Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ezintsha KuMeyi ZeAirbnb 2022: Izinto Ababuki Zindwendwe abamele bazazi

  Senza iindlela ezintsha zokufumana izindlu zakho nokufaka iAirCover yeendwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Ividiyo yemizuzu eyi-6
  Ihlaziywe nge-11 Mey 2022

  Izinto eziphambili

  Umyalezo ovela kuBrian Chesky, Igosa Eliphetheyo Lakwa-Airbnb Nomnye Wabaseki

  Zonke iindawo zakho ezikuAirbnb zohluke ngokupheleleyo. Kodwa kule minyaka iyi-25 idlulileyo, iindlela zakudala zokukhangela zenze kwanzima ukuba zifumaneke. Kungenxa yokuba abantu kufuneka bafake indawo neentsuku kwibhokisi yokukhangela, ibe babona kuphela iziphumo ezihambelana naloo nto baye bayifaka ebhokisini.

  Ukususela namhlanje, sikwenza kube lula ngakumbi kunangaphambili ukuba abantu bafumane iindawo zakho Ngoluhlu luka-Airbnb. Ngoku xa iindwendwe zivula uAirbnb, ziza kubona ngoko nangoko uluhlu olungaphezu kwe-50 oluneendawo eziyi-4 miliyoni olubonisa izinto ezenza izindlu zakho zibe ntle—kuquka uhlobo lwendlu nezinto ezinokusetyenziswa; ingingqi; nezinto onokuzenza ezikufuphi ezifana negalufa, i-surfing ne-skiing .

  Nokuba iindwendwe zinokukhangela indawo ethile, siza kuzibonisa uluhlu oluneendawo ezongezelelekileyo ebezingasoze zizifumane. Siza kufaka uluhlu olungakumbi ekuhambeni kwexesha, kuba sikholelwa ukuba kusenokubakho uluhlu lwendawo nganye Nombuki Zindwendwe ngamnye. Kwaye, akuphelelanga apho.

  Ekubeni abantu abangakumbi behlala ixesha elingakumbi, besifuna ukwenza bakwazi ukukhetha kwizinto ezingakumbi xa beseluhambeni. Ngoko sazisa Ngokuhlala Apha Naphaya, into entsha edibanisa iindawo ezimbini kuhambo olunye. Le nto ithetha ukuba iindwendwe ziza kubona ngokomyinge ukuya kutsho kwi-40% engakumbi yeendawo zakho xa zikhangela iindawo zokuhlala ixesha elide. Sikwafaka nokukhuselwa yiAirCover, esiye sayaziza Ababuki Zindwendwe kwikwindla egqithileyo, ukwenzela iindwendwe zakho.

  Ukudityaniswa kwazo zonke ezi zinto kwisaziso sezinto ezilungisiweyo esinye, kwenza esi saziso ibe yeyona nto inkulu siyitshintshileyo kuAirbnb kwiminyaka engaphezu kwelishumi.

  —UBrian Chesky

  Iindidi ezikuAirbnb

  Sazisa ngendlela entsha yokubuka eyilwe kucingwa ngeeNdidi ezikuAirbnb. Xa iindwendwe zibuka kuAirbnb, ziboniswa iindidi ezingaphezu kwe-56 ezidibanisa iindawo zibe zindawo ezikhethwe kakuhle ngokusekelwe kwindlela ezilungiswe ngayo, ingingqi okanye ngokuba zikufuphi nento eziyihambeleyo.

  Ezi Ndidi zibonisa iindawo ezikwiindawo ezintle okanye ezakhiwe ngobuchule, iindawo azingasemachibini okanye ezikufuphi nepaka yelizwe okanye iindawo enza kungeneke kwizixeko ezidumileyo okanye kwiindawo zegolufa. Ezi zezinye zeendidi ezimbalwa eziquka iindawo ezikhethekileyo eziyi-4 miliyoni ezibekhona ngenxa yakho.

