Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela yokubuka iindwendwe ngendlela ofuna ngayo

  Buka iindwendwe kwindawo yakho ngale ndlela ufuna ngayo ngokulungisa iisetingi nemithetho yekhaya.
  Ngu-Airbnb nge-10 Nov 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-16 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  • Indlu yakho iyakuvumela ukuba usete inani leendwendwe ozubukayo nezinto ezinokusetyenziswa ezifumanekayo

  • Imithetho yekhaya ikunceda uchaze izinto ozilindeleyo zize neendwendwe zazi indlela ozibuka ngayo

  • Iisetingi zakho zokubhukisha zizo ezichazayo ukuba iindwendwe zingayibhukisha nini indawo yakho

  Ukwamkela abantu ongazange udibane nabo kwindawo yakho kusenokuba yinto entsha kuwe. Ukuze sikuncede uzive ukhululeke ngakumbi ukubuka iindwendwe, uAirbnb uneesetingi nezinto ezikuvumela ulawule indlela nexesha obuka ngalo iindwendwe.

  Ukususela kwiindawo ezikwindlu yakho ezinokusetyenziswa zindwendwe ukuya kwinani leendwendwe ezinokuhlala kwindawo yakho, ungalungisa iisetingi zokubhukisha zakho ukuze zilungele wena, ixesha ofumaneka ngalo nezinto ozithandayo.

  Ukuba awuqinisekanga ngendlela yokukhetha iisetingi zakho zokubhukisha okanye ngendlela yokwenza imithetho yekhaya lakho, ungabi naxhala. Siza kukukhokela kwizinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo size sikunike nemizekelo yeendlela onokuzibuka ngazo iindwendwe ngendlela oyifunayo.

  Faka indlu ecacileyo neneenkcukacha

  Indlu yakho ibonisa iindwendwe ukuba injani indawo yakho, ukuze ziqonde ngakumbi ukuba kuhlalwa njani nexabiso layo ngaphambi kokuba zibhukishe. Xa usenza indlu yakho, cinga ngezi zinto:

  • Imali ofuna ukuyibiza ngosuku nezinye imali ofuna zibhatalwe: Xa ubuka iindwendwe kuAirbnb, isetwa nguwe imali ngosuku oza kuyibiza kwiindwendwe zakho. Amaxabiso akho anokutshintshwa nanini na ngaphambi kokwamkela ukubhukisha kwaye anokutshintsha suku ngalunye okanye ngokwamaxesha onyaka. Ungakhetha ukuquka iimali ezimele zibhatalwe ezingakumbi zokucoca, iindwendwe ezongezelelekileyo, nezinye izinto. Amacebiso ethu okubeka ixabiso anokukunceda ubeke ixabiso elikhuphisana namanye.
  • Inani leendwendwe ezinokuhlala kwindawo yakho: Kwindlu yakho, chaza inani lezona ndwendwe zininzi onokuzamkela ngexesha elinye. Iindwendwe zingabhukisha indawo yakho kuphela ukuba inani labantu abakwiqela lazo liyafana okanye lingaphantsi kunelo ulibekileyo kwizinto ozifunayo xa kubhukishwa.
  • Zeziphi izinto ezinokusetyenziswa zindwendwe: Into yokuba unayo into yokoja okanye umatshini wokuhlamba nowokomisa iimpahla ayithethi ukuba kufuneka uvume zisetyenziswe. Ungachaza izinto ezinokusetyenziswa ezikwindawo yakho ezinokusetyenziswa zindwendwe, ezingenakusetyenziswa nezo zinemithetho ethile. Ngokomzekelo, uBrian, Umbuki Zindwendwe waseNewport, eRhode Island, ubhala athi kwingcaciso yendlu yakhe, “Iindwendwe zingawusebenzisa umatshini wam wokuhlamba nowokomimsa iimpahla xa zicelile.”

  Beka imithetho yekhaya lakho

  Imithetho yekhaya ikunceda ucacise indlela ozibuka ngayo iindwendwe uze uzichazele izinto ezinokuzilindela. Inceda neendwendwe zigqibe kwangaphambili ukuba indawo yakho iza kuzilungela na.

  Imithetho yekhaya lakho ngoku ivela kakhulu kwiindawo ezine: kwiphepha lendlu yakho, xa iindwendwe zibhukisha indawo yakho nakwi-imeyile ethi Phakisha kunye nakwiSikhokelo Sokufika esifunyanwa zindwendwe ngaphambi kohambo lwazo. Ngenxa yemithetho ebekiweyo, nantoni na oyifaka kwimithetho eqhelekileyo yekhaya lakho inokunyanzeliswa.

  Ungakhetha imithetho eqhelekileyo yekhaya lakho kwizinto onokukhetha kuzo kwezi zinto zilandelayo:

  • Izilwanyana zasekhaya
  • Amatheko
  • Ukutshaya, ukutshaya ngombhobho okanye ii-e-cigarette
  • Ixesha ekungangxolwayo ngalo
  • Ixesha lokufika nelokuphuma
  • Inani lezona ndwendwe zininzi
  • Iifoto ezenzelwe ukuthengisa nokurhekoda iividiyo

  Njengesiqhelo, ungafaka imithetho eyongezelelekileyo ebhaliweyo ukuze ihambisane nemithetho eqhelekileyo yekhaya lakho. Imithetho yakho eyongezelelekileyo ifanele ichaze nantoni na iindwendwe ekungafunekanga ziyisebenzise, njengebhalkoni okanye ikhabhathi yomnye umntu. Ungafaka nemithetho enento yokwenza nezinto zasekuhlaleni okanye ezengingqi (njengokungxoli ngamaxesha okungqengqa) nezinto ezingaqukwanga kwimithetho yekhaya eqhelekileyo (njengokuba izihlangu azingeni endlini).

