Ukulungisa iisetingi zekhalenda yakho xa kuza kuhlalwa ixesha elide

Faka ixesha ofumaneka ngalo ukuze utsale iindwendwe ezifuna ukuhlala ixesha elide.
Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-11 Mey 2022

Izinto eziphambili

  • Lungisa ikhalenda yakho ukuze uvumele ukuhlala ixesha elide

  • Ukuvala usuku okanye iintsuku ezimbini emva kokuphuma kweendwendwe kukunceda ulungiselele iindwendwe zakho ezilandelayo

Iindwendwe zale mihla zikhangela iindawo zokuhlala ixesha elide, ezizivumela zichithe ixesha elingakumbi zikunye nentsapho okanye zonwabele ukusebenzela ekhaya kwindawo entsha.

NjengoMbuki Zindwendwe, ukuhlala ixesha elide lithuba elihle lokugcwalisa ikhalenda yakho uze wenze imisebenzi efana nokucoca, ukuncokola neendwendwe nokulawula ukubhukishwa kwakho kube lula ngakumbi. Nantsi indlela yokulungisa ukuba ufumaneka nini uze wamkele iindwendwe ezifuna ukonwabela indawo yakho iiveki ezimbalwa nangaphezulu.

Lungisa ikhalenda yakho ukuze uvumele ukuhlala ixesha elide

Xa uyilungisile ingcaciso yendlu yakho ukuze uchaze ukuba uyakwamkela ukuhlala kwexesha elide, qinisekisa ukuba ikhalenda yakho isexesheni. Nayiphi na imiqathango ebekiweyo yokuba uhambo kufuneka lube lude kangakanani kufuneka ilungiswe ukuze ihambiselane nomnqweno wakho wokuba kuhlalwe ixesha elide.

Nantsi indlela yokuhlola ukuba ufumaneka nini

“Ndithanda ukuvula ikhalenda yam ngaphezulu kweenyanga ezintandathu kwangaphambili kuze kufuneke kuhalwe ubuncinane iintsuku eziyi-30.”
Host Oliver,
ENew York City

Lungisa iisetingi zakho ukuze uzibuke bhetele iindwendwe zakho

Ukuze wenze indlela yokubuka iindwendwe ehambelana nezinto ozifunayo nezilungelayo iindwendwe zakho ezihlala ixesha elingangenyanga, zama ukulungisa iisetingi zakho zokufumaneka. Ukulungisa nje izinto ezimbalwa kunokwenza umahluko omkhulu.

  • Iintsuku ezingenakubhukishwa: Seta ukuba zingaphi iintsuku ezingenakubhukishwa (usuku olunye, iintsuku ezimbini, njl.) ngaphambi kokubhukisha ngakunye ukuze kungabikho okukothusayo. Iintsuku ezingenakubhukishwa zikunika nexesha elingakumbi lokuncokola ngendlela izinto eziza kuhamba ngayo neendwendwe ezithanda ukuhlala ixesha elide. Funda okungakumbi ngeentsuku ezingenakubhukishwa
  • Ixesha lokulungiselela: Ukuba nexesha emva kokuphuma kweendwendwe ukuze ucoce kakuhle kukunceda wenze indawo yokuzamkela kakuhle iindwendwe zakho. “Mna noHenry siyaphangela kwaye asikuthandi ukungxamisiswa xa sicoca. Sivala iintsuku eziliqela emva kweendwendwe ebezihleli iiveki ezimbini nangaphezulu ukuze sikwazi ukuthatha ixesha lethu size sicokise xa sicoca,” utsho njalo uJessica, Umbuki Zindwendwe waseSeoul, eSouth Korea. Funda okungakumbi ngexesha lokulungiselela
  • Ixesha lokufumaneka: Lilawulwa nguwe ukuba lingakanani kwangaphambili ixesha ofuna ukwamkela ngalo ukubhukisha. Ngokomzekelo, usenokukhetha ukuvala iintsuku kwiinyanga ezintathu, ezintandathu okanye eziyi-12 ukususela namhlanje. UOliver, Umbuki Zindwendwe waseNew York City, uthi: “Ndithanda ukuvula ikhalenda yam xa kuza kuhlalwa ixesha elide iinyanga ezintandathu kwangaphambili kuze kufuneke kuhlalwe ubuncinane iintsuku eziyi-30.” Funda okungakumbi ngokuseta ixesha ofumaneka ngalo
  • Umthetho onemithetho eliqela: Ababuki Zindwendwe abanezindlu ezintandathu nangaphezulu banokwenza baze balungise umthetho onemithetho eliqela. Ungasebenzisa umthetho onemithetho eliqela ukuze utshintshe ixabiso lakho ngokuzenzekelayo kuxhomekeka kwixesha lonyaka, ufake izaphulelo zeendwendwe ezibhukisha ixesha elide, ufake ukuba kufuneka lube lude kangakanani uhambo, nokunye, uze wonge ixesha njengoMbuki Zindwendwe. Funda okungakumbi ngomthetho onemithetho eliqela

Into yokuba kuhlalwa ixesha elide inokukunceda uhambiselane nezinto ezifunwa zindwendwe, kugcwalise ikhalenda yakho kuze kunciphise umsebenzi ekufuneka uwenze, ngoxa ikunceda udibane neendwendwe ezivela emhlabeni wonke.

Izinto eziphambili

  • Lungisa ikhalenda yakho ukuze uvumele ukuhlala ixesha elide

  • Ukuvala usuku okanye iintsuku ezimbini emva kokuphuma kweendwendwe kukunceda ulungiselele iindwendwe zakho ezilandelayo

Airbnb
11 Mey 2022
Ngaba oku bekuluncedo?