Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Imithetho ebekiweyo yeendwendwe

  UAirbnb ufuna ukuba iindwendwe ziyihloniphe indawo yakho zize zithobele imithetho yekhaya yakho.
  Ngu-Airbnb nge-16 Nov 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-21 Jul 2023

  Izinto eziphambili

  • Imithetho ebekiweyo yenza iindwendwe zikwazi ukuphenduliswa ngemithetho yekhaya, ngococeko, nangokonakaliswa kwendlu.

  • Ukwaphulwa kwemithetho ngokuphindaphindiweyo kunokukhokelela ekubeni iindwendwe zifumane imiphumo

  Iindawo ezisibhozo kweziyi-10 ezibhukishiweyo zika-Airbnb ngo-2022 ziphele zisenza Ababuki Zindwendwe bafumane izimvo zeenkwenkwezi ezintlanu. Usebenza ngamandla ukuze uhoye iindwendwe. Sifuna ukuqinisekisa ukuba nawe siyakukhathalela.

  Ukuze siqinisekise ukuba iindwendwe ziyazihlonela iindawo zakho, sinemithetho ebekiweyo—imilinganiselo emitsha enyanzeliswayo ekufuneka zonke iindwendwe ziyilandele. Ilula kwaye icacile, ibe siyibonisa undwendwe ngalunye ngaphambi kokuba lubhukishe.

  Ukubekela iindwendwe imithetho ecacileyo

  Imithetho yekhaya ikunika ithuba lokubeka izinto ezinokulindelwa zindwendwe kwasekuqaleni. Xa kukho imithetho ebekiweyo, nayiphi na imithetho yekhaya oyibekileyo inokunyanzeliswa ukuba awukwazi ukuyilungisa ingxaki nondwendwe.

  Ungakhetha kuludwe lwethu lwemithetho yekhaya eqhelekileyo enento yokwenza:

  • Nezilwanyana zasekhaya
  • Namatheko
  • Nokutshaya, ukutshaya ngombhobho okanye ii-e-cigarette
  • Nexesha ekungangxolwayo ngalo
  • Nexesha lokufika nelokuphuma
  • Nelona nani leendwendwe ezininzi
  • Neefoto ezenzelwe ukuthengisa nokurekhoda iividiyo

  Ukuba unemiyalelo ekhethekileyo engafakwanga kwimithetho yekhaya eqhelekileyo, ungayibhala kwindawo ethi Imithetho eyongezelelekileyo kwiisetingi zendlu yakho.

  Imithetho yekhaya lakho ivezwa kakhulu kwiindawo ezine: kwiphepha lendlu yakho, kwisikrini sokuqinisekisa ukubhukisha, nakwi-imeyile ethi Pakisha nakwiSikhokelo Sokufika esifunyanwa zindwendwe ngaphambi kohambo lwazo.

  Ukunyanzelisa ukuba ikhaya lakho lihlonitshwe

  Imithetho ebekiweyo ithi iindwendwe zimele ziphathe indawo yakho njengeyazo. Iindwendwe azimelanga zishiye indawo yakho ifuna kucocwe kugutyulwe okanye ngokugqithiseleyo, njengokushiya iikhaphethi zingcoliswe zizilwanyana zasekhaya.

  Ukuba iindwendwe zenza umonakalo ongaphezu koqhelekileyo, silindele ukuba zisebenzisane nawe ukuze kufumaneke isisombululo esifanelekileyo. Silindele nokuba zibhatalele imali esengqiqweni ezicelwa ukuba ziyibhatale ukuba zizo ezenze umonakalo, zenze kwalahleka izinto okanye xa kukho iindleko zokucoca ezingalindelekanga.

  Ukuba aziyibhatali, ukhuselwa yi-inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, eyinxalenye yeAirCover Yababuki Zindwendwe.

  Ukunyanzelisa imithetho ebekiweyo

  Ukuba iindwendwe aziyithobeli imithetho ebekiweyo, unokuyichaza loo nto ngokunika undwendwe umlinganiselo ophantsi kucoceko okanye kwimithetho yekhaya xa ubhala izimvo okanye ngokuqhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho.

  Ngokomzekelo, masithi imithetho yakho eqhelekileyo yekhaya ayikuvumeli ukutshaya. Ukuba iindwendwe ziyatshaya kwindawo yakho uze uyixele loo nto, siza kuziphendulisa.

  Iindwendwe ezophula ngokuphindaphindiweyo imithetho yekhaya eqhelekileyo ebekiweyo zisenokumiswa okwexeshana okanye zisuswe kuAirbnb ukuba iingxaki ziyaqhubeka. Ukuba undwendwe lwaphula imithetho yakho eyongezelelekileyo, siza kukunceda ukuba uthathe amanyathelo alandelayo afanelekileyo.

  Ukuba wazisa undwendwe ukuba lwaphule imithetho yekhaya yakho ize loo nto ibangele ukuba undwendwe lushiye uluvo luziphindezelela, ungaluphikisa olu luvo.

  I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayopolisi yeinshorensi. Ayibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala eJapan, apho kusebenza i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe yaseJapan okanye Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala abasebenzisa iAirbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala kwimimandla yaseTshayina, kusebenza I-inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. Ungalibali ukuba yonke imida yemali yokukhusela iboniswa ngeedola zaseMerika.

  Kwizindlu eziseWashington State, izinto ezifunekayo kuAirbnb eziphantsi kweinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe zibhatalelwa yipolisi yeinshorensi ethengwe nguAirbnb. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe isebenza phantsi kwemimiselo, kwemiqathango, nezinto engazibhataleliyo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Imithetho ebekiweyo yenza iindwendwe zikwazi ukuphenduliswa ngemithetho yekhaya, ngococeko, nangokonakaliswa kwendlu.

  • Ukwaphulwa kwemithetho ngokuphindaphindiweyo kunokukhokelela ekubeni iindwendwe zifumane imiphumo

  Airbnb
  16 Nov 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?