Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela uAirbnb abakhusela ngayo ababuki zindwendwe

  Funda ngezinto ezikhusela ababuki zindwendwe zakwa-Airbnb.
  Ngu-Airbnb nge-2020 Feb 4
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-2021 Jun 7

  Izinto eziphambili

  • Ayonto ifane yenzeke ukuba kufakwe amabango ngenxa yokonakala okanye kokwenzakala, kodwa uAirbnb uhlala elumkile ukuze akhusele ababuki zindwendwe neendwendwe

  • Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sakwa-Airbnb kunye Neinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ziyaqukwa qho kubhukishwa, zibhatala imali engafika kwi$1 000 000 phantsi kwenkqubo nganye

  • Uncedo kwihlabathi lonke lufumaneka imini nobusuku ngeelwimi eziyi-11

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze ufumane okungakumbi ngokubuka iindwendwe

  Enoba usaqala ukubuka iindwendwe okanye usaqala ukucinga ngaloo nto, kusenokuba unemibuzo ngendlela oza kuyikhusela ngayo indawo yakho nezinto zakho kubantu ongabaziyo abahlala kwikhaya lakho. Amabango okonzakala kunye neziganeko zokwenzakala zinqabile, kodwa kunganceda ukwazi ukuba uAirbnb unezinto eziliqela ezikhusela ababuki zindwendwe kunye neendwendwe.

  "Sasikuthandabuza ukungenisa abantu esingabaziyo endlini," umbuki zindwendwe onguGuy waseSan Francisco uthetha njalo ngovalo awayenalo ngaphambi kokuba abuke iindwendwe. "Kodwa indlela uAirbnb asikhusela ngayo kwenze safaka indlu yethu ngokuzithemba saza sazama." Ibe ukuba nokholo kwakhe kuye kwamnceda. "Siye saneendwendwe ezingaphezu kwe-120, ibe zange sikhe sifake bango."

  Ukuqinisekisa ukuba undwendwe lingubani nezinye izinto ezifunekayo

  Iindwendwe zichazela uAirbnb amagama azo apheleleyo, umhla wokuzalwa, inombolo yefowuni, idilesi ye-imeyile, kunye nenkcazelo yokubhatala ngaphambi kokuba zibhukishe. Ababuki zindwendwe bangakwazi nokucela iindwendwe ukuba zinike uAirbnb isazisi esisemthethweni ngaphambi kokuba zibhukishe.

  Ukhuthazwa ukuba uzibekele imithetho yekhaya yakho—ngokomzekelo, phawula naziphi izilwanyana zasekhaya ezingavumelekanga kunye nenani leendwendwe. Zonke iindwendwe kufuneka zivumelana nemithetho yekhaya lakho ngaphambi kokubhukisha. Ukuba indlu yakho ivele nje yabhukishwa, khumbula ukuba ungasebenzisa ithuba lokurhoxisa ngaphandle kwesohlwayo xa kuyimfuneko.

  Iiprofayile nezimvo

  Ngaphandle koxolo lwengqondo oluza nokuqinisekiswa ukuba umntu ungubani, uAirbnb ukunceda wazi iindwendwe ngaphambi kokuba zibhukishe. Ungajonga iiprofayile zazo uze ufunde nezimvo zababuki zindwendwe bexesha elidlulileyo. Ibe ekubeni ababuki zindwendwe kunye neendwendwe bekwazi ukushiya izimvo kuphela emva kokuba ixesha elibhukishiweyo liphelile, ungaqiniseka ukuba ingxelo yokuba bekunjani isekelwe kwizinto ezenzeke nyhani. Unokusebenzisa nezixhobo ezikhuselekileyo zakwa-Airbnb zokuthumelelana imiyalezo ukuze ubuze imibuzo uchaze nezinto ozilindeleyo nanini na ngaphambi kokuba undwendwe luzohlala.

  Indlela uAirbnb asikhusela ngayo kwenze safaka indlu yethu ngokuzithemba saza sazama.
  Guy,
  ESan Francisco

  Ukukhuseleka xa konakaliswe indlu

  Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sakwa-Airbnb* sikubhatalela imali enokufika kwi$1 000 000 xa indlu inokumoshakala, singakhange sikubize enye imali, ngokubhukishwa ngakunye. Amabango anokufakwa ngqo Kwiziko Lezemalilakwa-Airbnb.

  Ukukhusela iakhawunti

  UAirbnb uthatha amanyathelo aliqela ukuze akhusele iakhawunti yakho, njengokufuna ukuba uphinde uqinisekise xa uzama ukungena kwiakhawunti ngefowuni okanye ngekhompyutha entsha, aze akuthumelele imiyalezo yeakhawunti xa kukho izinto ezitshintshiweyo. Logama nje usekwiwebhusayithi kuyo yonke le nkqubo—ukususela kunxibelelwano, ukuya ekubhukisheni, ukuya ekubhataleni—ukhuselwe zipolisi zakwa-Airbnb Nasisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo.

  I-inshorensi yokunceda ngexesha leengozi

  UAirbnb unayo Neinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo* engabhatalelwayo ebhatala imali engafika kwi$1 000 000 xa kunokubakho umonakalo. Le inshorensi yeyaxa kusenzeka into engafane yenzeke yokuba kubekho umntu okumangalelayo ngenxa yokuba konakele into yondwendwe okanye konzakele umntu ngexesha ekuhlelwe endlini yakho ngalo.

  • Ivele nje isebenze qho kubhukishwa
  • Amabango anokufakwa ngqo kuAirbnb

  Uncedo olufumaneka lonke ixesha

  Iqela elisehlabathini lonke lakwa-Airbnb lifumaneka emini nasebusuku ngeelwimi eziyi-11 ukuze likuncede ngezi zinto:

  • Uncedo lokuphinda ubhukishe
  • Ukubuyiselwa imali
  • Ukubhatalwa ngento eyonakeleyo
  • Ibango Kwisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo namabango weinshorensi
  • Ukulamla

  Ngenxa yezi zinto zikhuselayo kunye neminye imilinganiselo yokhuseleko esisiseko kwicala lakho, ungaqala ukubuka iindwendwe ngokuzithemba. Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi ngeendlela ezibalulekileyo uAirbnb abagcina bekhuseleke ngazo ababuki zindwendwe neendwendwe, yiya kwiphepha lakwa-Airbnb Lokuthembana Nelokhuseleko.

  *Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo Sakwa-Airbnb Neinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo azisebenzi kubabuki zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala ngoAirbnb Travel, i-LLC, ababuki zindwendwe abakwimimandla yaseTshayina, ababuki zindwendwe baseJapan, ababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa, okanye ababuki zindwendwe bezinto zokuzonwabisa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sakwa-Airbnb asinanto yakwenza neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo okanye iAirbnb UK Services Limited.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ayonto ifane yenzeke ukuba kufakwe amabango ngenxa yokonakala okanye kokwenzakala, kodwa uAirbnb uhlala elumkile ukuze akhusele ababuki zindwendwe neendwendwe

  • Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sakwa-Airbnb kunye Neinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ziyaqukwa qho kubhukishwa, zibhatala imali engafika kwi$1 000 000 phantsi kwenkqubo nganye

  • Uncedo kwihlabathi lonke lufumaneka imini nobusuku ngeelwimi eziyi-11

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze ufumane okungakumbi ngokubuka iindwendwe

  Airbnb
  2020 Feb 4
  Ngaba oku bekuluncedo?