  Xa iindwendwe zikhangela kwindawo ethile, ziza kufumana izindlu ezikudidi ekuthiwa Zonke Iindawo. Ziza kufumana neendidi ezingakumbi ngokusekelwe kuloo ngingqi, into eyenza kube lula ukufumana izindlu ezintle kakhulu kufuphi okanye kude kufuphi nendawo ebezikhangela kuyo. Ibe, izindlu zingaphinda zivele kwiindidi ezingakumbi. Ngoko, ukuba indawo yakho eseLake Tahoe iquka ikhitshi elikhulu, loo ndlu inokuvela Kudidi Lwezindlu ZaseLake Nakudidi Lwezindlu Ezinekhitshi Elikhulu—ukongezelela kwiziphumo zokukhangela indawo eLake Tahoe.

  Le nto inceda nangakumbi kwabo benu abanezindlu ezingekho kwezona ndawo zithandwa ngabakhenkethi. Ukubakho Kweendidi kwenza kube lula ukuba iindwendwe zifumane iindawo ezikhethekileyo kwiindawo ebezingasoze zizikhangele kuzo. Ngokomzekelo, umculi osakhasayo okhangela Kudidi Lweendawo Zobugcisa unokufumana indawo eGeorgia enesitudiyo sokurekhoda esipheleleyo.

  Iindidi zinokunceda ukukhuthaza iindwendwe ukuba zihlale kwiindawo ezintsha. Ngeendlela zangaphambili zokukhangela, umntu obhukisha iholide eU.K ebesenokucinga ngokuhlala eLondon kuphela okanye kwiindawo azaziyo. Namhlanje, unokukhangela kwiindidi azithandayo aze akhuthazeke ukuba ahlale kwindawo eseMaphandleni engekho kude naseOxford, okanye Kwindlu Encinci ekufuphi naseManchester.

  Iindawo ezikudidi ngalunye zihlolisiswa kakuhle. Iimiliyoni zezindlu ezisebenzayo ezikuAirbnb ziyahlolwa kusetyenziswa inkqubo yekhompyutha kujongwa izihloko, iingcaciso, amagama acacisa iifoto, inkcazelo elungiselelwe Ngababuki Zindwendwe nezimvo.

  Ezi ndidi zintsha sisiqalo nje sale ndlela intsha yokubuka. Ekuhambeni kwexesha siza kuba neendidi ezintsha ezingakumbi ezibonisa izinto ezikhethekileyo neengingqi ezikhethekileyo zeendawo zenu.

  Into onokuyenza Njengombuki Zindwendwe:

  • Izindlu ziyaqhubeka zidweliswa ngokusekelwe kwizinto eziliqela kuquka umgangatho, ixabiso, ukuthandwa, ukusondelelana kweendawo xa kukhangelwa ingingqi, kunye nomgangatho wefoto. Ngoko qinisekisa ukuba indlu yakho isexesheni, iphelele kwaye ichanile.
  • Iifoto zendlu ezizibonisa kakuhle izindlu ezikudidi oluthile nezinokukwazi ukukhuthaza, zidla ngokuvela phezulwana kolo didi. Qinisekisa ukuba ufaka iifoto ezintle kwindlu yakho.
  • Balaselisa izinto eyahluke ngazo indawo yakho, njengokubaluleka kwayo kwimbali okanye indlela eyakhiwe ngobuchule ngayo, kwiisetingi zendlu yakho.
  • Funda ngakumbingeendidi ezikuAirbnb.

  Ukuhlala Apha Naphaya

  Njengoko iindwendwe ezingakumbi zikhangela iindawo zokuhlala ixesha elide, zisenokufumana iindawo ezifumanekayo ezilinganiselweyo zohambo lwazo lonke.

