Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

Indlela ummelwane waseRoma amkele ngayo imbacu kwikhaya layo elitsha

Umbuki Zindwendwe nabamelwane bakhe banceda umntu ofikayo emva kokufuduka evela eMali.
Ngu-Airbnb nge-2 Jul 2018
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-22 Mat 2022

Izinto eziphambili

  • Njengomntu waseBelgium ohlala eRoma, uEls wayefuna ukubonisa abanye ububele bokubuk 'iindwendwe awabufumanayo naye kubantu baseItali

  • Ngenkqubo Yamakhaya Oncedo ka-Airbnb, kwaqhakamshelwana naye malunga nokwamkela uFode, umfana awayesandul' ukunikwa ubume bokuba yimbacu

  • Ngexesha ebelihleli, uFode noEls baqala bengazani baphela beyintsapho

Amakhaya Oncedo ngoku nguAirbnb.org

Inkqubo ka-Airbnb Yamakhaya Oncedo itshintshile yanguAirbnb.org, umbutho ongenzi nzuzo omtsha kraca oyi-501(c)(3). Enkosi ngokwenza kunye nathi intsapho Yamakhaya Oncedo. Sikuvuyela kakhulu ukuba ube yinxalenye yesi siqalo sitsha.

Xa uEls, iSupershost yaseRoma, wafunda ngenkqubo Yamakhaya Oncedo kuAirbnb, waye wanomdla waza wagqiba ekubeni abhalise kuyo. Uye wamkela ekhayeni lakhe abahambi abasuka emhlabeni wonke, kodwa ebesazi ukuba ukunika iimbacu indawo yokuhlala ixeshana ngoxa zizama ukuqhelana neendawo zazo ezintsha kuza kuba lithuba lokubuka iindwendwe elikhethekileyo.

Xa iRefugees Welcome Italia yaqhakamshelana noEls ngokwamkela uFode—umfana waseMali, eNtshona Afrika, osandul 'ukunikwa ubume bokuba yimbacu—wayonwabile kukufumana ithuba lokuba negalelo elihle ebomini bomntu. Eli xesha laphela litshintsha izinto kubo bobabini.

UEls uye wamkela iindwendwe ezivela emhlabeni wonke

UEls wayenexhala kodwa onwabile kuba eza kwamkela uFode. Njengomntu waseBelgium ohlala eRoma, wayesazi ukuba kunjani ukuqala ubomi obutsha kwindawo entsha ibe wayefuna ukubonisa abanye ububele bokubuk' iindwendwe awabufumanayo kubantu baseItali. Encediswa nguSara, umntu osebenza neembacu waseRefugees Welcome Italia, waye wancedwa ngento amakayilindele ibe wayesazi ukuba uSara ukhona ukuze amncede kuyo yonke le ndlela.

USara waseRefugees Welcome ujoyina uFode, uEls nabamelwane bakhe ukuze afumane isidlo sangokuhlwa phandle

Xa uEls wadibana noFode, baye bavana. UFode ulingana nonyana kaEls, ibe waye wasikwa yinimba ngaye njengoko wayembalisela ngobomi bakhe. Ngexesha uFode ebehleli nabo, baqala bengazani baphela beyintsapho. Abamelwane bakhe nabo baye bayinxalenye yobomi bukaFode. Bamamkela baza bamthanda uFode, kanye ngendlela abamamkela ngayo uEls xa wayefika evela eBelguim. Xa uEls engekho, uFode ebedla ngokuhlala nabamelwane abahlala entla kwabo, engcamla ukutya kwaseItali kwaye befunda ngakumbi ngezithethe zomnye nomnye.

UFode uthi ukuhlala noEls kumenze wonwaba ngeyona ndlela ukususela oko wafika eItali. Uye wamangaliswa kukubona onke la maTaliyane emkhathalela, hayi kuba enyanzelekile—kodwa kuba efuna. Ukuqala ubomi obutsha kunzima, kodwa ububele bomnye umntu bunokwenza umahluko. Le nto yenzekileyo ibe nefuthe eliya kuhlala lihleli kubomi bukaEls nobukaFode.

UEls noFode balungiselela isidlo nabamelwane bakhe

Joyina intsapho ekhulayo enceda abanye ngamaxesha obunzima.

Inkcazelo ngeRefugees Welcome Italia

IRefugees Welcome Italia (RWI) ngumbutho ongenzi nzuzo osebenzisana nenkqubo ka-Airbnb Yamakhaya Oncedo. I-RWI yasekwa ngoDisemba 2015 njengenxalenye yemibutho yeRefugees Welcome yasemhlabeni wonke ukuze kudityaniswe iimbacu nabantu basekuhlaleni (iintsapho, izibini nabantu abahlala bodwa) abafuna ukuzamkela ixeshana.

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Izinto eziphambili

  • Njengomntu waseBelgium ohlala eRoma, uEls wayefuna ukubonisa abanye ububele bokubuk 'iindwendwe awabufumanayo naye kubantu baseItali

  • Ngenkqubo Yamakhaya Oncedo ka-Airbnb, kwaqhakamshelwana naye malunga nokwamkela uFode, umfana awayesandul' ukunikwa ubume bokuba yimbacu

  • Ngexesha ebelihleli, uFode noEls baqala bengazani baphela beyintsapho

Airbnb
2 Jul 2018
Ngaba oku bekuluncedo?