Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokubhala ibali lakho

  IiSuperhost uTereasa noDavid bachaza iindlela zabo abazithandayo zokubalisa ibali.
  Ngu-Airbnb nge-22 Aga 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-7
  Ihlaziywe nge-22 Aga 2023

  Izinto eziphambili

  • Ukufumana, ukudibanisa nokubalisa ibali lakho yindlela yokuncokola neendwendwe

  • Cinga ngezinto ezenza kube mnandi kwindawo okanye ingingqi yakho iindwendwe ebezingena kuzifumana kwenye indawo

  • Yenza indlu yakho ibonakale kumajelo okuncokola

  • Jonga umqobo ngamnye njengethuba lokufunda nokukhula

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe

  IiSuperhosts uTereasa noDavid banezinto ezimbalwa abazaziyo ngamandla okubalisa ibali. Njengabazali, abakhuseli bezakhiwo, abaphathi bezentengiso, ababhali abaneencwadi ezipapashiweyo nabanikazi beCamp Wandawega eElkhorn, eWisconsin, bafunde indlela ukubalisa amabali okunokubadibanisa ngayo abantu. “Njengoko sasiqalisa ukuphanda nokubalisa iinkcukacha ngembali yale ndawo yokukhempisha—ukuba yayiyindawo yokuthengisa utywala efihlakeleyo ngoo-1920, indawo yokudibana yemigulukudu, indawo yoonongogo, indawo yokukhempisha ehlotyeni yeembacu zaseLatvia, nokuba nathi sinento esidibanisa nayo—safumanisa ukuba abantu babeziva besondele kuyo,” kutsho uTereasa.

  Apha, bachaza izinto ezibalulekileyo ngokwazi uze ubalise ibali lendawo yakho.

  1. Fumana into engazukulibaleka

  UTereasa: “Nokuba indawo yakho ayondawo yakudala yokuthengisa utywala, lisoloko likhona ibali elinokubaliswa. Ukuze ufumane elakho, qala ngokuphanda:

  • Ithini imbali yendawo yakho?
  • Zintoni ezinokwenziwa kwidolophu yakho kuphela ezingafumanekiyo kwezinye iindawo?
  • Zeziphi izinto ezincinci ezibangela umdla osenokungazihoyi?

  Phanda uze ufake loo nkcazelo kwindlu yakho.”

  UDavid: “Ininzi into onokuyichaza kwindlu yakho kunenani lamagumbi okulala okanye okuhlambela qha. Abantu bafuna ukwazi ukuba bangayifumana phi ikofu emnandi, bafuna ukwazi iindawo ozithandayo—ngoko bachazele ukuba yintoni eyahlukileyo ngokuhlala kwakho. Iindwendwe zifuna ubuhlobo nesizathu sokuva kamnandi, ibe amabali abenza bavane abantu.”

  2. Sukugqibelela

  UDavid: “Kwasekuqaleni, safunda ukuba kufuneka silawule oko kuza kulindelwa ngabantu kwangaphambili kuba asifuni tu ukubaphoxa. Ngoko sizenzele Isigqibo Solindelo Oluphantsi. Yindlela emnandi yokutshayelela ubomi bokukhempisha. Ichazela abantu ukuba balindele ntoni—ixesha elininzi iingcongconi, izilwanyana zasehlathini nokungabikho komatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu—ngoko ukuba ufuna amashiti aseYiputa okanye izinto zale mihla, isenokungakulungeli le ndawo.”

  UTereasa: “Asithandi ukuzenzisa. Ngoko sicinga ngaloo nto kwindlela esiyicacisa ngayo indawo yethu. Sagqiba ekubeni sithethe inyani ebantwini. Sikhethe ukubhala ngendlela ehlekisayo kodwa eyinyani emsulwa. Isibaxo yeyona nto siyisebenzisayo, sisinceda sikwazi ukuhlekisa, ibe loo nto ndicinga ukuba yenza abantu bangasonqeni. Akufuneki ukuba ude ube ngumbhali ukuze ungeneke—ungachaza nje indawo yakho ngendlela ethobekileyo.”

