Ukuncokola ngokucalula Kwimibuzo Neempendulo Zababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb

Ababuki zindwendwe babelana ngeembono ezahlukahlukeneyo zokubona umkhethe nokwakha intsapho.
Ngu-Airbnb nge-1 Epr 2019
Ividiyo yemizuzu eyi-7
Ihlaziywe nge-14 Jun 2022

Izinto eziphambili

  • Ababuki zindwendwe bafuna ukufikelela kwinkcazelo ebalulekileyo ngeendwendwe zabo

  • Kuye kwachazwa ukuba iyaxhalabisa into yokuba iifoto zisenokusetyenziswa ngendlela eyaphula ipolisi yethu yokungacaluli

  • Ipolisi yefoto yeprofayile yondwendwe ka-Airbnb yindlela yokumelana nezi zinto zixhalabisayo

Kwa-Airbnb, sisoloko sisiba neeseshini nababuki zindwendwe bethu ukuze sibe neencoko ezibalulekileyo ngezinto ezibalulekileyo kuzo. Nokuba sincokola ngemilinganiselo yendawo okanye izimvo zababuki zindwendwe, ezi seshini zonke zinezinto ezimbalwa ezifana ngazo—kuthethwa inyani, ibe kunokuthethwa ngezinto ezinzima.

Ukuqhaphela iimbono ezahlukeneyo kwintsapho yababuki zindwendwe

Ngo-Oktobha 2018, uAirbnb watshintsha indlela iifoto zeprofayile zondwendwe ezivezwa ngayo ukuze akhuthaze ukwenziwa kwezigqibo ezingakhethiyo kwinkqubo yokubhukisha. Ngoku, iifoto ezikwiiprofayile zendwendwe zivezwa kuphela emva kokuba ukubhukisha kuqinisekisiwe.

Kwiseshini Yemibuzo Neempendulo Yababuki Zindwendwe eLondon ngoAprili 2019, ababuki zindwendwe bancokole ngendlela ezincede ngayo ezi zinto zitshintshiweyo, nto leyo ekukhokelele kwincoko ngokukhetha nocalulo. Nokuba siyayiqonda okanye asiyiqondi loo nto, sonke sineenkolelo zethu kwaye sikhetha amaqela neentlobo ezithile zabantu. Kwaye nokuba sizama kangakanani ukuphangalala kwindlela esicinga ngayo, ngamanye amaxesha ukukhetha—nokuba sikwenza siqonda okanye singaqondanga—kusenza senze izigqibo ezichaphazela abanye.

Abanye ababuki zindwendwe bathe baxhalabele izinto ezintsha, bephawula kakhulu indima ebalulekileyo edlalwa zifoto ekuzinikeni inkcazelo ngeendwendwe zazo. Kodwa abanye abaninzi, njengoDennis, bazincomile izinto ezintsha, bephawula indlela iifoto ezinokudlala ngayo indima ekucaluleni.

“Ndiye ndaneendwendwe ezininzi ezithe kum, ‘Isizathu sokuba ndikukhethile [ukuba ube ngumbuki zindwendwe wam] kungenxa yokuba bendisazi ukuba andizukungamkelwa ngenxa yomntu endinguye,’” utsho njalo uDennis.

ULaura Chambers, Owayengumphathi wakwa-Airbnb ngelo xesha, wagqibezela loo ncoko ngokuvuma ukuba iincoko ngocalulo zinzima kodwa zibalulekile. Kunokuba nzima ukuthetha ngocalulo, kodwa kufuneka sijongane nalo ngqo—kunye—ngaphambi kokuba silulwe.

Ukuqonda indlela ezisebenza ngayo iifoto zeprofayile zeendwendwe kuAirbnb

Sonke sinawo umkhethe. Kodwa iinkampani ezifana noAirbnb zinceda ekwenzeni izinto ezinceda ekubeni abantu baphephe ukwenza izigqibo ezikhethayo—yiloo nto ngo-2016 sazibophelela ekuhloleni indlela esiziveza ngayo iifoto zeproyile zeendwendwe kwinkqubo yokubhukisha. Ngoku iifoto zeprofayile zeendwendwe azivezwa kumbuki zindwendwe kude ukubhukisha kuqinisekiswe, okukhuthaza ukwenza izigqibo ezingakhethiyo ngababuki zindwendwe.

Sifikelele kwesi sigqibo emva kokuthatha inxaxheba kwiincoko eziliqela kunye nababuki zindwendwe neendwendwe. Ngoxa iindwendwe ezininzi zisinika ifoto, ezinye zisixelele ukuba azifuni ukufaka ifoto yazo xa zibhukisha. Siyaqonda ukuba izinto ezizixhalabisayo njengokuba iifoto zisetyenziswe kakubi ukuze kwaphulwe ipolisi yethu yokungacaluli.

Kwangaxeshanye, ababuki zindwendwe bathe bayazivuyela iifoto zeprofayile kuba zinokunceda ababuki zindwendwe neendwendwe zazane ngaphambi kokuqalisa kohambo zize zincede ababuki zindwendwe bazazi iindwendwe xa zibhalisa xa kufikwa. Ngaphezu koko, siyibonile indlela iifoto ezinokunceda ngayo ekuphuculeni ukuthembana nokwakha intsapho.

Ipolisi esinayo namhlanje yenzelwe ukuzama ukufikelela izinto ezifunwa ngababuki zindwendwe neendwendwe. Injongo yethu ilula: ukwenza umhlaba apho kuza kubasekhaya nalapha nakubani na. Ukuveza ifoto yondwendwe kubabuki zindwendwe emva kokuba bamkele ukubhukisha yindlela yethu yokuzama ukumelana nezi zinto zonke. Funda okungakumbi ngezi zinto zitshintshileyo

Ukuze sincede ababuki zindwendwe abafana nawe ulawulo olungakumbi kule nkqubo size sikuncede wakhe ukuthembana neendwendwe ngaphambi kohambo, nazi izinto onokuzenza:

La manyathelo anokunceda ekuxhobiseni ababuki zindwendwe ngoxa bezama ukunciphisa ucalulo. Siye senza izixhobo eziluncedo ezichaza iintlobo ezahlukeneyo zocalucalulo nokukhetha, indlela ezichaphazela ngayo amalungu entsapho kwiwebhusayithi ka-Airbnb nento onokuyenza ukuze uzoyise.

Kodwa ziseninzi izinto ekufuneka zenziwe ibe siyazi ukuba le yincoko enye kwezininzi ezibalulekileyo. Siza kuqhubeka sidibana nababuki zindwendwe ukuze sifunde indlela esinokusebenzisana ngayo ukuze sincede abantu bazo zonke iintlobo bazive bekhuselekile, behlonitshwa kwaye bamkelekile.

Izinto eziphambili

  • Ababuki zindwendwe bafuna ukufikelela kwinkcazelo ebalulekileyo ngeendwendwe zabo

  • Kuye kwachazwa ukuba iyaxhalabisa into yokuba iifoto zisenokusetyenziswa ngendlela eyaphula ipolisi yethu yokungacaluli

  • Ipolisi yefoto yeprofayile yondwendwe ka-Airbnb yindlela yokumelana nezi zinto zixhalabisayo

Airbnb
1 Epr 2019
Ngaba oku bekuluncedo?