Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

Ababuki zindwendwe beAirbnb benza iindawo zabo zikhusele indalo

Funda indlela yokuba ngumbuki zindwendwe ozisebenzisa kakuhle izinto ezimngqongileyo ngokusebenzisa la macebiso eenkcutshe.
Ngu-Airbnb nge-21 Epr 2021
Lifundeka ngemizuzu eyi-7
Ihlaziywe nge-21 Epr 2021

Izinto eziphambili

  • Funda iindlela ezilula zokubuka iindwendwe ngendlela engayonakalisiyo indalo, ukususela ekuphindeni uyisebenzise into nokuyeka ukusebenzisa iiplastiki ezisetyenziswa kube kanye ukuyotsho ekusebenziseni amandla asuka kwizinto zendalo

  • Ukunciphisa ukutya okulahlwayo kunganceda indalo nendawo ohlala kuyo

  • Fumana amanye amacebiso okwenza kube luhlaza kungcelele lokubuka iindwendwe ngendlela engayonakalisiyo indalo

Kunyaka ophelileyo, uAirbnb ibinomsitho wokudibana neeNgcali e-Edinburgh, eScotland, ukuze Ababuki zindwendwe bafunde ngakumbi ngokungonakalisi indalo nokongiwa kombane kumagunya aliqela athenjiweyo kuquka iBig Clean Switch kunye neOlio. Ezi ngcali zithethe kakhulu ngokuphucula ukusebenza kwamandla, ukutshintsha abanikezeli ngeenkonzo, ukuphinda usebenzise izinto nokulahlwa kokutya.

Ngoku, Ngosuku Lomhlaba olunge-22 ka-Aprili—ukuze kuxhotyiswe Ababuki Zindwendwe ngezinto abanokuzenza unyaka wonke ezikhusela indalo—siphinda sichazele intsapho Yababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb la macebiso kwakunye. Jonga into ethethwa zezi ngcali:

UAnna, iSuperhost: Enoba luncinci kangakanani, utshintsho lwemihla ngemihla lunokwenza umahluko omkhulu ekungcoliseni komoya.

URebecca Walker, uMphathi Wentsebenziswano eBig Clean Switch: Indlela ukutshintshela kumandla ezinto zendalo ekunokuzinciphisa ngayo iindleko zakho.

USaasha Celestial-One, iCOO eOlio: Indlela ukunciphisa ukulahla ukutya okunokuyinceda ngayo indalo kuze kondle abantu basekuhlaleni.

Nangona sisoloko sikhangela iindlela zokukunika amacebiso nezinto eziza kukunceda uphumelele ekubukeni iindwendwe, akukho mntu wazi ezona zinto zincedayo ngaphezu kwentsapho yethu Yababuki Zindwendwe. Okwangoku sisebenza ngokusondeleyo kunyeNequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe lakwa-Airbnb ukuze sibe neevidiyo namanqaku okubuka iindwendwe ngendlela engonakalisi indalo nanamacebiso eengcali ukuze wenze indawo yakho nezinto oqhele ukuzenza zikhusele indalo—nokunceda iindwendwe ziphungule ungcoliseko lomoya xa zikuhambo.

Sikholelwa kwelokuba uhambo olungayonakalisiyo indaloluya luxhaphaka kubahambi , ibe sifuna ukukunceda ulungiselele. Hlola iividiyo namanqaku ethu okubuka iindwendwe ngendlela engayonakalisiyo indalo ukuze ufumane amanye amacebiso.
Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Izinto eziphambili

  • Funda iindlela ezilula zokubuka iindwendwe ngendlela engayonakalisiyo indalo, ukususela ekuphindeni uyisebenzise into nokuyeka ukusebenzisa iiplastiki ezisetyenziswa kube kanye ukuyotsho ekusebenziseni amandla asuka kwizinto zendalo

  • Ukunciphisa ukutya okulahlwayo kunganceda indalo nendawo ohlala kuyo

  • Fumana amanye amacebiso okwenza kube luhlaza kungcelele lokubuka iindwendwe ngendlela engayonakalisiyo indalo

Airbnb
21 Epr 2021
Ngaba oku bekuluncedo?