Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Izinto eziluncedo zokulwa ucalulo ngokohlanga zentsapho yakwaAirbnb

  Nazi ezinye zeendlela zokubamthetheleli ongcono.
  Ngu-Airbnb nge-1 Jun 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-28 Epr 2021

  Izinto eziphambili

  Kunyaka ophelileyo, ukusweleka kabuhlungu kukaGeorge Floyd, uBreonna Taylor, uAhmaud Arbery, nabanye abantu Abamnyama abaninzi kwabangela elona xesha linzima kwabaninzi, kuquka Ababuki Zindwendwe neendwendwe. Sibone kusiliwa nangakumbi nxamnye nobundlobongela obenziwa kubantu baseAsiya.

  Iqela lakwa-Airbnb lezinto eziluncedo zabasebenzi iBlack@ lenze Isikhokelo Sokumela Nokuthethelela, kwaye siye sasenza safumaneka kwintsapho yethu yaseMerika. Injongo ibikukunceda Ababuki Zindwendwe neendwendwe eziva kabuhlungu, ezinomsindo, ezoyikayo, okanye ezingaqinisekanga ngendlela ezinokutshintshwa ngayo izinto nokuze intsapho yethu ibe nezinto eziluncedo ukuze ibe ngabathetheleli abangcono.

  Ucalulo yeyona nto yoyikisayo kwintsapho eyakhelwe ekubeni abantu bazive bengaba lapha kwaye bamkelekile. Ichasene mpela neyona nto siyihoyileyo nesiyimelayo. UAirbnb akalufuni kwaphela ucalulo, umkhethe nokucaphukelana. Nangona sisamkela isigwebo setyala lokusweleka kukaGeorge Floyd, siyazi ukuba asizukubuyisa ubomi obuphele kalusizi okanye siphelise umlo onamakhulu eminyaka ukho wokwakha uluntu olunobulungisa nolungakhethiyo.
  UAirbnb akalufuni kwaphela ucalulo, umkhethe nokucaphukelana.

  Asinakuthetha ngezinto ezisandula ukwenzeka ngaphandle kokuvuma inyani ebuhlungu yokuba abanye Ababuki Zindwendwe neendwendwe emhlabeni wonke basacalulwa, ibe loo nto ichasene mpela nomsebenzi esizimisele kuwo wokwenza wonke umntu azive engowalapha. Ngo-2016, uAirbnb waqalisa ukuba Nepolisi Yokungacaluli Nokuzibophelela Kwentsapho. Ukususela ngoko, abantu abangaphezu kwe-1,3 miliyoni abangavumanga ukuvumelana nazo baye basuswa kwiwebhusayithi yethu. Sisenomsebenzi ekufuneka siwenzile kwaye siyaqhubeka sisilwa nocalulo.

  Kutshanje, siye sanixelela ngezinto eziluncedo ukuze sincede abahlali base-Asia nasePacific Island, kwaye sisandisile Isikhokelo Sokumela Nokuthethelela esithethe ngaso ngasentla.

  Esi Sikhokelo Sokumela Nokuthethela sinezinto zokufunda kunye namacebiso ezinto ezinokwenziwa avela kubantu abalwa ucalulo nabazingcali eMerika, eUK nakwiEU, kuquka naseIreland, eMzantsi Afrika, eKhanada, nakwamanye amazwe. Sicinge ukuba inganceda into yokuba sizenze zifumaneke nakuni ezi zinto ziluncedo zintsha—njengoko sonke sisebenza kunye ukuze sibe ngabathetheleli abangcono nabasebenza ngakumbi.

  Ncedani nizikhathalele, kwaye nihlale nikhuselekile.

  Sibambisene,

  Iqela lakwa-Airbnb

  Inkcazelo ekweli nqaku kusenokwenzeka itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  1 Jun 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?