Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukuqonda indawo yokuVel' Ubhukishe

  Indawo yokuVel' Ubhukishe ingayenza lula inkqubo yokubhukisha ize incede indlu yakho yahluke kwezinye.
  Ngu-Airbnb nge-2020 Dis 14
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-2021 Mey 14

  Izinto eziphambili

  • Gcina ikhalenda yakho isexesheni xa usebenzisa Uvel' Ubhukishe

  • Khetha izinto ofuna zifikelelwe ukuze Uvel' Ubhukishe asebenze—umzekelo, zindwendwe ezinezimvo ezintle kuphela ezinokumsebenzisa

  • Vula Uvel' Ubhukishe

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokufaka indlu eza kuphumelela

  Izinto ezisisiseko zikaVel' Ubhukishe

  Uvel' Ubhukishe sisixhobo esinamadla esenza ukuba iindwendwe zikwazi ukubhukisha ngokukhawuleza iintsuku ezifumanekayo kwindawo yakho—nto leyo enciphisa isidingo sokuba kufuneke wena uhlole uze wamkele isicelo sokubhukisha ngasinye. Uninzi lwababuki zindwendwe bathi benza imali engakumbi xa besenza inkqubo yokubhukisha ibe lula kwiindwendwe, ibe bayayithanda indlela ezenza lula ngayo izinto. Iindwendwe zidla ngokukhangela izindlu ezisebenzisa Uvel' Ubhukishe.

  Ukugcina ikhalenda yakho isexesheni yeyona nto ibalulekileyo ekusebenziseni Uvel' Ubhukishe ngokuphumelelayo. Ukuba awukwazi ukuyenza loo nto, usenokothuswa kukubhukisha obungakulindelanga okanye uphele sele urhoxisa ukubhukisha ngenxa yempazamo ekucwangiseni, nto leyoenokuphumela kwimali yokurhoxa. Ukuze uqinisekise ukuba ikhalenda yakho ka-Airbnb ihlala isexesheni, kububulumko ukuyidibanisa nayo nayiphi na ikhalenda oyisebenzisayo (iCal, Google, njl.).

  Izixhobo ezikunceda ube noxolo lwengqondo

  Abanye ababuki zindwendwe ekuqaleni basenokungakhululeki ngokusebenzisa Uvel' Ubhukishe kuba basenokuba nexhala lokuba abazukuba nenkcazelo engako ngabantu abasenokuba zindwendwe ngaphambi kokuba babhukishe. Ngaphambi kokuba iindwendwe zikwazi ukusebenzisa Uvel' Ubhukishe kufuneka zifikelele zonke izinto ozifuna kwiindwendwe zize zivumelane nemithetho yekhaya yakho. Ungabeka izinto ozifunayo ukuze Uvel' Ubhukishe afumaneke kuphela kwiindwendwe ezifumene izimvo ezintle kwabanye ababuki zindwendwe, iindwendwe ezinesazisi sikarhulumente nezinye izinto.

  Unokwenza umbuliso oqhelekileyo uze uquke imibuzo ebalulekileyo eza kufunyanwa zindwendwe ezisebenzisa Uvel' Ubhukishe ngexesha lokubhukisha:

  • Ngubani omnye oza kuhlala nawe?
  • Iyintoni injongo yolu hambo?
  • Zikhona ezinye iinkcukacha ongathanda ukundixelela zona ngohambo lwakho?

  Kumbuki zindwendwe uKristine waseSan Francisco, ibiyinto ebalulekileyo kuye ukufumana imilinganiselo emihle kwiindwendwe. “Ndithe ndakuqonda ukuba le nto bendiyifuna kwiindwendwe inokuhoywa ngokuzenzekelayo nguAirbnb,” utsho, “iye yavakala kum into yokuba ndisebenzise Uvel' Ubhukishe ukuze ndincedakale ngokuthi indawo yam ijongwe ize ibhukishwe ngakumbi, ngoxa ndifumana umgangatho weendwendwe ofanayo nangokuya ndandizihlola ngokwam izicelo.”

  Isizathu sokuba usenokuqhubeka ufumana izicelo zokubhukisha

  Nokuba Uvel' Ubhikishe uyasebenza, kukho amaxesha osenokufumana ngawo izicelo zokubhukisha ezivela kwiindwendwe. Le nto isenokwenzeka ukuba ugqibele kudala ukulungisa ikhalenda yakho, okanye ukuba kutshanje kukhe kwafuneka urhoxise ukubhukisha. Iindwendwe ezingazifikeleliyo izinto ezifunekayo ukuze zivele zibhukishe nazo zisenokukuthumelela izicelo zokubhukisha. Xa kufika naziphi na izicelo, kuza kufuneka uphendule ngokwamkela okanye ngokwala ukubhukisha, okanye ngokuthumelela umyalezo umntu onokuba lundwendwe zingekapheli iiyure eziyi-24.