  Ukuba ucinga ukuba undwendwe lwaphula imithetho yakho—nokuba yile uyikhethileyo okanye oyibhalileyo—qhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho. Siza kukunceda ukuba kufuneka urhoxise ukubhukisha.

  Qaphela: Yonke imithetho yekhaya kufuneka ihambiselane neepolisi nemimiselo ka-Airbnb—kuquka imimiselo yethu yenkonzo nepolisi yokungacaluli.

  Indlela yokulungisa imithetho yekhaya lakho

  Khetha iisetingi zakho zokubhukisha

  Sebenzisa ikhalenda yakho neesetingi zokubhukisha ukuze usete ixesha ofumaneka ngalo uze ukhethe uhlobo lokubhukishwa olufunayo. Xa ugqiba ngeesetingi zakho zokubhukisha, cinga ngezi zinto:

  • Ixesha ofumaneka ngalo: Nguwe ogqibayo ngexesha ofuna iindwendwe ziyifumane ngalo indawo yakho. Ukuba uza kube ungekho, ubuka abahlobo okanye amalungu entsapho yakho okanye awuzukwazi ukubuka iindwendwe ngamaxesha athile, ungavala ikhalenda yakho ngeentsuku ezithile. Ukuba ukhetha ukuba nexesha elingakumbi lokucoca okanye elokuphumla ngaphambi kokungena kweendwendwe ezilandelayo, ungaseta nexesha lokulungiselela ngaphambi kokubhukisha ngakunye ukuze ube nexesha ngaphambi nasemva kokuphuma kweendwendwe.
  • Indlela ezinokubhukisha ngayo iindwendwe: NjengoMbuki Zindwendwe, ungakhetha indlela iindwendwe eziyibhukisha ngayo indawo yakho: zisebenzise Uvel' Ubhukishe okanye zithumele isicelo sokubhukisha. Uvel' Ubhukishe kuvumela abantu abazifikelela zonke izinto ozifunayo kwiindwendwe nabavumelana nemithetho yekhaya lakho ukuba babhukishe indawo yakho kwangoko nangeziphi na iintsuku efumaneka ngazo. Xa kuthunyelwa izicelo zokubhukisha, uhlola uze wamkele isicelo ngasinye.
  • Ufuna iindwendwe zihlale ixesha elingakanani: Ungakhetha elona xesha lifutshane nelona lide elinokuhlalwa kwindawo yakho, kuxhomekeke kwimithetho yasekuhlaleni. Abanye Ababuki Zindwendwe batshintsha izinto abazifunayo ngokusekelwe ekufunweni kweendawo ngokwexesha lonyaka baze bafune kuhlalwe ubuncinane iintsuku ezimbini okanye iveki ngamaxesha axakekileyo.
  • Iintsuku ezingenakubhukishwa: Awuqinisekanga ukuba uza kufumaneka nini ukuze ubuke iindwendwe kwixesha elizayo? Akukho ngxaki. Sebenzisa iisetingi zakho ukuze ulawule ukuba zingaphi iintsuku ezingenakubhukishwa oza kuzamkela. Ngaloo ndlela, iindwendwe azizukwazi ukubhukisha iintsuku ongekafuni ukuzibophelela ngazo. Ungaseta nexesha olidingayo ngaphambi kokufika kweendwendwe—ngokomzekelo, ungasebenzisa iisetingi zakho ukuze uphephe ukubhukishwa kube kuza kufikwa kwangolo suku okanye ngolulandelayo ukuba ufuna ukuba nexesha elithile ngaphambi kokufika kondwendwe.
  • Amaxesha ezifika neziphuma ngawo iindwendwe: Ukuphuma emva kwexesha kunokuphazamisa nokunye ukubhukisha, ingakumbi xa kuza kufika undwendwe emva kolunye. Ungasebenzisa iisetingi zakho ukuze usete amaxesha ezifika neziphuma ngawo iindwendwe, uze ulungise indlu yakho ukuze ucacise ukuba kutheni kubalulekile ukuba iindwendwe zingawaphosi la maxesha (ngokomzekelo: "Umntu ococayo uza kufika ngo-11 kusasa").

  Ungalibali, iisetingi zakho zokubhukisha zinokutshintshwa nanini na. Kungakunceda nokumane uzihlola iisetingi zakho zokubhukisha ukuze uqinisekise ukuba zihambiselana nexesha ofumaneka ngalo ngoku nezinto ozithandayo xa ubuka iindwendwe.

  Buka iindwendwe ngokuzithemba

  Ababuki zindwendwe bayazithanda iindwendwe eziphatha indawo yazo ngokungathi yeyazo. Senze iipolisi nezinto zokuzikhusela ezininzi kuAirbnb ukuze zikuncede utsale iindwendwe eziza kufanela indawo yakho.

  Ukongezelela kwezi zinto zokuzikhusela, ingcaciso yendlu ecacileyo, imithetho yekhaya eneenkcukacha neesetingi zokubhukisha ezisexesheni zinokukunceda uqinisekise ukuba indawo yakho iphathwa kakuhle, ukuze uzithembe ngakumbi uze wenze iindwendwe zakho zihlale kamnandi ngakumbi.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Indlu yakho iyakuvumela ukuba usete inani leendwendwe ozubukayo nezinto ezinokusetyenziswa ezifumanekayo

  • Imithetho yekhaya ikunceda uchaze izinto ozilindeleyo zize neendwendwe zazi indlela ozibuka ngayo

  • Iisetingi zakho zokubhukisha zizo ezichazayo ukuba iindwendwe zingayibhukisha nini indawo yakho

  Airbnb
  10 Nov 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?