Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokusebenzisa amanyathelo ayi-5 enkqubo yokucoca yakwa-Airbnb

  Fumana isikhokelo sokulandela amanyathelo ayi-5 enkqubo yokucoca.
  Ngu-Airbnb nge-4 Jun 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-6
  Ihlaziywe nge-25 Jun 2021

  Izinto eziphambili

  • Inkqubo yokucoca yenziwa ngamanyathelo amahlanu: ukulungiselela, ukucoca, ukunciphisa iintsholongwane, ukuhlola, nokuphinda ulungiselele

  • Siyazi ukuba kunokuba nzima ukwamkela inkqubo yokucoca entsha, ngoko ungafumana amacebiso ongezelelekileyo, uludwe olukhethekileyo lwezinto ekufuneka ube uyazenza, nokunye okungakumbi kwicandelo lococeko kwithebhu Yendlela Oqhuba Ngayo

   • Usenokuphinda ujonge incwadi yokucoca yeengcali zakwa-Airbnb ukuze ikuncede usebenzise amanyathelo ayi-5 enkqubo ephuculiweyo yokucoca

   • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokwenza indawo elungele iindwendwe

   Ngenxa yokuba ucoceko lubaluleke kakhulu kunangaphambili, Ababuki Zindwendwe beendawo zokuhlala kufuneka bazibophelele kwinkqubo ephuculiweyo yokucoca enamanyathelo ayi-5—ibe silapha ukuze sikuncede uyisebenzise. Eli nqaku liza kukunceda kula manyathelo ayi-5, nakolunye ulwalathiso, amacebiso, kunye nezona ndlela zifanelekileyo zokunceda ugcine umgangatho ofanayo wokucoca. Ezi ndlela zifanelekileyo zokucoca zisekelwe kwincwadi yokucoca ephuculiweyo, ebhalwe ziingcali zempilo nokubuka iindwendwe kucingwa ngempilo-ntle yakho.

   Ngaphambi kokucoca, kubalulekile ukuba wena okanye abacoci bakho abazingcali babonane namagunya asekuhlaleni ukuze nifumane izikhokelo ngexesha elifanelekileyo elifanele lilindwe ngaphambi kokungena kulo ndawo. Ngokomzekelo, Amaziko aseMerika Okulawula Nokuphepha Izifo acebisa ukuba ulinde kangangoko (ubuncinane iiyure eziliqela) emva kokuba undwendwe luhambile, ngaphambi kokuba kungenwe kulo ndawo kuba oko kunokunceda kuncitshiswe amathuba okuba uchatshazelwe ziintsholongwane. Ukuze ube nexesha elaneleyo lokugqibezela ukucoca, usenokucinga nangokuba nexesha elivaliweyo lokubhukisha emva kokuphuma kondwendwe ngaphambi kokuba kungene olunye ngokutshintsha iisetingi zakho zexesha lokulungiselela.

   Ukuze sikuncede uqalise, sikuchazela ezona zinto ziluncedo ngenkqubo yamanyathelo ayi-5 okucoca: ukulungiselela, ukucoca, ukunciphisa iintsholongwane, ukuhlola, nokuphinda ulungiselele

