Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Isizathu sokuba umele uzame ukuba yiSuperhost

  Funda ngendlela enceda ngayo le nkqubo nangendlela yokufaneleka.
  Ngu-Airbnb nge-21 Nov 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-13 Mey 2021

  Izinto eziphambili

  • IiSuperhost ngababuki zindwendwe abanomlinganiselo ophezulu nabona banamva kuAirbnb

  • IiSuperhost zinokubhukishwa ngakumbi, zenze imali engakumbi zifumane namanye amaqithiqithi ale nkqubo

  • Izinto ekufuneka ube nazo: umlinganiselo xa uwonke ongu-4,8 nangaphezulu, kuhlalwe kayi-10 nangaphezulu okanye iintsuku eziyi-100, umlinganiselo wokurhoxisa ongaphantsi kwe-1% nomlinganiselo wokuphendula ongu-90%

  • Hlola ukuba ukufuphi kangakanani kwithebhu ethi Amathuba kwiprofayile yakho

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wakho wokubuka iindwendwe

  Uzibuka ngendlela esemagqabini iindwendwe? Uziphendula qho iindwendwe? Ufumana izimvo ezintle? Usenokuba yiSuperhost! “Xa ndaqala ukubuka iindwendwe kwiinyanga eziyi-10 ezidlulileyo, ndazibona njengondwendwe ndaza ndacinga ngendlela ebendiza kufuna ukuphathwa ngayo ukuba bendilulo,” itsho iSuperhost uTerry waseToronto. “Indincedile loo nto.” Qhubeka ufunda ukuze wazi ukuba kuthetha ntoni kanye kanye ukuba yiSuperhost.

  Umbuki zindwendwe ngamnye naxa bebonke

  Inkqubo yeeSuperhost yakwa-Airbnb ivuyisana ize ivuze abona babuki zindwendwe bakwa-Airbnb baphambili nabona banamava. Kungakhathaliseki ukuba loluphi uhlobo lwendawo onayo—ukususela kwigumbi ongalisebenzisiyo ukuya kwindawo enkulu kakhulu—nawuphi na umbuki zindwendwe angabayiSuperhost ngokumane ebuka iindwendwe ngendlela esemagqabini qho.

  IiSuperhost, izinto eziluncedo kakhulu

  Xa usiba yiSuperhost, uyavuzwa ngebheji ekhethekileyo kwiprofayile yakho nakwindlu yakho. IiSuperhost zinethuba:

   • Lokufumana imali engakumbi
    IiSuperhost zidla ngokufumana ingeniso eyonyuke ngeyona ndlela. Ukubonakala ngakumbi nokuthenjwa zindwendwe kunokuthetha ukuba uza kwenza imali engakumbi.
   • Lokutsala iindwendwe ezingakumbi
    Ibheji ingenza indlu yakho ibe nomtsalane ngakumbi kwiindwendwe—ziza kwazi ukuba ungumbuki zindwendwe onamava owaziwa ngokuzibuka kakuhle iindwendwe. Iindwendwe zinokwenza iziphumo zazo zokukhangela zibonise izindlu zeeSuperhost zodwa.
   • Lokufumana imivuzo ekhethekileyo
    Uza kufumana i-20% ngaphezulu kwibhonasi yesiqhelo efunyanwa ngokumema ababuki zindwendwe abatsha. Emva kokuba uyiSuperhost emva kweekota eziyi-4 ezilandelelanayo, uza kufumana ikuphoni yohambo.

   Izinto ozifumana kule nkqubo zinokwahluka ngokwemakethi nangokwelizwe.

   Xa ndaqala ukubuka iindwendwe, ndazibona njengondwendwe ndaza ndacinga ngendlela ebendiza kufuna ukuphathwa ngayo ukuba bendilulo. Indincedile loo nto.
   Terry,
   EToronto

   Izinto ezine ekufuneka ube nazo ukuze ube yiSuperhost

   Uyazibuza ukuba ungakwazi ukuba yiyo? IiSuperhost kufuneka zifikelele ezi zinto zilandelayo ukuze zifanelekele—okanye ziqhubeke—zineli wonga likhethekileyo:

   1. Uhlale unomlinganiselo ophezulu xa uwonke
   Kufuneka ube nomyinge womlinganiselo oyi-4,8 nangaphezulu xa uwonke ngokusekelwe kwizimvo zeendwendwe zakho kuAirbnb kunyaka odlulileyo. Iindwendwe ziyayazi ukuba zinokulindela ukwamkelwa ngendlela esemagqabini ngaba babuki zindwendwe.

   2. Ube namava
   Kuza kufuneka ube kanti ubuke iindwendwe ubuncinane kayi-10 kunyaka odlulileyo, okanye ukuba ubuka iindwendwe ixesha elide, iintsuku eziyi-100 kwizihlandlo ubuncinane eziyi-3. Iindwendwe zakho zinokukuthemba xa ungumbuki zindwendwe onamava.

   3. Uzame ukuba ungarhoxisi
   Kuza kufuneka ukuba ube urhoxise ngaphantsi kwe-1% yexesha, aziqukwa iimeko ongenakuzinceda. Le nto ithetha ukuba ube urhoxise kayi-0 ukuba kubhukishwe izihlandlo ezingaphantsi kweziyi-100 ngonyaka. Xa ungafane urhoxise loo nto ithetha ukuba iindwendwe zingaphola engqondweni.

   4. Uphendule
   Kuza kufuneka ube uphendule i-90% yemiyalezo emitsha engokubhukisha kwiiyure eziyi-24. Xa iindwendwe zikubuza imibuzo, ziza kwazi ukuba ziza kuphendulwa ngokukhawuleza.

   Faneleka qho kwiinyanga eziyi-3

   Izihlandlo ezine ngonyaka, uza kuba nethuba lokufanelekela ukuba yiSuperhost. UAirbnb uhlola bonke ababuki zindwendwe qho emva kweenyanga ezintathu ngokusekelwe kwiintsuku eziyi-365 ezidlulileyo zokubuka kwabo iindwendwe. Ukuba ababuki zindwendwe kukho izinto ekufuneka baziphucule, kufuneka bazifikelele zonke izinto ezifunwayo xa kuphinda kusiba lixesha lokuhlola ukuze babe ziSuperhost okanye baqhubeke bezizo.

   Izinto eziphambili

   • IiSuperhost ngababuki zindwendwe abanomlinganiselo ophezulu nabona banamva kuAirbnb

   • IiSuperhost zinokubhukishwa ngakumbi, zenze imali engakumbi zifumane namanye amaqithiqithi ale nkqubo

   • Izinto ekufuneka ube nazo: umlinganiselo xa uwonke ongu-4,8 nangaphezulu, kuhlalwe kayi-10 nangaphezulu okanye iintsuku eziyi-100, umlinganiselo wokurhoxisa ongaphantsi kwe-1% nomlinganiselo wokuphendula ongu-90%

   • Hlola ukuba ukufuphi kangakanani kwithebhu ethi Amathuba kwiprofayile yakho

   • Fumana okungakumbi kwisikhokelo esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wakho wokubuka iindwendwe
   Airbnb
   21 Nov 2019
   Ngaba oku bekuluncedo?