Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Iindawo yeeSuperhost: ukwenza ikhaya lifudumale emva kokulahlekelwa

  Umhlolokazi ubalisa indlela ukwamkela iindwendwe ezivela kwamanye amazwe okwamnceda ngayo waphila.
  Ngu-Airbnb nge-8 Feb 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-7 Jan 2022

  I-Superhost uMarianne wavela wazibona sele eyedwa kwiCraftsman eyayilungiswe nguye nomyeni wakhe bebobabini. Ukuze azicenge aqhubekeke nobomi, wavula ishishini lakhe, evulela iindwendwe ezivela naphi na emhlabeni ikhaya lakhe eliseCalifornia. Ngamazwi akhe, usibalisela ngendlela ukubuka iindwendwe okumncede ngayo waba nento entsha ayiphilelayo nokuba kuthetha ntoni ukuba ngusomashishini obhinqileyo:

  Kwakukho into ekundinceda ngayo ukuba kubekho abantu abaphinda beze endlini yam.

  Xa waswelekayo uMike, ndalahlekelwa kakhulu kwakungathi kukho into eshotayo ngaphakathi kum. NgoMeyi 2017 waqhaqhwa ngugqirha, olu qhaqho yayilunyango nje oluqhelekileyo, kodwa kwabakho iingxaki waza wasweleka. Kwiintsuku ezine ngaphambi kokuba yenzeke le nto, sasisandula ukuvuyela iminyaka eyi-26 sikunye.

  Intombi yam ibuyele ekhaya ukuze ihlale nam. Phantse emva konyaka, wafuduka kwaye ngequbuliso, ndazibona ndindodwa endlini.

  Andikhumbuli kusenzeka into ethile okanye isizathu sokuba ndiqale ukubuka iindwendwe. Bekuqhubeka nje kuyinto endiya ndisazi ngayo. NgoSeptemba ngo-2017 ndaba nohambo, ndiyokubona izihlobo eOregon, ndaye ndahlala kwindawo ka-Airbnb apho. Umbuki zindwendwe wayengumntu othandekayo, ndaza ndamchazela ukuba kwenzekeni. Yatsho yandicacela into yokuba ukubuka iindwendwe yinto endinokuyenza nam.

  Emva kokusweleka komyeni wam, ipenshini yakhe yaphela yaba sisikroba esikhulu eso kwimali engenayo. Ndiyazisebenzela, ndingutitshala, umbhali nomntu osebenza ngomhlaba nezityalo. Ndandikwazi ukujonga into enye.

  Xa ndandizicingela, uAirbnb wayeyindawo nje yokwenza imali lula. Kodwa ngumsebenzi. Ibe ekubeni ndilibhinqa elihlala lodwa, bendixhalaba nyhani ngokhuseleko. Ndathenge izinto zokutshixa amagumbi eendwendwe kunye negumbi lam, kodwa ndicinga ukuba ndakhe ndawutshixa kanye umnyango wam xa kwakufike omnye umfo ebusuku kakhulu. Omnye umhlobo wam okwangumbuki zindwendwe wandicebisa ukuba ndibhale into ecacisa ngekhaya lam ukuze nditsale abantu endibafunayo apha, kwaye ukuza kuthi ga ngoku kubonakala ngathi iyasebenza. Mhlawumbi ndibathemba kakhulu abantu, kodwa amaxesha amaninzi ndiyabathemba abantu, abantu balungile.

  Ukubuka iindwendwe kuye kwayindlela yokuba ndingasoloko ndihleli ndodwa. Kube sisizathu sokuba ndigcine indlu icocekile, isizathu sokuba ndibe ngathi andiva kabuhlungu. Kufuneka uzicenge uqhubeke kancinci kancinci. Zonke ezo ibe zizinto ezintle ngokubuka iindwendwe.

  Ndikhumbula uMike qho kungena umntu. Loo nto indenza ndive kabuhlungu kwangaxeshanye indenza ndifune ukuqhubekeka.

  Wayekuthanda ukusebenza kule ndlu. Wayengumchweli. Ukuyithenga kwethu le ndlu ngo-1995, yayigxokogxoko, ifuna ukulungiswa. Wayenza yayindawo yokuhlala entle kakhulu. Ngandlela ithile, ndiye ndiwuve umoya wakhe, namandla akhe xa abantu bengena endlini, baqaphele izinto ezenziwe ngamaplanga baze bathi, "Yhu azisentle."

  Ndinebhongo. Ndinalo ngam nangaye. Kumnandi kakhulu ukuba ndinganixelela ngaloo nto.

  Ekuqaleni, bendidla ngokuzixelela iindwendwe ukuba ndisandula ukuswelekelwa ngumyeni wam. Kodwa kancinci kancinci, kwakungeseyonto yokuqala endizixelela yona.

  Ndisikelelwe ngeyona ndlela ngeendwendwe endiye ndanazo. Kuba ndihlala eSanta Monica, bezifuna ukuya elwandle, kwindawo engaselunxwemeni naseVenice, ngenxa yaloo nto bendingafane ndizibone. Bendisafuna ukuba ndedwa nokuba kuthi cwaka, ngoko loo nto yayindilungela.

  Ngamanye amaxesha, sasincokola siphunga okanye sihlale phandle kuswingi kwiveranda sisela iwayini sibethwa ngumoya wolwandle. Kwakumnandi ukuncokola nezinye iindwendwe. Kwakundikhumbuza ukuba ubomi buyaqhubeka, nokuba kuhlala kusitshiwo.

  Ukubuka iindwendwe kuye kwayindlela yokuba ndingasoloko ndihleli ndodwa.
  Marianne,
  ESanta Monica, eCarlifonia

  Olunye undwendwe yayilibhinqa eliselitsha. Zange ndilixelele ukuba uMike uswelekile, kodwa inoba labona iifoto zakhe endlini. Landixelela ukuba liye laswelekelwa ngumfana elalithandana naye kwingozi kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ngoko ndiye ndazibona sele ndinethuba elihle lokuba ndingaliniki nje indawo yokuhlala kuphela, kodwa ndilinike nethuba lokuba libe nomntu oliqondayo elincokola naye ngokuswelekelwa kwalo. Kum, wayengumntu endinokuthetha naye ngoMike. Kwakukho into esifana ngayo, eyayisenza sivane kakhulu. Sithumelelene imiyalezo amaxesha ambalwa. Lisenokubuya okanye lingabuyi, kodwa okwethutyana siye safikelelana iintliziyo.

  Njengababuki zindwendwe, sinikezela ngendawo yokuhlala, kodwa ngamanye amaxesha sinikezela ngento engaphaya kunayo.

  Ngokuvula indawo yam, ndiye ndakwazi ukuphisa ngento ethile nangona ndandiziva ndiphelelwe ngamandla.

  Ngoku ndineshishini lam. Kwaye ininzi into umntu anokuyibalisa ngokuba eziphethe nangokuzigqibela ngokupheleleyo ukuba wenza ntoni ngobomi bakhe. Umntu obhinqileyo uye azive enefuthe xa eqhuba ishishini lakhe.

  Ingavakala ngathi yinto engenamsebenzi kwabanye abantu, kodwa kukho into eyoyikisayo ngokwamkela umntu ongamaziyo. Thina babuki zindwendwe, sibangathi sikhomba indlela kubahambi abadinwe beyimfe. Kwaye xa sibuhlungu, sityumkile, kwaye siziva sisodwa, ukuthetha nomntu okuvayo nokuqondayo kukwenza uxole kancinci.

  Iifoto sizifumene kuMarianne

  Airbnb
  8 Feb 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?