   Inyathelo 1: Lungiselela ukucoca ngendlela ekhuselekileyo

   • Ngenisa umoya ngaphambili naxa ucoca. Amagunya afana Nombutho Wezempilo Wehlabathi (iWHO) kunye Namaziko aseMerika Okulawula Nokuphepha Izifo (iCDC) acebisa ukuba kuvulwe iminyango ephandle neefestile, kuze kusetyenziswe iifeni, ukuncedisa ekubeni indawo ibethwe ngumoya ngaphambi kokuba icocwe ize incitshiswe iintsholongwane. Indawo mayibethwe ngumoya ixesha elide kangangoko kunokwenzeka ngaphambi nangexesha lokucoca.
   • Qokelela izinto zokucoca ezifanelekileyo. Sicebisa ukuba usebenzise kuphela izinto ezibulala nezinciphisa iintsholongwane ezibhaliswe kwiziko elifanelekileyo likarhulumente (ngokomzekelo Iziko Leekhemikhali laseYurophu okanye Iziko Lokukhusela Indalo laseMerika).
   • Funda izikhokelo zokhuseleko zeekhemikhali zakho. Hlala uzifunda iileyibheli kwizinto zakho ukuze wazi izinto ezenziwe ngazo nendlela yokuzisebenzisa kakuhle.
   • Hlamba izandla zakho kangangemizuzwana eyi-20 ngesepha namanzi. Ukuba awukwazi kuyenza loo nto, sebenzisa into yokunciphisa iintsholongwane yezandla ene-60% yotywala ubuncinane, uze uye nakwiziko likarhulumente lasekuhlaleni ukuze ufumane izalathiso zakutshanje.
   • Nxiba izinto zokuzikhusela. Ngaphambi kokungena endaweni, cinga ngokunxiba izinto zokuzikhusela ezifana neeglavu ezilahlwayo kunye neemaski okanye amalaphu okogquma ubuso.
   • Yikhuphe yonke inkunkuma. Ukuqala ngeli nyathelo kunceda kunqande inkunkuma ingangcolisi indawo xa sele icociwe. Qinisekisa ukuba yonke imigqomo yenkunkuma ineeplastiki ezintsha, ukuze kube lula ukulahla iithishu nenye inkunkuma.
   • Waqokelele onke amashiti amdaka kwindawo yakho. Sive Kubabuki Zindwendwe ukuba ukuhlamba iimpahla ngowona msebenzi utya ixesha xa ulungiselela undwendwe olulandelayo. Qokelela amashiti amdaka ngokukhawuleza wakube ungenile endlini, uze uphephe ukuwaphekuzelisa, nto leyo enokonyusa ukusasazeka kweentsholongwane.
   • Zikhuphe edongeni ngaphambi kokucoca. Ukuze uzikhusele uze ukhusele nezixhobo, ungalibali ukuzikhupha edongeni izixhobo zombane ngaphambi kokucoca. Izixhobo eziplagiweyo "ezicinyiweyo" zisesembaneni de zikhutshwe edongeni. Unokuwucima umbane nasebhodini yombane.

   Isikhumbuzo ngokukhuseleka: Cinga ngokunxiba isixhobo esicocekileyo esikhuselayo ngaphambi kokuba ungene kwindawo. Ukuzijonga zonke iileyibhile zokukhuseleka nako kungakunceda uyiqonde kakuhle indlela yokuzisebenzisa kakuhle iikhemikhali.

   Inyathelo 2: Susa uthuli nenkunkuma

   Ukucoca kuxa ususa iintsholongwane nobumdaka kwindawo—ngokomzekelo, ukusebenzisa ilaphu elinesepha ukuze wosule umphezulu wetafile okanye umntla wesitovu. Kubalulekile ukuligqiba eli nyathelo ngaphambi kokunciphisa iintsholongwane endaweni yakho.

   • Hlamba amashiti ngelona qondo lobushushu liphakamileyo ngokweesetingi ezicetyiswa ngumenzi wawo. Ungalibali ukuhlamba izandla zakho ngaphambi kokuba uphathe nawaphi amashiti acocekileyo.
   • Hlamba zonke izitya, uze uzikhuphe kumatshini wokuzihlamba. Kubalulekile ukuhlamba izitya ezisetyenziswe ziindwendwe ukuze uqinisekise ukuba imigangatho yezempilo iyafikelelwa. Ukuba awunawo umatshini wokuhlamba izitya, hlamba izitya ngamanzi ashushu nesepha yezitya ebulala iintsholongwane. Ukuze iintsholongwane zingasasazeki, qala ngokuhamba-hamba endlini uze uqokelele izitya kwigumbi ngalinye.
   • Susa uthuli kwindawo uze utshayele umphantsi okanye usebenzise umatshini wokutshayela. Xa ususa uthuli, qala ngentla uye ezantsi ukuze ungashiyeleli iindawo ezithile. Tshayela yonke indawo, uze ucoce ikhaphethi ngomatshini wokutshayela.
   • Coca iindawo eziqinileyo ngesepha namanzi. Sula umphezulu ngamnye ukuze ususe ukungcola, igrisi, uthuli, neentsholongwane. Iindawo eziqinileyo ziquka izinto ezinjengemiphezulu yeekhabhathi, iitafile, iisinki, iikhabhathi naphantsi. Xa ukorobha, qala kwikona engasemva yegumbi uye ngaphambili, uze uchithe amanzi asesinkini engekacocwa.

   • Coca imiphezulu ethambileyo ngokwemiyalelo yomenzi wayo. Imiphezulu ethambileyo iquka izinto ezifana neekhaphethi, izinto zokulala neesofa. Ukuba zingcolile, susa ngononophelo nakuphi na ukungcola okanye igrisi ebonakalayo, uze emva koko ucoce ngezinto zokucoca ezifanelekileyo. Ukuba kunokwenzeka, hlamba izinto ngomatshini ngokwemiyalelo yomenzi wazo.

   Isikhumbuzo ngokukhuseleka: Ukuze ungasasazi iintsholongwane, ungaziphathi ebusweni xa ucoca.

