Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Izinto ezisisiseko zokubuka iindwendwe kuAirbnb

  Unendawo onokuhlalisa abantu kuyo? Yenza imali ngokuba Ngumbuki Zindwendwe ka-Airbnb. Nantsi indlela yokuqalisa.
  Ngu-Airbnb nge-20 Nov 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-2 Sep 2021

  Izinto eziphambili

  • Abantu babuka iindwendwe kwa-Airbnb ngenxa yezizathu ezininzi, ezinjengokufumana imali engakumbi okanye ukugcina imali yaxa bethathe umhlala-phantsi

  • Beka ixabiso lakho, ukuba zeziphi iintsuku obuka iindwendwe ngazo, kunye nendlela oza kubhatalwa ngayo

  • Yenza indlu ethetha inyani—uze ube nendawo ecocekileyo enezinto ezinokusetyenziswa ezifunekayo

  • Ncokola ngokukhawuleza nangendlela ecacileyo

  Abanye ababuki zindwendwe basebenzisa ingeniso yabo yakwa-Airbnb ukuze bathathe umhlala phantsi. Abanye bayisebenzisela ukubhatalela izinto abazithandayo. “Ndikwazile ukufundela ukwenza amalaphu iminyaka emithathu eMorley Art College,” utsho njalo umbuki zindwendwe uTessa waseLondon. “Ndikwazile ukuya kwiindawo ngeendawo, kwaye ukubuka iindwendwe kundincede ndabhatalela ikhitshi elitsha.” Nokuba uyifunela ntoni imali, ukubuka iindwendwe kuAirbnb kunokuba yindlela entle yokuzenzela imali engakumbi. Funda indlela yokuqalisa, ukususela ekwenzeni indlu yakho ukuya ekubhatalweni.

  Unokuba ngumbuki zindwendwe

  Kufuneka ntoni ukuze ube ngumbuki zindwendwe kuAirbnb? Okokuqala, kufuneka ube nendawo onokwamkela abahambi kuyo. Nokuba yindlu yonke, igumbi elingasetyenziswayo okanye isofa ekwayibhedi elalisa kamnandi, soze lungabikho undwendwe oluza kuyivuyela indawo yakho—into ebalulekileyo kukwenza indlu ka-Airbnb ebabonisa kakuhle abahambi into emabayilindele ngokuthetha inyani nokuchana. Kwaye kufuneka ukulungele ukwamkela iindwendwe zakho ngezandla ezishushu, into ethetha ukuba:

  1. Ncokola ngokukhawuleza nangendlela ecacileyo
  2. Yenza indawo ecocekileyo enezinto ezifunekayo ukuze kuhlalwe kamnandi
  3. Faka naziphi na izinto ezingakumbi ocinga ukuba ziza kwenza indawo yakho yahluke

  Kuxhomekeke kuwe ukuba uza kubiza malini

  Xa ubuka iindwendwe kuAirbnb, ungathengisa indlu yakho kubahambi ngaphandle kokuzibophelela—akukho mali ibhatalelwa ukuvula iakhawunti okanye eyokuba lilungu. Uyazigqibela ngexabiso lakho losuku. Ungaseta amaxabiso akhethekileyo amaxesha athile onyaka, iimpela-veki, nazo naziphi na ezinye iintsuku ofuna ukulawula ngazo ixabiso olibizayo. Ungafaka kwangaphambili neemali ezingakumbi ekufuneka zibhatalwe zezinto ezifana neendwendwe ezongezelelekileyo okanye ukucoca indlu*. Ukuba ufuna ukuncedwa ngokubeka ixabiso omawulibize, uAirbnb unezixhobo ezenza amaxabiso akho ahambelane nokufunwa kweendawo zize zicebise ixabiso elikhuphisana namanye losuku ngalunye.

  Qalisa ukubhukishwa

  Xa ufake indawo yakho kuAirbnb, uza kuqalisa ukufumana imibuzo uze ubhukishwe zindwendwe. UAirbnb ubhatalisa undwendwe ngalunye ngaphambi kokuba lufike ukuze aqinisekise ukuba ubhatalwa kwangethuba xa ubuka iindwendwe. Awujongani nezemali ngokwakho ngqo.

  Ubhatalwa emva kokubhalisa xa kufikwa

  Ungakhetha nendlela ofuna ukubhatalwa ngayo, usebenzisa iindlela ezifana nokuyifakelwa ebhankini imali okanye ngoPayPal. Ngokuqhelekileyo uAirbnb uthumela imali yakho malunga neeyure eziyi-24 emva kwexesha undwendwe lwakho ebelufanele lufike ngalo. Kungathatha iintsuku ezimbalwa ukuba imali ingene kwiakhawunti yakho. Imali oyibhatalwayo iza kuba lixabiso lakho losuku, kuze kutsalwe imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb encinci. UAirbnb akabhatalisi mali ngokusebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala, ibe loo nto yenza kube lula ukuba iindwendwe zibhukishe baze ababuki zindwendwe babhatalwe.

  *Ngaphandle kwaBabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala kwimimandla yaseTshayina.Funda okungakumbi Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Abantu babuka iindwendwe kwa-Airbnb ngenxa yezizathu ezininzi, ezinjengokufumana imali engakumbi okanye ukugcina imali yaxa bethathe umhlala-phantsi

  • Beka ixabiso lakho, ukuba zeziphi iintsuku obuka iindwendwe ngazo, kunye nendlela oza kubhatalwa ngayo

  • Yenza indlu ethetha inyani—uze ube nendawo ecocekileyo enezinto ezinokusetyenziswa ezifunekayo

  • Ncokola ngokukhawuleza nangendlela ecacileyo

  Airbnb
  20 Nov 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?