Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Isizathu sokuba izimvo zibalulekile

  Izimvo ezikuAirbnb zenza kuthenjwane zize zincede lihambele phambili ishishini lakho.
  Ngu-Airbnb nge-29 Nov 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-22 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  • Ababuki Zindwendwe neendwendwe zineentsuku eziyi-14 zokubhala uluvo emva kwexesha lokuphuma

  • Cela uluvo kwiindwendwe kwangoko ukuze ulungise naziphi na iingxaki ngaphambi kokuba kushiywe uluvo

  Izimvo zibaluleke kwintsapho ka-Airbnb, ibe zinceda iindwendwe zenze izicwangciso zazo zohambo ngobulumko, zize zenze Ababuki Zindwendwe bavule amakhaya abo bekhululekile.

  Ishishini lakho lokubuka iindwendwe lisekelwe kwizimvo. Uluvo ngalunye lunceda iindwendwe zenze isigqibo sokuba ziyibhukishe na indawo yakho—kwaye inkcazelo ka-Airbnb ibonisa ukuba undwendwe olujonga iphepha lendlu lunamathuba amaninzi okuba lubhukishe indawo ukuba inomlinganiselo weenkwenkwezi ophezulu.*

  Indlela izimvo ezisebenza ngayo

  Emva kokuhlala ngakunye, Ababuki Zindwendwe neendwendwe banethuba lokubhala uluvo ngomnye nomnye. Umbuki Zindwendwe nondwendwe baneentsuku eziyi-14 emva kokuba undwendwe luphumile ukuba babhale uluvo, olungavezwayo de bobabini bafake uluvo lwabo okanye iintsuku eziyi-14 emva kokuba undwendwe luphumile ziphele. Emva koko, ezo zimvo zipapashwa kwiprofayile yondwendwe Neyombuki Zindwendwe nakwiphepha leprofayile.

  Umlinganiselo weenkwenkwezi

  Ukongezelela ekubhaleni uluvo, iindwendwe zinokuchaza ukuba bekunjani ukuhlala kwazo ngokubhala inkwenkwezi enye ukuya kwezintlanu. Umlinganiselo wakho xa uwonke uboniswa kwindlu yakho emva kokuba iindwendwe ezintathu ziye zashiya izimvo.

  Le yinto ebalulekileyo kwiindwendwe ezihlola ukuba ziza kuyibhukisha na indawo yakho naxa ufuna ukuba yiSuperhost. IiSuperhost zimele ubuncinane zibe nomyinge womlinganiselo wenkwenkwezi eziyi-4,8 xa uwonke xa kuhanjwe ubuncinane izihlandlo eziyi-10 okanye izihlandlo zokubhukishwa ezipheleleyo zeentsuku eziyi-100

  ubuncinane.

  Iindwendwe zinokufaka umlinganiselo weenkwenkwezi kwiindidi ezithile, zize zichaze into ehambe kakuhle okanye edinga ukuphuculwa. Ngokomzekelo, ukuba indawo yakho icoceke gqitha, undwendwe lunokukhetha iinkwenkwezi ezintlanu nenkcazelo ethi “igumbi lokuhlambela licoceke gqitha.” Le milinganiselo yeenkwenkwezi zodidi ayichaphazeli ukuba yiSuperhost kwakho okanye umlinganiselo wakho xa uwonke.