  Ngenxa yaloo nto, ukuba indlu yakho ibingafumaneki kangangexesha lonke elibelifunwa lundwendwe, ibingazukufunyanwa. Yiloo nto senze Ukuhlala Apha Naphaya, indlela entsha echuliweyo enceda iindwendwe zohlukanise uhambo phakathi kweendawo ezimbini—nto leyo ekhokelela ekubeni iindwendwe zifumane ukuya kutsho kwi-40% yezindlu ezingakumbi xa zikhangela indawo yokuhlala iintsuku eziyi-14 nangaphezulu.*

  Xa undwendwe lukhangela indawo yokuhlala yohambo oluthatha iveki okanye ngaphezulu, Ukuhlala Apha Naphaya kuvela ngokuzenzekelayo kwiziphumo zokukhangela. Undwendwe luza kutsho lukwazi ukukhetha kwezo zindlu zifumanekayo kuhambo lwazo okanye lukhethe ukwahlula uhambo lwalo phakathi kwezindlu ezimbini ezikwindawo enye.

  Kwixesha elidlulileyo, ukuba undwendwe belukhangela uhambo lwenyanga kodwa ibe indlu yakho iza kufumaneka kangangeeveki ezimbini kwelo xesha, indlu yakho ibingazukuvela kwiziphumo zokukhangela. Ngokuhlala Apha Naphaya, indlu yakho inokudityaniswa nenye indlu ukuze zenze ixesha lohambo elipheleleyo, ngoko inokukhethwa zindwendwe ezingakumbi.

  Ukuhlala Apha Naphaya kudibanisa iindawo ezimbini ezihambiselana nengingqi, uhlobo lwendlu nezinto ezinokusetyenziswa ebezikhangelwa. Ngokomzekelo, ukuba intsapho ikhangela indawo enezinto ezinceda ilungele wonke umntu, njengendawo yokungena undwendwe engenazitepsi okanye iminyango ebanzi, Ukuhlala Apha Naphaya kuza kuveza izindlu ezimbini ezinezi zinto.

  Xa ukhangela izindlu eziKukuhlala Apha Naphaya kwimephu, umgca ocacileyo uza kudibanisa ezo ndawo zimbini ukuze ubonise iindwendwe umgama ophakathi kwazo nokulandelelana kokuhlala kuzo. Lwakuba undwendwe lukhethe Ukuhlala Apha Naphaya, luza kukhokelwa kwindlela yokubhukisha elula ukuze lubhukishe indawo nganye—ibenye ngexesha, ngendlela efana naleyo indlu yakho ebhukishwa ngayo namhlanje.

  Into onokuyenza Njengombuki Zindwendwe:

  • Izindlu ziza kukufanelekela ukuqukwa Kukuhlala Apha Naphaya ukuba zifumaneka ubuncinane iintsuku ezintathu, ngoko usenokufuna ukulungisa ikhalenda yakho ilungele loo nto.
  • Ukuze ufanelekele Ukuhlala Apha Naphaya okungakumbi, sicebisa ukuba wandise elona xesha lide linokuhlalwa libe zintsuku ezisixhenxe ubuncinane.
  • Ngoku lixesha elifanelekileyo lokubalaselisa izinto ezinokusetyenziswa ezithandwayo xa kuza kuhlalwa ixesha elide, njenge-wifi ekhawulezayo nenokuthenjwa, indawo ekunokuhlalwa kuyo kusetyenziswe ilaptop, nezinto ezinceda ilungele wonke umntu.
  • Funda okungakumbi malunga nokwenza indawo yakho ibe nomtsalane kwiindwendwe ezihlala ixesha elide.

  I-AirCover—ukukhuselwa Kombuki Zindwendwe ngamnye nondwendwe ngalunye

  Amandla ka-Airbnb asekuzibopheleleni Kwababuki Zindwendwe ekwenzeni iindwendwe zihlale kamnandi. Njengoko iindwendwe ezingakumbi zifumana iindawo ezingakumbi kuAirbnb, sifuna zazi ukuba xa kukho into engahambi kakuhle, uza kuzincedisa ukuze kufumaneke isisombululo.