  Isizathu sokuba abanye ababuki zindwendwe bengamsebenzisi Uvel' Ubhukishe

  Nangona enezinto anceda ngazo Uvel' Ubhukishe, abanye ababuki zindwendwe bafumanisa ukuba ukufuna izicelo zokubhukisha kubasebenzela kakuhle bona:

  • Iindwendwe zivumelwa ukuba zibhukishe ixesha elide kuphela. UAnnie, umbuki zindwendwe waseSonoma, eCalifornia, usebenzisa izicelo zokubhukisha kuba unikezela kuphela ngendawo yokuhlala iintsuku eziyi-30 okanye ngaphezulu ukuze athobele imithetho yokubuka iindwendwe kwindawo yakhe. "Ndingathanda ukusebenzisa Uvel' Ubhikishe, kodwa zininzi izinto ezifuna ukulungiselelwa xa uza kubuka iindwendwe ixesha elingako," utsho. "Kufana nokuba nomntu oqeshileyo.”
  • Banezinto zabo ezikhethekileyo abazifunayo. UNichola, umbuki zindwendwe waseGuelph, eCanada, uthanda ukungayimoshi indalo ngoko ufuna ukuba indawo yakhe ihlale ingenavumba, ngoko usebenzisa izicelo zokubhukisha ukuze aqinisekise ukuba iindwendwe zikulungele ukuvumelana nemithetho ekhethekileyo yekhaya lakhe. "Izinto ezinevumba zindenza intloko ebuhlungu, i-migraine, ngoko ndifuna ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zam ngabantu abakuqondayo ukuguliswa livumba," utsho.
  • Indawo yabo inezinto okanye iingxaki ezikhethekileyo. Imizekelo inokuquka igumbi lokulala elikwikhaya elinezilwanyana zasekhaya okanye elinabantwana, okanye indawo esezilalini enokuba yingxaki kwiindwendwe ezithile. Izicelo zokubhukisha zinokuba yinto entle enokukhethwa ukuze uqinisekise ukuba iindwendwe ziyazazi zonke iinkalo ezikhethekileyo ngekhaya lakho ngaphambi kokuba zityelele.

  Ukufumaneka ngexesha olivulileyo ngundoqo ekusebenziseni Uvel' Ubhukishe

  Nokuba wenza siphi isigqibo, ukhumbule ukuba uAirbnb uneepolisi ezingqongqo ezilawula ukurhoxiswa kweendawo ngumbuki zindwendwe kuba ukuthembeka kubaluleke kakhulu ekubeni ngumbuki zindwendwe osemagqabini. Kodwa ke, ukuba usebenzisa Uvel' Ubhukishe ibe awukuthandi ukubhukisha okusele kwenziwe (ngokomzekelo, ukuba iindwendwe zakho ezizayo ziyabuza ukuba zingayaphula na imithetho yakho yekhaya), unokukurhoxisa ukubhukisha ngaphandle kokohlwaywa usebenzisa isixhobo sokurhoxisa esikwi-intanethi ukuya kwizihlandlo ezintathu ngonyaka wekhalenda.

  Ungalibali ukuba awunakuze ukwazi ukurhoxa ngenxa yaso nasiphi na isizathu esaphula ipolisi yokungacaluli ka-Airbnb. Ukuba uyakurhoxisa ukubhukisha, loo nto ibonisa ukuba kusenokwenzeka ukuba Uvel' Ubhukishe akakulungeli okwangoku, ngoko endaweni yakhe uAirbnb usenokukuthumelela izicelo zokubhukisha zabantu abalandelayo abafuna ukubhukisha indawo.
  Inkcazelo ekweli nqaku kusenokwenzeka ukuba iye yatshintsha emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Gcina ikhalenda yakho isexesheni xa usebenzisa Uvel' Ubhukishe

  • Khetha izinto ofuna zifikelelwe ukuze Uvel' Ubhukishe asebenze—umzekelo, zindwendwe ezinezimvo ezintle kuphela ezinokumsebenzisa

  • Vula Uvel' Ubhukishe

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokufaka indlu eza kuphumelela
  Airbnb
  2020 Dis 14
  Ngaba oku bekuluncedo?