Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela uAirbnb abakhusela ngayo Ababuki Zindwendwe

  Funda ngezinto ezikhusela Ababuki Zindwendwe zakwa-Airbnb.
  Ngu-Airbnb nge-4 Feb 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-21 Jul 2023

  Izinto eziphambili

  Nokuba unguMbuki Zindwendwe omtsha okanye usajonga ukuba ihamba njani into yokubuka iindwendwe, usenokuba unemibuzo ngendlela yokukhusela indawo yakho nezinto zakho xa abahambi behlala kwikhaya lakho. Akufane kubekho umonakalo okanye kwenzeke ingxaki yokukhuseleko, kodwa uAirbnb unezinto ezininzi zokukhusela Ababuki Zindwendwe neendwendwe.

  Iiprofayile nezimvo

  UAirbnb ukunceda wazi iindwendwe. Ukuba usebenzisa uVel' uBhukishe, ungenza iisetingi zakho ngendlela ofuna ngayo ukuze wongeze ezinye izinto ezifuneka kundwendwe ukongeza kwiimfuno zethu zokubhukisha kuzo zonke iindwendwe. Ibe ukuba ukhetha ukufumana izicelo zokubhukisha, ungajonga iiprofayile zeendwendwe uze ufunde nezimvo Zababuki Zindwendwe bexesha elidlulileyo ngaphambi kokwamkela ukubhukisha.

  Ekubeni Ababuki Zindwendwe kunye neendwendwe bekwazi ukushiyelana izimvo kuphela emva kokuba ixesha elibhukishiweyo liphelile, ungaqiniseka ukuba ingxelo yokuba bekunjani ingezinto ezenzeke nyhani. Unokusebenzisa nezixhobo ezikhuselekileyo zakwa-Airbnb zokuthumelelana imiyalezo ukuze ubuze imibuzo uchaze nezinto ozilindeleyo ngaphambi kokuba undwendwe lufike.

  IAirCover Yababuki Zindwendwe

  IAirCover Yababuki Zindwendwe kukukhuselwa ngokupheleleyo kwabo bonke Ababuki Zindwendwe kuAirbnb. Le nto inamanyathelo okhuseleko angaphambi kohambo ukuqinisekisa ukuba iindwendwe ezibhukishayo zingaba bantu zithi zingabo zisebenzisa isiqinisekiso sesazisi sondwendwe, ibe kunceda ekunciphiseni amathuba okubakho kweepati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu ngeteknoloji yokuhlola ukubhukisha.

  IAirCover Yababuki Zindwendwe iquka i$1 miliyoni yeedola zaseMerika yeInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile ne$3 miliyoni yeedola zaseMerika yeInshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, ekhusela izinto zobugcisa, izinto zexabiso, iimoto ezipakiweyo, izikhephe, nezinye iimoto, nokunye.

  Funda okungakumbi ngeAirCover Yababuki Zindwendwe

  Imithetho ebekiweyo

  Imithetho ebekelwe iindwendwe yimiqathango ekunyanzelekileyo ukuba zonke iindwendwe ziyilandele. Imithetho ebekiweyo inyanzela iindwendwe ziyihloniphe indawo yakho, zithobele imithetho yekhaya lakho, zithethe ngokukhawuleza xa kuvela iingxaki, zize zingashiyi indawo yakho idinga ukugutyulwa. Undwendwe ngalunye olubhukishayo luza kuvumelana nale mithetho ngaphambi kokubhukisha.

  Ukukhusela iakhawunti

  UAirbnb uthatha amanyathelo aliqela ukuze akhusele iakhawunti yakho, njengokufuna ukuba uphinde uqinisekise xa uzama ukungena kwiakhawunti ngefowuni okanye ngekhompyutha entsha, aze akuthumelele imiyalezo yeakhawunti xa kukho izinto ezitshintshiweyo. Ukuba nje usebenzisa uAirbnb kuyo yonke le nkqubo—ukuze unxibelelane, ubhukishe, uze ubhatale—ukhuselwe zipolisi nezikhuselo zakwa-Airbnb.

  Uncedo olufumaneka ngalo lonke ixesha

  Uncedo lwabathengi luka-Airbnb emhlabeni wonke lufumaneka ngeelwimi eziyi-62 ukuze luncede ngezi zinto:

  • Uncedo lokuphinda ubhukishe
  • Ukubuyiselwa imali
  • Ukulamlela

  Fumana inkcazelo engakumbi ngeepolisi zethu nezinto zokuzikhusela

  Ngenxa yezi zinto zikhuselayo, ungaqala ukubuka iindwendwe ungenaxhala. Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi ngeendlela ezibalulekileyo uAirbnb abagcina bekhuseleke ngazo Ababuki Zindwendwe, jonga iAirCover Yababuki Zindwendwe.

  KwiAirCover Yababuki Zindwendwe i-inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, i-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, neinshorensi yomonakalo yomntu okwizitno ezinokonwatyelwa azisebenzi Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatyelwa eJapan, apho kusebenza i-inshorensi Yababuki Zindwendwe yaseJapan neinshorensi Yezinto Ezinokonwatyelwa eJapan , okanye Kubabuki Zindwendwe abasebenzisa iAirbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala okanye Izinto Ezinokonwatyelwa kwimimandla yaseTshayina, kusebenza i-Inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. Ukhumbule zonke iimali ezikhuselweyo zichazwe ngokweedola zaseMerika.

  I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile neinshorensi yomonakalo yomntu Okwizinto Ezinokonwatyelwa zezinye iinkampani zeinshorensi. Ukuba ubuka iindwendwe eUK, i-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile ibhatalelwa yiZurich Insurance Company Ltd., ibe ilungiswe yaza yenziwa yasebenza ngaphandle kokuba babhataliswe imali eyongezelelekileyo Ababuki Zindwendwe baseUK nguAirbnb UK Services Limited, ummeli omiselweyo weAon UK Limited, ogunyaziswe nolawulwa yiFinancial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa yeFCA ka-Aon ngu-310451. Ungayibona le nto ngokuya kwiFinancial Services Register okanye ngokuqhakamshelana neFCA ku-0800 111 6768. Iipolisi zomonakalo kumntu obebhukishile Neepolisi zomonakalo zomntu okwizinto ezinokonwatyelwa ezikwiAirCover Yababuki Zindwendwe zilawulwa yiFinancial Conduct Authority. Iimveliso neenkonzo ezishiyekileyo azizizo iimveliso ezilungiselelwe yiAirbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayiyoinshorensi ibe ayinanto yakwenza ne-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Phantsi kweInshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, uza kubuyiselwa imali ngomonakalo othile owenziwe zindwendwe kwindlu yakho nakwizinto zakho ukuba undwendwe aluwubhataleli loo monakalo. Kwizindlu eziseWashington State, izinto ezifuneka kuAirbnb phantsi kweinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe zibhatalelwa yipolisi yeinshorensi ethengwe nguAirbnb. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe isebenza phantsi kwemimiselo, kwemiqathango, nezinto engazibhataleliyo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  4 Feb 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?