo nokufaneleka kwabantu abanokuba zindwendwe.

  Iindwendwe zika-Airbnb.org ezizibhukishela iindawo zokuhlala zokwexeshana kufuneka zivule iakhawunti ka-Airbnb, loo nto isenokuquka ukuhlolwa kokuba lungubani.

  Ukwamkela iindwendwe zika-Airbnb.org kukuchaphazela njani ukuba yiSuperhost kwam?
  Xa kuhlolwa iiSuperhost nge-1 ka-Aprili 2022(kuquka inkcazelo ukususela nge-1 ka-Aprili 2021 ukuya nge-31 kaMatshi 2022):

  • Ukubhukisha kuka-Airbnb.org kuza kongeza kwinani lezihlandlo eziye zahlalwa xa lilonke.
  • Ukubhukisha kuka-Airbnb.org akuzukuchaphazela ezinye izinto ezihlolwayo ebudeni bokuhlolwa kweenyanga ezintathu kweeSuperhost, kuquka izimvo, ukurhoxa nokuphendula.

  Ukulungele ukuqalisa? Joyina intsapho ekhulayo enceda abanye ngamaxesha obunzima ngoAirbnb.org.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  29 Aga 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?