Isizathu sokuba izimvo zibalulekile

Izimvo ezikuAirbnb zenza kuthenjwane zize zincede lihambele phambili ishishini lakho.
Ngu-Airbnb nge-29 Nov 2019
Lifundeka ngemizuzu eyi-3
Ihlaziywe nge-11 Dis 2023

Izimvo nemilinganiselo zinceda iindwendwe zikhethe izicwangciso zazo zohambo. Inkcazelo ka-Airbnb ibonisa ukuba undwendwe lunamathuba amaninzi okuba lubhukishe indawo ukuba inomlinganiselo ophezulu weenkwenkwezi.*

Indlela izimvo ezisebenza ngayo

Emva kokuphuma ngakunye, Ababuki Zindwendwe neendwendwe banethuba lokubhala uluvo ngomnye nomnye. Ngamnye uneentsuku eziyi-14 zokubhala uluvo, oluhlala lufihliwe de bobabini bafake izimvo zabo okanye iintsuku eziyi-14 zokuhlola ziphele. Emva koko, ezo zimvo zipapashwa kwiprofayile yondwendwe Neyombuki Zindwendwe nakwiphepha leprofayile.

Umlinganiselo weenkwenkwezi opheleleyo

Ukongezelela ekubhaleni uluvo, iindwendwe zinokuchaza ukuba bekunjani ukuhlala kwazo ngokuphawula ngenkwenkwezi enye ukuya kwezintlanu. Umlinganiselo weenkwenkwezi uvela ecaleni koluvo ngalunye, nto leyo eyenza izimvo zeendwendwe ziqondakale ngakumbi. Umlinganiselo wakho opheleleyo uboniswa kwindlu yakho emva kokuba iindwendwe ezintathu zishiye izimvo.

Imilinganiselo yeenkwenkwezi yeyona nto ibalulekileyo ukuze ube yiSuperhost. IiSuperhost zimele zibe nomyinge womlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-4,8 ubuncinane xa kuhanjwe ubuncinane izihlandlo eziyi-10 okanye zibe neendawo ezibhukishiweyo ezintantu ezibhukishwe iintsuku eziyi-100 ubuncinane xa zidityanisiwe.

Imilinganiselo nezimvo zakho nazo zibalulekile ukuze ufakwe Kwezithandwa Zindwendwe, ezilungiswa suku ngalunye.

Iindidi zemilinganiselo yeenkwenkwezi

Iindwendwe zicelwa ukuba ziphawule ngomlinganiselo weenkwenkwezi kwiindidi ezithile, zize zichaze into ehambe kakuhle okanye edinga ukulungiswa. Ngokomzekelo, ukuba indawo yakho icoceke kakhulu, undwendwe lunokukhetha iinkwenkwezi ezintlanu luze lukhethe indawo ethi “igumbi lokuhlambela licoceke gqitha.” Okanye usenokufumana iinkwenkwezi ezimbalwa ezingendlela onxibelelana ngayo ukuba undwendwe lucinga ukuba imiyalelo yakho yokuphuma mininzi kakhulu.

Imilinganiselo yeenkwenkwezi yodidi ayikuchaphazeli ukuba yiSuperhost kwakho okanye umlinganiselo wakho xa uwonke, kodwa iyazichaphazela Ezithandwa Zindwendwe. Ezi ndidi zezi:

  • Ukubhalisa xa kufikwa: Iindwendwe ziphawula umlinganiselo kwinto yokuka ubunayo na inkqubo ecacileyo nelula yokubhalisa xa kufikwa, nto leyo ebalulekileyo ukuze iindwendwe zilonwabele ixesha lazo.

  • Ucoceko: Iindwendwe ziza kulindela indawo ecocekileyo neqoqoshiweyo eziyibone kwiifoto zendlu yakho.

  • Ukuchana: Iindwendwe zinokuphawula ngokuba ubunazo na iinkcukacha ezichanileyo zendlu, kuquka izinto ezinokusetyenziswa ezisexesheni.

  • Ukunxibelelana: Iindwendwe ziphawula umlinganiselo ngamava azo angokuthumelelana imiyalezo Nababuki Zindwendwe, kuquka nokuba izinto ezimele zenziwe ngaphambi kokuphuma bezicacile ibe zilula na.

  • Indawo: Iindwendwe zinokuchaza ukuba ingingqi yakho ibichazwe kakuhle na kwindlu yakho.

  • Ixabiso layo liyifanele: Iindwendwe ziphawula umlinganiselo kwindlela ezibona ukufaneleka kwexabiso lakho kwizinto onikezela ngazo.

Ingxelo yokuba bekunjani eyimfihlo

Iindwendwe zinokukuthumelela umyalezo ecaleni njengenxalenye yokuchaza ukuba bekunjani. Le nkcazelo ithunyelwa kuwe kuphela. Lithuba lokuba iindwendwe zikuxelele izinto ngaphandle kokuchaphazela umlinganiselo wakho okanye uluvo lwakho. Nawe unako ukuthumelela iindwendwe zakho umyalezo ecaleni.

Ukusebenzisa izimvo ukuze uphucule indlu yakho

Iindwendwe zisenokuthetha ngezinto ongakhange wena uzicinge. Zama ukujonga izimvo ezimbi njengethuba lokuba uphucule indawo yakho okanye indlela ozibuka ngayo iindwendwe.

Ungakwazi ukubhala impendulo ebonwa ngumntu wonke kwizimvo zendlu yakho. Xa uphendula kakuhle, ubonisa ukuba uzihoye kakhulu izimvo zeendwendwe nokwaneliseka kwazo.

Ukubhala uluvo ngeendwendwe

Ukubhala izimvo ngeendwendwe zakho lithuba lakho lokubulela uze uchaze ukuba bekunjani. Le nto ikwakhumbuza iindwendwe ukuba zibhale uluvo ngawe.

Nanga amanye amacebiso omele uwakhumbule xa uhlola iindwendwe:

  • Hlonipha.

  • Quka imizekelo ethile nanini na kunokwenzeka, njengokuthi: “Olu ndwendwe luyithobele imiyalelo yethu engeeyure zokuthi cwaka lwaza lwayithobela ngokupheleleyo imiyalelo yethu yokuphuma.”

  • Thetha ngezinto ezintununtunu ngobubele, okanye uzibhale kumyalezo wabucala.

Uza kukwazi ukulinganisa izinga leendwendwe kucoceko, kunxibelelwano, nasekulandeleni imithetho yekhaya lakho. Ingxelo yakho iza kunceda ekunyanzeliseni ukuthotyelwa kwemithetho ebekiweyo yeendwendwe ize ikuvumele ukuba uxele naluphi na undwendwe olungayilandeliyo.

*Isekelwe kwinkcazelo ka-Airbnb kwizindlu ezisebenzayo ukususela ngoNovemba 2022.

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Airbnb
29 Nov 2019
Ngaba oku bekuluncedo?