  UDavid: “Xa ndikhangela kuAirbnb, ndiyathanda xa ubuntu bomntu buvela kwindlela ayichaza ngayo indlu yakhe. Ingakumbi ukuba siza kuyisebenzisa kunye loo ndawo, ndifuna ukwazi ukuba uyahlekisa ibe ungumntu endiza kufuna ukuhlala naye. Ungazami ukundithengisela inyanga. Ungazami ukwenza ngathi ungoyena mntu emhabeni owenza zonke izinto kakuhle. Thetha nje inyani uze ubonwabise abantu kuba bafuna ukuhlala kamnandi xa beze kuhlala kwindawo yakho.”

  3. Ncokola

  UTereasa: “Ukuze wandise umdla wabantu nokubhukishwa, yenza indlu yakho ibonakale kumajelo okuncokola. Abantu abaninzi baqale basifumane kula majelo. Badibana neefoto zethu okanye namabali esiwafaka kuInstagram —yindlela entle kakhulu yokwenza abantu babe nomdla size sibabonise izinto abanokuzonwabela xa bekhempisha. Amacebiso ambalwa:

   • Zama ukubalisa ngezihlandlo zobomi abantu abafuna ukuba yinxalenye yazo. Faka la ncwadi isecaleni kwebhedi, nekofu eshushu kube kuvele indawo entle efestileni—yonke loo nto.
   • Ukuhombisa nokufota kakuhle kubalulekile kakhulu xa ubalisa ibali ngeefoto. Yenze ithi ndijonge, ibe ntle!”

   UDavid: “Xa abantu bendwendwele eWandawega, andinakukuchazela ukuba abantu batsho kangaphi ukuba babone ifoto kuInstagram ibe bafuna ukukhawuleza baye khona bazivele ukuba kunjani. Izinto ezikuInstagram ziba zizihlandlo ezibawelekayo—iifoto ezibanceda bayibone kwangaphambili indawo yakho abantu ofuna ukubatsala. Amaxesha amaninzi inokuba sisizathu sokuba ubhukishwe.”

   Ungazami ukwenza ngathi ungoyena mntu emhabeni owenza zonke izinto kakuhle. Thetha nje inyani uze ubonwabise abantu.
   David,
   E-Elkhorn, eWisconsin

   4. Qhubeka usiwa uvuka

   UDavid: “Ekuqaleni, senza iimpazamo ezininzi. Kodwa sifunde ukukwamkela ukuwa sivuka—nokuba nzima kobomi. Ngokomzekelo, xa sibalisa ibali, sifunde ukuba kukho into ekuthiwa kukuthetha into eninzi. Nangona abantu befuna ukuva ngenkosikazi yendawo yoonongogo, imigulukhudu nababulali—abafuni ukwazi ukuba zenzeke phi ezo zinto—ingakumbi ukuba kuza kufuneka balale kuloo ndawo. Ekuhambeni kwexesha, uza kufumanisa ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo nokuba yintoni eziyithandayo iindwendwe zakho.”

   UTereasa: “Ukuwa sivuka kuthi kuthetha ukujonga umqobo ngamnye njengethuba lokukhula. Yindlela yokufunda.”

   5. Balisa ngendlela oyihambileyo

   UTereasa: “Xa sasiyiqala le ndlela, ndandikoyika kakhulu ukuveza iifoto zethu zangokuya sasiqala. Ndandicinga ukuba akukho mntu uza kufuna ukuza kuhlala kwindawo yethu ngenxa yendlela eyayimbi ngayo. Kodwa abantu bathethe kakhulu ngeefoto zethu zokuqala nezamva.”

   UDavid: “Abantu bayamamela xa kuthethwa inyani. Bafuna ukwazi ngendlela ehanjiweyo. Kwakhona, bafuna ukusondela ebantwini—ngoko ungoyiki ukuchaza indlela oyihambileyo wena buqu. Thetha inyani uze ubalise ibali lakho elikhethekileyo.”

   Izinto eziphambili

   • Ukufumana, ukudibanisa nokubalisa ibali lakho yindlela yokuncokola neendwendwe

   • Cinga ngezinto ezenza kube mnandi kwindawo okanye ingingqi yakho iindwendwe ebezingena kuzifumana kwenye indawo

   • Yenza indlu yakho ibonakale kumajelo okuncokola

   • Jonga umqobo ngamnye njengethuba lokufunda nokukhula

   • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe
   Airbnb
   22 Aga 2023
   Ngaba oku bekuluncedo?