Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Imithetho ebekelwe iindwendwe

  Inkqubo entsha efuna ukuba iindwendwe zihloniphe indawo yakho zize zilandele imithetho yekhaya.
  Ngu-Airbnb nge-16 Nov 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-16 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  • Imithetho ebekiweyo yenza iindwendwe zikwazi ukuphenduliswa ngezinto ezintathu: ukucoceka, ukunxibelelana nangemithetho yekhaya

  • Ukophulwa komthetho ngokuphindaphindiweyo kukhokelela kwiziphumo kwiindwendwe

  • Dlala umyalezo okhethekileyo okwividiyo osiwa kuBabuki Zindwendwe ovela Kwigosa Eliphetheyo uBrian Chesky

  Kulo nyaka, i-84% yokubhukisha kuAirbnb phakathi kukaJanuwari noJuni iphele inikwa izimvo ezineenkwenkwezi ezintlanu. Ubusebenza ngamandla ukuze uzihoye iindwendwe, ibe sifuna ukuqinisekisa ukuba sikuhoyile nawe.

  Ukuze siqinisekise ukuba iindwendwe ziyazihlonela iindawo zakho, sazisa ngemithetho ebekiweyo—imilinganiselo emitsha enyanzeliswayo ekufuneka zonke iindwendwe ziyilandele. Ilula kwaye icacile, ibe siyibonisa undwendwe ngalunye ngaphambi kokuba lubhukishe.

  Ukubekela iindwendwe imithetho ecacileyo

  Imithetho ebekiweyo ifuna ukuba iindwendwe zihloniphe indawo yakho, zithobele imithetho yekhaya yakho zize zithethe ngokukhawuleza xa kuvela iingxaki.

  Ezi zinto zilindelekileyo azikho ntsha, kodwa yona inkqubo yethu yokuzinyanzelisa intsha. Imithetho ebekiweyo iyahambelana nenkqubo yethu yezimvo ehlaziyiweyo, eza kuqokelela iinkcukacha ezingakumbi Kubabuki Zindwendwe nakwiindwendwe qho emva kokuba liphelile ixesha ebelibhukishiwe.

  Ngokomzekelo, ukuba undwendwe lushiya iikhaphethi zakho zimdaka uze uyixele le ngxaki, mhlawumbi ngokulunika umlinganiselo ophantsi wococeko kwinkqubo entsha yezimvo okanye ngokunxibelelana Neqela Elinceda Intsapho, siza kuluphendulisa undwendwe ngaloo nto.

  Ukuba iindwendwe zophula imithetho ebekiweyo, zifumana isilumkiso okokuqala. Ukuba iingxaki ziyaqhubeka, zinganqunyanyiswa okanye zisuswe kuAirbnb. Fumana inkcazelo engakumbi

  Ukunyanzelisa imithetho yekhaya lakho

  Imithetho yekhaya ibisoloko iyindlela yokwazisa iindwendwe ukuba zilindele ntoni kwasekuqaleni. Kusetyenziswa imithetho ebekiweyo, nawuphi na umthetho wekhaya owukhethayo kuludwe olungezantsi uza kunyanzeliswa, onge:

  • Izilwanyana zasekhaya
  • Amatheko
  • Ukutshaya
  • Ukutshaya ngombhobho nokutshaya icuba ekuthiwa e-cigarettes (zintsha)
  • Ngexesha ekufuneka kungangxolwa ngalo (intsha)
  • Ixesha lokubhalisa xa kufikwa nelokuphuma (intsha)
  • Elona nani likhulu leendwendwe (intsha)
  • Iifoto ezenzelwe ukuthengisa neefilimu (intsha)

  Imithetho yekhaya yakho nayo ivela kakuhle ngakumbi kwiindawo ezine: kwiphepha lendlu yakho, kwisikrini sokuqinisekisa njengoko iindwendwe zibhukisha indawo yakho, nakwi-imeyile ethi Pakisha nakwiSikhokelo Sokufika esifunyanwa zindwendwe ngaphambi kohambo lwazo.

  Ukuba wazisa undwendwe ukuba lwaphule imithetho yekhaya yakho ibe loo nto ibangela ukuba undwendwe lushiye uluvo oluziphindezelela ngalo, ungaluphikisa olu luvo ngenkqubo yethu yezimvo ehlaziyiweyo.

  Ukugxininisa ngamandla kucoceko nokuba kunxityelelwane

  Ngenxa yemithetho ebekiweyo, inkqubo efanayo yokunyanzelisa umthetho isebenza ekucocekeni nasekunxibelelaneni. Ungachaza iingxaki zococeko nezonxibelelwano kwinkqubo entsha yezimvo, okanye uqhakamshelane Neqela Elinceda Intsapho.

  Ukuba ubhala imithetho yekhaya eyongezelelekileyo evakalayo okanye izicelo ezinento yokwenza naxa kuphunywa, undwendwe luza kwaziswa ngale mithetho ngaphambi kokuba lubhukishe indawo yokuhlala.

  Imithetho ebekiweyo yenziwe ngokwengxelo evela ngqo kuni. Siyathemba ukuba niza kuqhubeka nisixelela izinto enizicingayo.

  Fumana iinkcukacha Ngezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2022

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Imithetho ebekiweyo yenza iindwendwe zikwazi ukuphenduliswa ngezinto ezintathu: ukucoceka, ukunxibelelana nangemithetho yekhaya

  • Ukophulwa komthetho ngokuphindaphindiweyo kukhokelela kwiziphumo kwiindwendwe

  • Dlala umyalezo okhethekileyo okwividiyo osiwa kuBabuki Zindwendwe ovela Kwigosa Eliphetheyo uBrian Chesky
  Airbnb
  16 Nov 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?