   Inyathelo 3: Nciphisa iintsholongwane ngento yokubulala iintsholongwane

   Ukunciphisa iintsholongwane kuxa usebenzisa iikhemikali ukuze unciphise inani leentsholongwane. Kweli nyathelo, sifuna ababuki zindwendwe banciphise iintshologwane kuzo zonke iindawo ezibanjwa kakhulu ngezandla. Ngokomzekelo, Ababuki Zindwendwe banokunciphisa iintsholongwane kwiindawo zokuvula ucango, ezokulayita izibane neekhabhathi bezitshiza ngekhemikhali yokubulala iintsholongwane.

   • Yakuba indawo eqinileyo icocekile, yitshize ngento yokunciphisa iintsholongwane. Gxininisa ekunciphiseni iintsholongwane kuzo zonke iindawo eziphathwa qho endlini (ezifana nendawo zokuvula umnyango nezokucima izibane) Qinisekisa ukuba unciphisa iintsholongwane kwizixhobo ze-elektroniki ngokwemiyalelo yomenzi wayo.
   • Linda kudlule ixesha elichaziweyo ngaphambi kokuba wosule into yokubulala iintsholongwane. Ileyibheli yemveliso iza kuchaza ukuba lingakanani ixesha emele ibe manzi ngalo indawo ukuze iikhemikhali zikwazi ukunciphisa iintsholongwane ngokufanelekileyo. Oku kunika iikhemikhali ixesha lokuba zibulale iintsholongwane ezininzi kangangoko kunokwenzeka.
   • Vumela iindawo zomiswe ngumoya. Ukuba indawo iyoma ngaphambi kwexesha ekucetyiswe ukuba ibe manzi ngalo, akukho siqinisekiso sokuba imveliso izibulele izinto ezivelisa iintsholongwane njengoko kubhaliwe kwileyibhile.

   Isikhumbuzo sokhuseleko: Ukujonga zonke izinto ezibhaliweyo kwiileyibheli zokhuseleko kunceda usebenzise iikhemikhali zokucoca ngokukhuselekileyo.


   Inyathelo 4: Jonga uludwe lwakho lwezinto ofanele uzenze kwigumbi ngalinye

   Uza kukwazi ukungena kuludwe lwezinto ofanele ukuba uyazenza xa ucoca ngokweenkcukacha zendlu yakho. Uqiniseke ukuba ujonga ezona zinto zimele zenziwe kwigumbi ngalinye uze uchazele iqela elikunceda ubuke iindwendwe okanye iingcali zokucoca.

   • Phinda uqinisekise ukuba iintsholongwane zincitshisiwe kuzo zonke iindawo ezithanda ukubanjwa. Lungisa nantoni ekusenokwenzeka ukuba iphosiwe.
   • Qaphela naziphi izinto ezifuna ukulungiswa okanye ezingekhoyo. Njengoko ugqibezela ukuhlola, qaphela naziphi izinto ezifuna ukubuyiselwa, ukugcaliswa okanye ekufuneka zithengiwe.

   Inyathelo 5: Phinda uqalele igumbi

   Ukuze iintsholongwane zingasasazeki, kubalulekile ukuba ugqibe ukucoca nokunciphisa iintsholongwane kwigumbi ngaphambi kokulilungiselela undwendwe olulandelayo.

   • Lahla uze uhlambe izinto zakho zokucoca. Lahla iimveliso ezimele zilahlwe ezifana namalaphu okubulala iintsholongwane. Qinisekisa ukuba ucoca naziphi na izixhobo ezisetyenzisiweyo. Hlamba nawaphi na amalaphu okucoca ngobona bushushu buphezulu onokubusebenzisa obuyifaneleyo loo nto.
   • Khupha ngokukhuselekileyo naziphi na izinto zokucoca wakugqiba ukucoca. Lahla okanye uhlambe naziphi na izinto zokucoca ngokwezikhokelo zendlela ezimele zisetyenziswe ngayo.
   • Hlamba izandla zakho kangangemizuzwana eyi-20 ngesepha namanzi. Ukuba awukwazi kuyenza loo nto, sebenzisa into yokunciphisa iintsholongwane yezandla ene-60% yotywala ubuncinane, uze uye nakwiziko likarhulumente lasekuhlaleni ukuze ufumane izalathiso zakutshanje.
   • Hlola gumbi ngalinye ukuze uqinisekise ukuba yonke into ilungele ukufika kondwendwe olulandelayo. Khawuzibone ulundwendwe oluqalayo ukungena kule ndawo.
   • Bekela iindwendwe izinto zokucoca. Iindwendwe zisixelele ukuba zifuna ukukwazi ukuzicocela ngoxa zihleli endaweni yakho. Xhobisa iindwendwe zakho ngokuzibekela izinto zokucoca ezinokuzisebenzisa, ezifana nezinto zokunciphisa iintsholongwane zezandla neetawuli ezilahlwayo zamaphepha, isipreyi sokubulala iintsholongwane okanye iphepha elilahlwayo lokosula, nesepha yezandla eyongezelelekileyo.
   • Phinda uthenge izinto zokucoca. Uqiniseke ukuba uyawujonga umhla eziphelelwa ngawo izinto zokucoca uze uphinde ugcwalise ozisebenzisileyo ukuze ulungele undwendwe olulandeleyo.