  Iindidi ezithile ezifumanekayo kwiindwendwe xa zibhala uluvo zezi:

  • Ukubhalisa xa kufikwa: Indlela yokubhalisa ecacileyo nelula yenza iindwendwe zikhangele phambili ekonwabeleni ixesha lazo.
  • Ucoceko: Iindwendwe ziza kulindela indawo ecocekileyo neqoqoshiweyo eziyibone kwiifoto zendlu yakho.
  • Ukuchana: Iinkcukacha zendlu ezichanileyo zinceda abahambi bathathe isigqibo sokuba indawo yakho iyazifikelela na izinto abazifunayo.
  • Unxibelelwano: Ukuthumelela iindwendwe imiyalezo kwangaphambili uze uphendule ngokukhawuleza kubalulekile ukuze uqinisekise ukuba iindwendwe ziyazifumana izinto ezizifunayo.
  • Indawo: Iindwendwe zinokuchaza ukuba ingingqi yakho ibichazwe kakuhle na kwindlu yakho.
  • Ixabiso layo ilifanele: Iindwendwe zilinganisela indawo yakho ngendlela ezibona ixabiso lakho lizifanele izinto ozenza zifumaneke.

  Ukufumana izimvo ezintle

  Ukuze bakhuthaze izimvo ezintle, Ababuki Zindwendwe baqhele ukucebisa ukuba kuthethwe qho neendwendwe—ngexesha lokubhukisha, ebudeni bexesha lokuhlala kwazo, nasekuphumeni kwazo. Kulula ukuhlala uqhakamshelana ngokusebenzisa imiyalezo kwiapp yakwa-Airbnb. Ukuba uvula imiyalezo yakho, uza kwaziswa nanini na undwendwe lwakho lukuthumelela umyalezo.

  Ukusebenzisa izimvo ukuze uphucule indlu yakho

  Ngamanye amaxesha, izimvo zeendwendwe zisenokuba mbi. Le nto isenokucaphukisa, kodwa isenokuba lithuba lokuba uphucule indawo yakho okanye indlela ozibuka ngayo iindwendwe. Iindwendwe zisenokuthetha ngezinto ongakhange wena uzicinge.

  Ungakwazi ukubhala impendulo ebonwa ngumntu wonke kwizimvo zendlu yakho. Ukuba uphendula kakuhle, ungabonisa ukuba uzihoye kakhulu izimvo zeendwendwe zakho nokwaneliseka kwazo.

  Ingxelo yokuba bekunjani eyimfihlo

  Iindwendwe zinokubhala bucala ukuba bekunjani kuAirbnb, myalezo lowo oza kuthunyelwa kuwe kuphela. Eli lithuba elihle—ingakumbi Kubabuki Zindwendwe abatsha—lokufumana izimvo eziza kukunceda ezingenziwa ukuba zibonwe ngumntu wonke. Unako nokubhalela iindwendwe zakho umyalezo wabucala, onokukunceda ushiye ingxelo eneenkcukacha ezingakumbi othetha phandle.

  Ukubhala uluvo ngeendwendwe

  Ukubhala izimvo ngeendwendwe zakho lithuba lakho lokubulela uze uchaze ukuba bekunjani. Le nto ikwakhumbuza neendwendwe ukuba zibhale uluvo ngawe.

  Nanga amanye amacebiso omele uwakhumbule xa uhlola iindwendwe:

  • Thetha inyani uze uhloniphe
  • Quka imizekelo ethile nanini na kunokwenzeka
  • Thetha ngezinto ezintununtunu ngobubele nangovelwano, okanye uzigcine ukuze zihlolwe bucala
  Uza kukwazi ukulinganisa izinga leendwendwe kucoceko, kunxibelelwano, nasekulandeleni imithetho yekhaya lakho. Ingxelo yakho iza kunceda ekunyanzeliseni ukuthotyelwa kwemithetho ebekiweyo yeendwendwe ize ikuvumele ukuba uxele naluphi na undwendwe olungayilandeliyo.

  *Isekelwe kwinkcazelo ka-Airbnb kwizindlu ezisebenzayo ukususela ngoNovemba 2022.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ababuki Zindwendwe neendwendwe zineentsuku eziyi-14 zokubhala uluvo emva kwexesha lokuphuma

  • Cela uluvo kwiindwendwe kwangoko ukuze ulungise naziphi na iingxaki ngaphambi kokuba kushiywe uluvo

  Airbnb
  29 Nov 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?