  Kwimeko engafane yenzeke yokuba kubekho into engaphaya kwamandla akho, uze ungakwazi ukuyilungisa loo ngxaki, uAirbnb ukhona ukuze akuncede. Yiloo nto sifaka ukhuseleko olungakumbi lweAirCover ukuze siquke Umbuki Zindwendwe ngamnye nondwendwe ngalunye. Le nto iza kuqinisekisa ukuba wonke umntu uyazithemba xa ebuka iindwendwe naxa ehlala kwindawo ka-Airbnb.

  NgoNovemba 2021, sazise ngeAirCover Yababuki Zindwendwe—ukukhuselwa ngokupheleleyo, okusimahla Kumbuki Zindwendwe ngamnye, nekuAirbnb kuphela. I-AirCover Yababuki Zindwendwe inikezela nge$1 miliyoni eyi-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ne$1 miliyoni eyi-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile.**

  Ngoku ukuba kuvela ingxaki enkulu ngoxa undwendwe luhleli, ibe awukwazi ukuyilungisa, iAirCover ikhusela ngeendlela ezine undwendwe ngalunye qho luhleli:

  1. Igaranti Yokubhukisha: Kwimeko engafane yenzeke yokuba kufuneke ukuba urhoxise ukubhukisha kondwendwe kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, siza kulukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele kubhatale uAirbnb, okanye silubuyisele imali yalo.
  2. Igaranti Yokungena: Ukuba undwendwe alukwazi ukubhalisela ukufika ibe nawe awukwazi ukuyilungisa loo ngxaki—ngokomzekelo, ukuba undwendwe alukwazi ukungena kwindawo yakho ibe alukwazi ukuqhakamshelana nawe—siza kukhangelela undwendwe lwakho indawo efanayo okanye ebhetele yexesha elilingana nelo beluza kulihlala kwindawo yokuqala kubhatale uAirbnb, okanye silubuyisele imali yalo.
  3. Igaranti Yento Oyibhukishileyo: Ukuba nanini na lusahleli undwendwe lufumanisa ukuba indlu yakho ayifani nale ibiveziwe—ngokomzekelo, ifriji ayisebenzi ibe awukwazi ukuyilungisa ngokukhawuleza okanye inamagumbi okulala ambalwa kunalawo ebeveziwe—undwendwe luneentsuku ezintathu zokusixelela ibe siza kulukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele kubhatale uAribnb, okanye silubuyisele imali yalo.
  4. Inombolo yoncedo esebenza oko: Ukuba nanini na undwendwe luziva lungakhuselekanga, luza kufumana uncedo olukhawulezileyo kubantu abaqeqeshwelwe ukhuseleko ngokukhethekileyo, imini nobusuku.

   Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover ekhusela ukubhukisha kwazo zonke iindwendwe nayo nayiphi na into engaqukwanga.

   Ungalibali, iAirCover isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla kuwe nakwiindwendwe zakho. Izinto zayo zikwafumaneka ngqo kwi-app ka-Airbnb nakwiwebhusayithi, nto leyo eyenza kube lula ukuba iindwendwe ziqhakamshelane nawe okanye zifumane uncedo Kwiqela Elinceda Intsapho ukuba kuyimfuneko.

   Into onokuyenza Njengombuki Zindwendwe:

   *Ngokusekelwe kwinkcazelo ka-Airbnb yovavanyo ebikho nge-14/4/2022.

   **I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa azibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikuAirbnb Travel, LLC, okanye Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikwimimandla yaseTshayina naseJapan, apho kusebenza khona i-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina, i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe baseJapan, kunye neInshorensi Yokuzonwabisa yaseJapan . I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Ukhumbule ukuba zonke iimali zezinto ezikhuselwayo zichazwe ngokweedola zaseMerika ibe kukho neminye imiqathango, iimeko nezinto ezingaqukwanga.

   Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

   Izinto eziphambili

   Airbnb
   11 Mey 2022
   Ngaba oku bekuluncedo?