Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokubeka imithetho yekhaya eluncedo

  Nceda ukhusele indawo yakho uze wenze iindwendwe zilonwabele ixesha ezilihleliyo.
  Ngu-Airbnb nge-1 Dis 2020
  Lifundeka ngomzuzu oyi-1
  Ihlaziywe nge-21 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  • Imithetho yekhaya ibonakala kwiphepha lendlu yakho ibe iindwendwe kufuneka zivumelane nayo ukuze zibhukishe indawo yakho

  • Ungafaka imithetho eyongezelelekileyo ukuze uhambiselane nezinto zasekuhlaleni okanye umelane nezinto zempilo nezokhuseleko ezixhalabisayo

  Imithetho yekhaya lakho yenza iindwendwe ziyazi into ezimele ziyilindele, ize izikrobise kwindlela ozibuka ngayo iindwendwe. Ikwanceda iindwendwe zazi ukuba indawo yakho izilungele na ngaphambi kokuba ziyibhukishe.

  Ukukhetha imithetho yekhaya yakho eqhelekileyo

  Ababuki Zindwendwe bangakhetha kwimithetho yekhaya eqhelekileyo engezi zinto zilandelayo:

  • Izilwanyana zasekhaya
  • Amatheko
  • Ukutshaya, ukutshaya ngombhobho okanye ii-e-cigarette
  • Ixesha ekungangxolwayo ngalo
  • Ixesha lokufika nelokuphuma
  • Elona nani leendwendwe ezininzi
  • Iifoto ezenzelwe ukuthengisa nokurekhoda iividiyo

  Imithetho yekhaya lakho ivela kakhulu kwiindawo ezine: kwiphepha lendlu yakho, kwiskrini xa iindwendwe zibhukisha indawo yakho nakwi-imeyile ethi Pakisha nakwiSikhokelo Sokufika esifunyanwa zindwendwe ngaphambi kohambo lwazo.

  Ukubhala imithetho eyongezelelekileyo

  Ukuba unezinto ezikhethekileyo ezifunekayo ezingafakwanga kwimithetho yekhaya eqhelekileyo—ezifana nokuba azinxitywa izihlangu kwindawo yakho—ungazibhala kwimithetho eyongezelelekileyo.

  Kububulumko ukuba ungazinxixhi iindwendwe ngemithetho emininzi, kodwa ungafaka nantoni na ebalulekileyo ngezithethe zasekuhlaleni okanye ngezinto zempilo nezokhuseleko. Nantsi imizekelo embalwa evela Kubabuki Zindwendwe:

  • “Siyakucela ukuba ungenzi ngxolo uze uthi cwaka, ingakumbi ebusuku okanye ngexesha lokungqengqa.” —UBeatriz Elena, eMedellin, eColombia
  • “Nceda uvale uze utshixe zonke iifestile namacango xa uphuma kule ndawo.” —UDave noDeb, e-Edmonton, eKhanada
  • “Nceda ungagcini ukutya kwigumbi lokulala.” —UMomi, waseHonolulu

  Imithetho yekhaya iya kunceda ikukhusele

  Ngenxa yemithetho ebekiweyo, nayiphi na imithetho oyikhethayo kuludwe lwemithetho yekhaya inokunyanzeliswa. Ukuba undwendwe lwaphula umthetho wekhaya, into yokuqala omele uyenze kukuthetha nondwendwe uze uzame ukuyilungisa ingxaki nalo ngqo. Ukuba awukwazi ukufikelela kwisisombululo, qhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho ukuze ucele uncedo.

  Yonke imithetho yekhaya kufuneka ihambelane neepolisi nemimiselo ka-Airbnb, kuquka imimiselo yethu yeenkonzo nepolisi yokungacaluli.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Imithetho yekhaya ibonakala kwiphepha lendlu yakho ibe iindwendwe kufuneka zivumelane nayo ukuze zibhukishe indawo yakho

  • Ungafaka imithetho eyongezelelekileyo ukuze uhambiselane nezinto zasekuhlaleni okanye umelane nezinto zempilo nezokhuseleko ezixhalabisayo

  Airbnb
  1 Dis 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?