Indlela obhatalwa ngayo xa kuza kuhlalwa ixesha elide

Nantsi indlela oza kubhatalwa ngayo ngokubhukishwa kweentsuku eziyi-28 nangaphezulu.
Ngu-Airbnb nge-29 Mat 2022
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-5 Epr 2022

Izinto eziphambili

 • Xa undwendwe luza kuhlala ngaphezu kweentsuku eziyi-28, ubhatalwe ngezavenge

 • Oku kwahlukile kwixesha lokubhatalwa lokubhukisha kwexesha elifutshane

  Xa kuhlalwa ixesha elide loo nto inokukwenza ube nengeniso eqinisekileyo, ingakumbi ukuba undwendwe lubhukisha iiveki okanye iinyanga ezilandelelanayo. Ukuba uqhele ukwamkela iindwendwe eziza kuhlala ixesha elifutshane, kubalulekile ukuphawula ukuba ixesha lokubhatalwa xa kuza kuhlalwa ixesha elide—okanye kubhukishwe iintsuku ezingaphezulu kweziyi-28—liyahluka kwelo lexesha elifutshane.

  Izavenge zenyanga

  Xa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane, sithumela imali oyibhatalwayo, esithi kukubhatalwa, malunga neeyure eziyi-24 emva kokuba undwendwe lubhalisile xa lufika kwindawo yakho. Xa kuza kuhlalwa ixesha elide, sikubhatala ngezavenge.

  Nantsi indlela okusebenza ngayo ukubhatalwa ngezavenge:

  • Ukubhatalwa kokuqala: Sitsala imali kundwendwe lwakho yeentsuku eziyi-30 zokuqala eziza kuzihlala xa zibhukisha size sikuthumelele imali omele uyibhatalwe kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha lalo lokubhalisa xa kufikwa elibekiweyo
  • Ukubhatalwa okongezelelekileyo: Imali oyibhatalwayo yezinye iintsuku ezilandelayo iqokelelwa ize ithunyelwe kuwe nyanga nganye (kwiintsuku eziyi-28 ukuya kweziyi-31) emva kokubhatalwa okokuqala, ubhatalelwa iintsuku ezishiyekileyo zokubhukisha

  ISuperhost uDeborah waseBerkeley, eCalifornia ucacisa athi: “Ukuba kubhukishwe iintsuku eziyi-45, ngokomzekelo, ubhatalelwa iintsuku eziyi-30 zokuqala emva kokuba undwendwe lubhalisile xa lufika ize eyeentsuku eziyi-15 ezishiyekileyo ibhatalwe kwinyanga emva kokuba undwendwe lubhalisile xa lufika.”

  Ungahlola imeko yokubhatalwa kwakho Kwingxelo yakho yemali engenayo nephumayo.

  Funda okungakumbi ngokubhatalwa

  Ezinye iinkcukacha zokubhatalwa

  Into yokuba kuza kuthatha ixesha elingakanani ukuba imali ifike kwiakhawunti yakho kuxhomekeke kwindlela yokubhatalwa oyikhethileyo okanye ibhanki oyisebenzisayo. Ababuki Zindwendwe abatsha abamkela ukubhukisha kwabo kokuqala basenokulibaziseka ekubhatalweni ngoxa siqinisekisa ukuba unguwe nyhani.

  Ukuba usete eyona mali incinci omele uyibhatalwe, asizukuyithumela imali yakho ide ingeniso yakho iyifikelele. Ukuba unezindlu ezininzi ekuza kubhaliswa xa kufikwa kuzo ngosuku olunye, ngokuqhelekileyo imali yakho siyithumela isisixa esinye.

  Nanini na sikuthumelela imali, indawo ebonisa oko kubhatalwa iza kutshintsha ukusuka kwethi Ukubhatalwa Okuzayo iye kwethi Ukubhatalwa Okugqityiweyo Kwingxelo yakho Yemali Engenayo Nephumayo. Ungathelekisa le ngxelo nengxelo yeakhawunti yakho yebhanki ukuze uqinisekise ukuba ziyahambelana.

  Funda okungakumbi ngokubhatalwa xa kuza kuhlalwa ixesha elide

  Izinto eziphambili

  • Xa undwendwe luza kuhlala ngaphezu kweentsuku eziyi-28, ubhatalwe ngezavenge

  • Oku kwahlukile kwixesha lokubhatalwa lokubhukisha kwexesha elifutshane

   Airbnb
   29 Mat 2022
   Ngaba oku bekuluncedo?