   Isikhumbuzo ngokukhuseleka: Iikhemikhali mazihlale zikude ebentwaneni.

   Zibophelele kwimilinganiselo ephakamileyo yokucoca

   Ekubeni ngoku uyazi inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5, lixesha lokuba utshintshe indlela oqhele ukuzenza ngayo izinto uze usebenzise la macebiso kuwo onke amagumbi kwindawo yakho. Siyazi ukuba kusenokuba nzima ukusebenzisa inkqubo yokucoca entsha, ngoko siye senza incwadi yokucoca eneencukacha ezingakumbi equka amacebiso axhaswa ziingcali, amacebiso okhuseleko, namacebiso ezinto okumele ukuba uyazenza ukukunceda usebenzise inkqubo ephuculiweyo yokucoca enamanyathelo ayi-5 ka-Airbnb. Sifuna ukuba Ababuki Zindwendwe beendawo zokuhlala balandele inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 ka-Airbnb ngaphambi kokufika kondwendwe olulandelayo.

   Bakuba Ababuki Zindwendwe bezibophelele ekulandeleni inkqubo yokucoca enamanyathelo ayi-5, ukuzibophelela kwabo kucoceko oluphuculweyo kuza kuboniswa kwiphepha labo lendlu ukuze bazise iindwendwe ukuba baye bavuma ukulandela umgangatho ofanayo wokucoca.

   Nceda uqaphele ukuba izinto zokucoca ezifunekayo zisenokutshintshwa ekuhambeni kwexesha njengoko ulwalathiso lweengcali lutshintsha. Ngokusekelwe kwisayensi etshintshayo, inkqubo yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo ayi-5 ka-Airbnb nencwadi yokucoca enenkcukacha yenzelwe ukubeka phambili impilo Yababuki Zindwendwe neyeendwendwe.

   Siyazi ukuba ukuzisa inkqubo entsha kwindlela ozenza ngayo izinto kuthatha ixesha lakho, ngoko senza inkcazelo yokufundisa nezinto zeemveliso ukukunceda ukwazi kakuhle nangokuchanileyo ukuwufikelela lomgangatho wokucoca. Jonga icandelo lokucoca Kwithebhu yakho yolwazi ukuze ufumane inkcazelo, amacebiso noludwe lwezinto ekufuneka ukube uyazenza. Ukuze ufumane isikhokelo esineenkcukacha, unako nokudawunlowuda incwadi yokucoca.
   Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe. Inkqubo yamanyathelo ayi-5 yendlela yokucoca ephuculiweyo ikuchazela ngezinto ezilula ezifunekayo ukuze ucoce indlu yakho. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngendlela yokusebenzisa loo manyathelo, nceda uyifunde yonke incwadi yokucoca yakwa-Airbnb. Njengombuki zindwendwe, kusenokufuneka uthathe amanyathelo ongezelelekileyo ukuze uzikhusele, ukhusele iqela lakho neendwendwe zakho, ibe kufuneka usoloko uhlola uze uthobele nayiphi na imithetho okanye izikhokelo ezisebenzayo ekuhlaleni. UAirbnb akanaxanduva lwako nakuphi na ukonzakala okanye isifo esinokuvela ngenxa yokulandela le nkqubo yokucoca. Ukuze ufumane imigaqo yokucoca nemithetho yengingqi obuka kuyo iindwendwe, nceda ugcine eli nqaku Leziko Loncedo.

   Izinto eziphambili

   • Inkqubo yokucoca yenziwa ngamanyathelo amahlanu: ukulungiselela, ukucoca, ukunciphisa iintsholongwane, ukuhlola, nokuphinda ulungiselele

   • Siyazi ukuba kunokuba nzima ukwamkela inkqubo yokucoca entsha, ngoko ungafumana amacebiso ongezelelekileyo, uludwe olukhethekileyo lwezinto ekufuneka ube uyazenza, nokunye okungakumbi kwicandelo lococeko kwithebhu Yendlela Oqhuba Ngayo

    • Usenokuphinda ujonge incwadi yokucoca yeengcali zakwa-Airbnb ukuze ikuncede usebenzise amanyathelo ayi-5 enkqubo ephuculiweyo yokucoca

    • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokwenza indawo elungele iindwendwe
    Airbnb
    4 Jun 2020
    Ngaba oku bekuluncedo?